Autor: admin

Komise pro hospodářství a turistiku v Chomutově

V sídle OHK Chomu­tov pro­jed­nala tato aktivní komise 3. úno­ra 2016 pod tak­tovk­ou své předsed­kyně Ing. Ivany Košanové situaci v novém pro­gra­mu přeshraniční spolupráce a aktuál­ní stav real­izace Fon­du malých pro­jek­tů v pro­gra­mu Inter­reg V‑A. V komisi se před­stavi­ly nové členky – Ústecký kraj zde bude zas­tupo­vat Ing. Jana Nedr­dová a Stře­dosaský okres Veroni­ka Oschatz.

Komise již také ale hod­noti­la první pro­jek­ty v tom­to oblíbeném fon­du. Z pěti pro­jek­tů v její kom­pe­ten­ci komise navrhu­je 1 pro­jekt přepra­co­v­at, 1 pro­jekt nedo­poruču­je ke schválení, ve dvou pro­jek­tech doporuču­je rozšíření part­nerů a aktiv­it. O před­ložených pro­jek­tech bude ovšem rozhodovat Lokál­ní řídící výbor. Komise se dále shod­la na svém pro­jek­tovém záměru koop­er­ační burzy pod­niků. Pro­jek­tovou žádost připraví užší pra­cov­ní skupina.

Na závěr zor­ga­ni­zo­vala předsed­kyně komise exkurzi v míst­ním česko-německ­ém pod­niku PULS investiční s.r.o, založené v roce 2007. Je dceři­nou fir­mou pod­niku v Mni­chově, který má pobočky v mno­ha zemích Evropy a Asie. V Chomu­tově je tato mod­erní provo­zov­na zaměře­na na výrobu pul­sních napá­jecích zdro­jů pro zavěšení na DIN liš­ty. Nabízí mno­ho druhů 1‑fázových síťových a 3‑fázových zdro­jů AC/DC nebo vyrovná­vacích mod­ulů. Dále posky­tu­je síťové zdro­je AS-Inter­face, redun­dant­ní síťové zdro­je a mod­u­ly. Přístro­je jsou uplatňovány v oboru stro­jíren­ství, stavbách a dalších zařízení. Při exkurzi tuto obtíž­nou tématiku per­fek­t­ně tlu­moči­la Dr. Rad­ka Hod­i­cová.

Pro čle­ny komise bylo zají­mavé seznámit se s vývo­jem tech­niky v této oblasti a přek­va­pil je velký počet zaměst­nanců a péče, kter­ou jim fir­ma věnu­je, jak o tom infor­moval Dr. Luděk Hod­ic. V závěrečné besedě s vedením firmy se objevily i zají­mavé námě­ty na spoluprá­ci s další­mi fir­ma­mi v eurore­gionu.

Rada Euroregionu Krušnohoří v Oseku

Na prvním jed­nání rady v novém roce v Oseku pro­jed­nali její člen­ové dne 29. led­na 2016 záměr pro­jek­tu rozvo­jové kon­cepce eurore­gionu a doporučili při jejím zpra­cov­ání vycházet z návrhů vzešlých z odborných komisí. Podrob­ně se poté rada detail­ně zabý­vala přípravou Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů a šest­nác­ti pro­jek­tový­mi žádost­mi, které radě před­loži­la a oko­men­to­vala pro­jek­tová man­ažer­ka Mar­ti­na Ďur­díková. Pro­jek­ty budou ještě před zasedáním Lokál­ního řídícího výboru hod­no­ce­ny v přís­lušných komisích a jejich stanoviska budou předá­na jak Lokál­ní­mu řídící­mu výboru, tak i radě. Eurore­gion sám připravu­je pro­jekt mediál­ní spolupráce a vytvoření aktu­al­i­zo­vaných webových stránek. Novým člen­em Eurore­gionu Krušno­hoří byla zvole­na obec Lkáň, která je v eurore­gionu ostat­ně zná­ma uspořádáním soutěže mladých hasičů v min­ulém pro­gramovém období. Rada se také připravu­je na val­nou hro­madu. Stanovi­la její ter­mín na 1. duben 2016 a uloži­la jed­nateli vypra­co­v­at výroční zprávu a Mgr. Papare­govi a Ing. Hlinkovi uloži­la provést její korek­tu­ru. Podrob­ně bude val­ná hro­ma­da připrave­na na svém příštím zasedání 26. 2. 2016 v Duch­cově. Po devíti letech se rada věno­vala odměňování pra­cov­níků jed­na­tel­ství a stanovi­la jas­ná pravid­la. Jed­nání rady se poprvé zúčast­nil její nový člen, staros­ta Bran­do­va Jiří Mooz, a také se jí zúčast­nili dva hosté. Bc. Eva Maříková, jed­natel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Krušné hory, před­stavi­la čin­nost této agen­tu­ry propagu­jící ces­tovní ruch v Krušno­hoří a její připravo­vané pro­jek­ty. Spolupráce s eurore­gionem by mohla vyústit v člen­ství agen­tu­ry v našem eurore­gionu. Druhý host, Ing. Pavel Hajš­man, vedoucí odd­ělení v odboru regionál­ního rozvo­je Ústeck­ého kra­je, před­stavil připravo­vané pro­jek­ty Ústeck­ého kra­je, které mají spo­ji­tost s eurore­gionem. Na toto téma se živě disku­to­va­lo. Staros­ta Loun Radovan Šaba­ta infor­moval o vytvořeném sdružení na pod­poru rychlost­ní sil­nice R7 a oce­nil pod­poru eurore­gionu v tom­to záměru.

Na oseck­ém jed­nání se člen­ové rady rozloučili s Ing. Kateři­nou Mazánkovou, která byla Klášter­cem odvolá­na a koop­to­vala mís­to ní na návrh Klášter­ce jeho staros­tu Ing. Droz­da. Rada neza­pom­něla ale ani na kulaté narozeniny finanční man­ažerky Ing. Petry Konečné.

Projekty připraveny k posouzení v komisích

Na společné poradě obou jed­na­tel­ství prověři­ly pro­jek­tové koordiná­torky a finanční man­ažerky s jed­natelem Eurore­gionu Krušno­hoří na společném jed­nání v Mostě dne 27. 1. 2016 celkem 16 pro­jek­tů ve Fon­du malých pro­jek­tů, které budou odeslány do přís­lušných komisí. V nich budou pro­jek­tové žádosti posouzeny po odborné stránce a z hlediska efek­tiv­i­ty přeshraniční spolupráce. Poté budou stanoviska jed­notlivých komisí eurore­gionu předá­na členům Lokál­ního řídícího výboru, který k nim při bodovém hod­no­cení vždy přih­líží. Reg­is­trace podaných pro­jek­tů končí 9. 2. 2016 a Lokál­ní řídící výbor zasedá v Mostě dne 24. 2. 2016. O pro­jek­tech se v letošním roce bude rozhodovat dále 25. 5. ve Freiber­gu, 7. 9. v Mostě a 30. 11. ve Freiber­gu. Ročně má každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci v tom­to oblíbeném Fon­du malých pro­jek­tů průměrně 300 000 EUR. Celkem je k dis­pozi­ci v součas­ném pro­gramovém období 1 211 000 EUR. O přidělení dotace rozho­du­je česko – saský společný Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů s hlasem porad­ním.

Na společné poradě obou jed­na­tel­ství v Mostě neza­pom­něli jejich pra­cov­ní­ci ani na kulaté narozeniny finanční man­ažerky Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Petry Konečné.

Novoroční setkání v Saské kontaktní kanceláři v Praze 21. 1. 2016

Nád­h­erný večer proži­lo více než 120 poz­vaných hostů z oblasti poli­tiky a hospodářství a čet­ní zás­tup­ci veře­jnos­ti jak z české, tak i ze saské strany v kon­tak­t­ní kanceláři Svo­bod­ného stá­tu Sasko v Praze u příleži­tosti novoročního setkání 2016. Čest­né hosty na saské recep­ci přiví­ta­la vedoucí této kanceláře v Praze, Stephanie Rehm, bývalá stát­ní min­istryně Svo­bod­ného stá­tu Sasko s Dr. Davi­dem Michelem. Přiví­tali min­is­tra financí ČR Ing. Andreje Babiše, a rovněž saského min­is­tra financí Prof. Dr. Geor­ga Unlan­da. Za čest si považo­vali ale i další čest­ní hosté, že se mohli toho­to novoročního setkání zúčast­nit. Byl to tře­ba velvys­lanec Spolkové repub­liky Německo Dr. Arndt Frei­herr Frey­tag von Lor­ing­hoven, gen­erál­ní konzul České repub­liky v Drážďanech Dr. Jiří Kuděla, prezi­dent saského zem­ského účet­ního dvo­ra Prof. Dr. Karl-Heinz Binus, a rovněž ředi­tel zem­ské tele­vizní stan­ice MDR v Drážďanech San­dro Viroli.  Ve své řeči půso­bivě pop­sal Prof. Unland his­torické vztahy obou zemí prostřed­nictvím hor­nictví, a poté tyto vztahy nas­měroval do budouc­na, k budoucí­mu pro­jek­tu rychlost­ní železnice z Berlí­na do Prahy skrz Krušné hory. Min­istr Babiš na jeho řeč navázal a ofi­ciál­ně slí­bil, že chy­bějící úsek dál­nice D8 do Prahy bude v roce 2016 dostavěn. Nabá­dal také k tomu, aby prob­lém uteče­necké krize nevedl k vzá­jem­ným nedorozuměním. O mimořád­né a náročné hudeb­ní pod­bar­vení toho­to večera se zaslouži­ly stu­den­tky hudeb­ní školy Johann Sebastián Bach z Lip­s­ka. Smyč­cové kvarte­to vys­tupu­jící pod jménem „Con Pas­sione“ zahrá­lo díla Mozar­ta, Mendel­sona, Strausse a Johna Milese a vyvola­lo u posluchačů pravé nadšení. Novoroční setkání v kon­tak­t­ní kanceláři v Praze se již sta­lo společ­nou živou tradicí, a také krás­ným impulsem, jak si vzá­jem­ně vyměňo­vat názo­ry, nava­zo­vat nové kon­tak­ty a stá­va­jící upevňo­vat. V tom­to duchu se již dnes těšíme na novoroční setkání 2017.

Obraz „Vražda jeptišek v Mostě“ se vrací do Mostu

V Míšni byl 13. led­na 2016 slavnos­t­ně předán zpět do Mostu po 80 letech obraz zná­zorňu­jící přepadení mosteck­ého kláštera jep­tišek husi­ty před­stavitelům Mostu, které zde zas­tupo­val primá­tor Mostu Mgr. Jan Papare­ga a jeho náměst­ci Ing. Marek Hrvol a Ing. Marké­ta Stará.  Slavnos­t­ního předání se zúčast­nil i gen­erál­ní konzul v Drážďanech Dr. Jiří Kuděla a primá­tor Míšně Olaf Raschke a další výz­nam­ní hosté.

Obraz pochází z druhé poloviny17. sto­letí, jed­ná se o ole­jo­ma­l­bu na plát­ně s rozměry 128 x 2017 cm.

Primá­tor Jan Papare­ga vyjádřil své potěšení ze skutečnos­ti, že se obraz „Vraž­da jep­tišek v Mostě“ vrací zpět. Pro Mostečany má obraz mimořád­nou hod­no­tu nejen his­torick­ou či uměleck­ou, ale také emoční. Připomíná královské měs­to Most a jeho slav­nou his­torii, ale také skutečnost, že dnes hledíme na zcela odlišné měs­to a prostředí. Poté před­stavil vyobrazené události a srov­nal je s dnešní situ­ací. „Můžeme říci, že spolupráce našich dvou měst stála na začátku i na kon­ci dosavad­ní his­to­rie obrazu. Popře­jme si, aby do budouc­na probíha­la za méně dra­mat­ick­ých okol­nos­tí, ale aby zároveň zůstá­vala úspěšná. Obraz nyní převezeme do Mosteck­ého muzea, kde bude zasazen do nového rámu a pro­jde nezbyt­nou restau­rací. Poté se stane ústřed­ní součástí připravo­vané expoz­ice o zaniklém městě Most“ uvedl ve své řeči.

Na závěr poděko­val všem, kdo se na celém pro­ce­su navrá­cení obrazu zpět do Čech podíleli.

„Děku­ji za jejich úsilí, bez kterého by obraz zůstal napůl zapomenut v Míšeňském muzeu“ dodal na závěr.

O pohnutých osudech obrazu refer­u­je ředitel­ka míšeňského muzea Mar­ti­na Fis­ch­er:

Kon­cem 14. sto­letí byla větši­na oby­va­tel Mostu německé národ­nos­ti. V letech 1419 – 1434 dochází k husit­ským válkám. Most byl tehdy cen­trem katolíků. V roce 1421 přepadli husité klášter jep­tišek. Ty hledaly zastání u markraběte Fridricha IV. Bojovného, který se stal v roce 1423 kur­fiřtem a v témže roce získal severočeská měs­ta Most a Ústí nad Labem. V roce 1893 se nachází ten­to obraz v kat­a­logu Mosteck­ého měst­ského muzea pod č. 25.

V roce 1899 umírá na zámku v Tře­bívlicích nedaleko Mostu ve stáří 95 let Ulrike von Lev­et­zov, posled­ní lás­ka J. W. Goetha. Obraz ale není v její pozůstalosti. V roce 1901 předává její syn­ovec a dědic baron Rauch zámek a její pozůstalost měs­tu Most. Při vzniku repub­liky v roce 1918 se uvádí, že nikde jinde nebyl odpor pro­ti obsazení měs­ta Čechy tak sil­ný, jako v Mostě. Něm­ci urych­leně odváže­jí pozůstalost Ulriky, mezi ní jsou ale i dva obrazy, Bit­va s husi­ty u Mostu a Přepadení jep­tišek husi­ty, úda­jně aby jim zajis­tili bezpečnost. Při nakládání pozůstalosti Ulriky do stěho­vacího vozu se jim podaři­lo odvést pozornost českých finančních úřed­níků a propašo­vat i oba jmen­o­vané obrazy do Výmaru, jak se uvádí v měst­ském archivu Míšeň. Až v roce 1926 dochází z Mostu první dotaz ohled­ně umístění úmrt­ního poko­je Ulriky von Lewet­zov a na uložení obou obrazů. V roce 1932 se navrací úmrt­ní pokoj do Mostu, ale obě mal­by putu­jí do Míšně.

V roce 1947 byl obraz Vraždění jep­tišek restau­rován. V roce 1966 je nalezena posled­ní písem­ná zmín­ka na toto téma v měst­ském archivu. Kde zůstal druhý obraz — Bit­va s husi­ty u Mostu — zůstává záhadou, možná je to válečná ztrá­ta.  V roce 1984 byla provádě­na inven­ta­rizace v míšeňském Albrechts­bur­gu a tehde­jší vědecký pra­cov­ník tam objevil mal­bu z měst­ského muzea Míšeň. V roce 1988 dochází k další­mu restau­rování obrazu, ten­tokrát ve Vysoké škole výt­varného umění v Drážďanech, kde se na něm podílela i sloven­ská stu­den­t­ka. V roce 2009 píše někde­jší vědecký pra­cov­ník Albrechts­bur­gu do Mostu a upo­zorňu­je na tuto mal­bu. Ta se mez­itím stěhu­je do měst­ského muzea Míšeň.

V roce 2013 je zahá­jeno zkoumání půvo­du obrazu, zapo­ju­je se výmarský archiv a jsou nalezeny doplňu­jící pod­kla­dy i v míšeňském archivu. Předání obrazu zpět do Mostu nesto­jí už nic v ces­tě.

Jak tyto his­torické události viděl český kro­nikář Vavřinec z Bře­zové? V Husit­ské kro­n­ice popisu­je tak­to události v Mostě.

…A když se vojs­ka spo­ji­la v jed­no, dali se husité se na pochod k Mostu a opanovali hrad­ní horu. A tak, posta­vivše tam dva praky a tolik­též pražských pušek, půso­bili obléhatelé hradu velké škody a pokřiku­jíce sil­ný­mi hlasy říka­jíce: Jako jsme učinili oněm kacířům v Bílině, tak učiníme i vám, přivážeme syny vaše­ho purkrabího na klá­du, jinak taras, a tak na vás učiníme útok. A tak stra­ch a hrůza zrani­la srd­ce hrad­ní posád­ky. Pro­to žádali o přá­tel­ské vyjed­návání. A když se spolu sešli s purkrabím mosteck­ého hradu, otcem zajatých synů, prosili jeho syn­ové, aby se nad nimi smilo­val a ráčil pos­toupit hrad Pražanům. Ale otec synům se slza­mi odpověděl: „To nemo­hu učinit, a ani nes­mím, pro­tože hrad je jed­no­mu jiné­mu svěřen k obraně.

Ale vojsko pácha­lo mno­ho nekřesťan­ských skutků; mlčím o znásilňování žen, ale povím o nelid­ském pronásle­dování něk­terých zajatců…A to neby­lo nijak nezná­mo Mosteck­ým v městě; ti když chytili Čechy z vojs­ka, vyvedli je s trubači z měs­ta a podob­ně upálili, odpláce­jíce zlým za zlé. A že Bůh, spravedlivý soud­ce, nenechá nic zlého bez trestu, nýbrž oplácí podle jejich skutků, pro­to se zkla­ma­lo pražské vojsko v naději na dobývání. Neboť se sta­lo, že na den sv. Six­ta se při­blížil k měs­tu a hradu na pomoc, a aby zah­nal Pražany z pole, lid markra­bat míšeňských s mno­ha tisí­ci jízd­ních i pěších, s Něm­ci i Čechy. A když se Míšňané se seřazený­mi šiky a houfy při­blížili k hoře a Pražané se podob­ně sešiko­vali k utkání s Míšňany, zmoc­nil se nes­lýchaný stra­ch a hrůza jak vojs­ka míšeňského, tak pražského. Neboť při srážce ti, kteří vedli šik Pražanů, dali se na útěk, zanechavše tam dva praky a tolik­též velikých pušek; a bloudíce jako ovce bez pastýře pospíchali doraz­i­ti, neohlíže­je se nazpátek, ti do Žatce, ti do Chomu­to­va, ostat­ní do Loun a do Slaného.

Velké projekty

Podávání velkých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu česko-saské spolupráce Inter­reg V‑A usnadňu­jí konzul­tace Manue­ly Prchalové, pra­cov­nice Saské rozvo­jové banky; tato ban­ka pro­gram admin­istru­je. Za česk­ou stranu posky­tu­je poraden­ství také Ústecký kraj. Manuela Prchalová připravu­je pod­kla­dy pro rozhodování Mon­i­torovacího výboru pro­gra­mu, je pověře­na poraden­stvím pro žadatele a má bohaté zkušenos­ti s pro­jek­ty od zahá­jení česko-saské spolupráce. Navíc je vel­mi dobře jazykově vybavená. Konzul­tace probíha­jí stří­davě na obou stranách hran­ice a po pros­in­cové konzultaci v Chomu­tově násle­dovala 11. 1. 2016 konzul­tace v Annaber­gu. Využili ji pro­jek­toví part­neři měst Most a Schlet­tau, ale i mnozí další zájem­ci o podání společných pro­jek­tů. O dalších ter­mínech konzul­tací se můžete infor­mo­vat na http://www.sn-cz2020.eu/cz/termine/aktuelle_termine/aktuelletermine.jsp

Staronový hraniční přechod v Brandově přináší rozvoj

Trvalé otevření původ­ního sil­ničního pře­chodu Bran­dov-Olbern­hau, ke kterém doš­lo po dvacetiletém úsilí eurore­gionu a Ústeck­ého kra­je v loňském roce, nese první ovoce. Kromě zkval­it­nění infra­struk­tu­ry dol­ní části Bran­do­va, rozšíření komu­nikace k hraniční­mu pře­chodu a rekon­strukce hraničního mostu, zde již byla vybu­dová­na i ben­zi­nová čer­pací stan­ice, rekon­struovány nákup­ní haly a další rekon­strukce jsou již plánovány. Real­i­zo­vané pro­jek­ty přis­pě­ly i ke snížení neza­měst­nanos­ti, což staros­ta Bran­do­va Jiří Mooz ve svém pro­je­vu při otevření bezinky 9. 1. 2015 také oce­nil. Vzh­led Bran­do­va se k nepoznání mění a do budouc­na připravu­je Bran­dov se svým německ­ým part­nerem, s městem Olbern­hau, další společné pro­jek­ty. Ostat­ně staros­ta Bran­do­va Jiří Mooz je čer­stvým člen­em Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a své bohaté zkušenos­ti z přeshraniční spolupráce umí vel­mi dobře využít. Slavnos­t­ního zahá­jení provozu nové ben­zinky se zúčast­nil i rad­ní Ústeck­ého kra­je pro dopravu Jaroslav Komínek, který se o otevření hraničního pře­chodu vel­mi zasloužil.