Archiv autora: euroregion

Informace z Euroregionu Krušnohoří

Aktuál­ní infor­ma­ce pro žadatele FMP k poza­s­taveným pro­jek­tům z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru

STORNO POPLATKY jsou uznatel­ným výda­jem.

V pří­padě, že jste uhradili zálo­hu nebo celkovou částku za externí služ­by a doš­lo (dojde) ke zrušení akce z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru, jsou storno poplatky uznatel­ným výda­jem. Důležité je, aby pří­jem­ce dotace co nejdříve o této skutečnos­ti infor­moval doda­vatele a snažil se o vrá­cení zapla­cené částky v co největším rozsahu.
Pokud by se daná aktivi­ta pro­jek­tu neuskutečni­la, je nut­né ji real­i­zo­vat v náhrad­ním ter­mínu tak, aby byly dodrže­ny schválené aktiv­i­ty pro­jek­tu.
Vzh­le­dem k tomu, že dopady opatření při boji pro­ti SARS-CoV­‑2 mohou pro žadatele zna­me­nat velké množství různých prob­lémů s různým dopa­dem na har­mono­gram pro­jek­tu, doporuču­jeme konzul­to­vat jed­notlivé pří­pady s naším sekre­tar­iátem.

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj inten­zivně jed­ná o aktuál­ní situaci, a z ní ply­noucích dopadech na pro­gram a pro­jek­ty, také s Evrop­sk­ou komisí. Pro další infor­ma­ce pro­to doporuču­jeme sle­dovat stránky:
https://www.crr.cz/opatreni-centra-souvisejici-s-koronavir…/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/

Eurore­gion je Vám k dis­pozi­ci na mobil­ním tele­fonu nebo e‑mailu.

 

 

Informace z Euroregionu Krušnohoří

Vzh­le­dem k aktuál­ní situaci je Val­ná hro­ma­da Eurore­gionu Krušno­hoří, původ­ně pláno­vaná v ter­mín 3. 4. 2020, odlože­na. O novém ter­mínu budeme své čle­ny a přátele neprodleně infor­mo­vat po dub­novém jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří.

Všem našim členům a přátelům držíme palce, aby součas­nou kri­zovou situaci úspěšně zvládli.

 

Za Eurore­gion Krušno­hoří

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da

Atraktivní Krušné hory bez ocenění saské strany

Sdružení SPO-NA (OHK Most, Eurore­gion Krušno­hoří, Des­ti­nační agen­tu­ra Krušno­hoří, Hospodářská a sociál­ní rada okre­su Most) udělu­je kaž­doročně cenu Krušno­horská NEJ. V anketě na inter­ne­tu lidé hla­su­jí o nejlepší, ino­v­a­tivní pro­jekt v rozvo­ji tur­is­mu v Krušných horách. V min­ulém roce toto ocenění obdrže­lo Ther­mal­i­um Teplice. Sna­hou orga­nizá­torů bylo od počátku zapo­jit do soutěže sask­ou stranu, od které se očeká­va­lo jen to, aby dodala do společného vyhod­no­cení svůj atrak­tivní ino­v­a­tivní pro­jekt. Mohli jsme tak mít možnost seznámit se na společné prezentaci tře­ba také i s další­mi úspěšný­mi saský­mi atrak­tivní­mi pro­jek­ty v tur­is­mu. Německý part­ner v této oblasti, Krušno­horský tur­i­stický svaz (Touris­musver­band Erzge­birge e.V.), se bohužel této prezen­tace nezúčast­ní. Je to ško­da, moh­lo to by zají­mavé srovnání. A to hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček zajis­til pro saského part­nera dokonce již i speciál­ní cenu. Chy­bí zprostřed­ko­va­tel­ská aktivi­ta, kter­ou na saské straně tak skvěle zvlá­dala bývalá jed­natel­ka německé části eurore­gionu Beate Eben­höh.

Euroregion schválil v Mostě 6 projektů

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 4. 3. 2020 v Mostě byli jeho hosty ten­tokrát zás­tup­ci Cen­tra pro regionál­ní rozvoj Ing. Lenka Klognerová a Ing. Libuše Mer­tová, a za MMR ČR Ing. Josef Žid a Mgr. Stanislav Rataj. Za porad­ní sbor Lokál­ního řídícího výboru se zúčast­nil MgA. Jiří Rumpík. Na jed­nání bylo před­loženo k rozhodování celkem šest pro­jek­tů, z nichž byly všech­ny díky pečlivé přípravě a konzul­tacím s pro­jek­tový­mi a finanční­mi man­ažerka­mi a po pro­jed­nání v odborných komisích eurore­gionu schvále­ny.

Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je eurore­gion, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období nezbý­va­jí na české straně již téměř žád­né finance k rozdělování, více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozho­du­je společný česko – saský Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve všech pří­padech zohled­něny.

Lokál­ní řídící výbor se na mosteck­ém jed­nání rozloučil s předse­dou toho­to výboru, jed­natelem Eurore­gionu Krušno­hoří Fran­tiškem Bínou, který odchází do důchodu.

 

Přehled schválených pro­jek­tů v LŘV 04.03.2020

Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kul­turní památky se sešla na svém prvním setkání 2. břez­na v Bergmagaz­inu v Marien­ber­gu. Tato bývalá sýp­ka byla ve spoluprá­ci s part­ner­ským městem Most v rám­ci velkého pro­jek­tu přes­tavě­na na Muzeum krušno­horského lidového umění a na oblíbené cen­trum part­ner­ské přeshraniční spolupráce. Komise zde podrob­ně hod­noti­la pro­jekt Muzeál­ní noc part­nerů Pock­au-Lenge­feld a Pod­krušno­horské tech­nické muzeum, o.p.s., a doporuči­la ho ke schválení. Jako na každém jed­nání, i v Marien­ber­gu se zás­tup­ci jed­notlivých muzeí a kul­turních památek vzá­jem­ně infor­movali o svých aktiv­itách, staveb­ních úpravách, rekon­strukcích a výs­tavách. Také dojed­nali, které výs­tavy si vzá­jem­ně vymění. Velk­ou roli v přeshraniční spoluprá­ci by měl hrát Mon­tan­re­gion Krušno­hoří, který by se měl jako svě­tové dědictví více prezen­to­vat. Ing. Voz­ka, předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří, navrhl rozšířit stá­va­jící pub­likace i o další hor­nické památky v rám­ci eurore­gionu, což bylo komisí plně akcep­továno. Na zák­ladě dohody z posled­ního jed­nání komise dochází k pod­pisu koop­er­ačních smluv mezi muzei, první smlou­va je navrže­na mezi muzei Most a Annaberg. Pro­jek­tový­mi záměry komise do příštího pro­gramového období je tedy přede­vším prohloubení prezen­tace Mon­tan­re­gionu, ale komise se znovu zabý­vala záměrem pro­jek­tu „Zámky v Krušno­hoří“ (jako obdo­ba fran­couzských zámků na Loiře).  Se zájmem vyslech­li člen­ové komise infor­ma­ce o přípravě nového česko – saského koop­er­ačního pro­gra­mu. Na závěr se komise rozlouči­la s dosavad­ním jed­natelem Eurore­gionu Krušno­hoří Mgr. Fran­tiškem Bínou, které­mu za dosavad­ní prá­ci přišel poděko­vat i staros­ta Marien­ber­gu André Hein­rich a předal mu jeho oblíbený Marien­berg (řezbářsky zpra­co­v­aný).

 

Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Mís­tostaros­ta Žatce Jaroslav Špič­ka zor­ga­ni­zo­val jed­nání rady opět po roce dne 28. úno­ra na rad­ni­ci v Žat­ci, kde rada vždy­cky vel­mi ráda zasedá. Zabý­vala se zde přípravou nového pro­gra­mu, odsouh­lasi­la změny v zeměděl­ské komisi a zvo­lila Ing. Moniku Zeman předsed­kyní komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní rozvoj. Pověři­la ji rovněž návrhem revize této důležité komise, který rada pro­jed­ná na svém příštím jed­nání v Pod­bořanech, a vyjádři­la poděkování dosavad­ní­mu dlou­ho­leté­mu předse­dovi komise Dr. Jiří­mu Rothovi.  Důležitým bodem byla přípra­va jed­nání Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů a pro­jed­nání před­ložených šesti pro­jek­tů. Eurore­gion Krušno­hoří spravu­je ten­to oblíbený fond na pod­poru drob­né přeshraniční spolupráce a cítí za něj velk­ou odpověd­nost. Rada také v Žat­ci podrob­ně připrav­i­la val­nou hro­madu Eurore­gionu Krušno­hoří, která se uskuteční ten­tokrát v pátek 3. dub­na 2020 v Pod­bořanech. Jed­nání rady navštívi­la i oblíbená žate­cká starost­ka a sená­tor­ka Mgr. Zdeň­ka Hamouzová, která eurore­gion výz­nam­ně pod­poru­je.

Komise pro hospodářství a turistiku ve firmě Bilfinger v Mostě

Komise pro hospodářství a tur­is­tiku jed­nala 27. 2. 2020 ten­tokrát v česko – německé fir­mě Biflinger, v jejím Tréninkovém cen­tru. Na podrob­né prezentaci se člen­ové komise seznámili s boha­tou čin­nos­tí toho­to cen­tra, s jeho svářečsk­ou školou a učeb­ní­mi obo­ry a na odborné exkurzi se s cen­trem všich­ni seznámili na vlast­ní oči. Jed­nání se ten­tokrát zúčast­nil pouze jeden jed­iný člen německé části komise, její předse­da, pro­to se k pro­jek­tu Krušno­horská Nej, který by měl před­stavit neja­trak­tivnější tur­i­stické ino­vace, bohužel saská strana nepřipo­jí, ačko­liv hejt­man Ústeck­ého kra­je pro ni již připrav­il cenu. Saský part­ner Tur­i­stický svaz Krušno­hoří původ­ně pro­jevil zájem, ale pak nereago­v­al, na jed­nání komise neby­la pří­tom­na ani jeho vedoucí, ani její zás­tup­kyně. Ško­da, mohli jsme spolu s vyhod­no­cením českých úspěšných tur­i­stick­ých ino­vací poz­nat i ty na saské straně. Komise se také živě zají­mala o přípravu nového pro­gra­mu. Poté jed­no­myslně doporuči­la ke schválení pro­jekt 8. Mědě­necké krušení — 500 let obce Měděnec. Předsed­kyně české části komise Ing. Košanová před­stavi­la pro­jekt Techn­o­days, který se uskuteční v dub­nu v Chomu­tově a předse­da saské části komise Math­ias Lißke před­stavil pro­jek­tový záměr násled­ného využití mater­iálu z výsypek, pro který hledá českého part­nera. Před­stavil také záměry v propa­gaci Mon­tan­re­gionu. Na závěr se komise rozlouči­la s dosavad­ním jed­natelem české části Eurore­gionu Krušno­hoří Mgr. Bínou, který odchází do důchodu, a přiví­ta­la novou jed­natelku Ing. Petru Koneč­nou, která ho od 1. dub­na nahradí.

Nové projekty? Nové workshopy pro Vás!

 • Máte zají­mavý nápad na přeshraniční pro­jekt?
 • Hledáte v Sasku part­nera pro ten­to pro­jek­tový záměr?

 

Pokud ano, jsou pro Vás naše work­shopy to pravé! Pozne­jte další příznivce přeshraniční spolupráce, poraďte se se zkušený­mi koop­er­ační­mi part­nery a společně rozviňte nápady na nové – velké či malé pro­jek­ty. V pri­or­it­ních osách 3 vzdělávání a 4 part­ner­ská spolupráce jsou pro nové pro­jek­ty ještě finanční prostřed­ky.

 

Work­shopy jsou společ­nou ini­cia­tivou Společného sekre­tar­iá­tu, eurore­gionů a kra­jů.

 

Kdy a kde?

 

 • Eurore­gion Neisse-Nisa-Nysa:
  • 16.3.202010:30 hodin
  • Kra­jský úřad Libereck­ého kra­je, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

 

 • EUREGIO EGRENSIS:
  • 23.3.202011:00 hodin
  • Měst­ské kul­turní středisko Plesná, Náměstí Svo­body 52, 351 35 Plesná

 

 • Eurore­gionu Erzge­birge-Krušno­hoří:
  • 24.3.202011:30 hodin
  • Zen­trum für Inno­va­tion und Unternehmer­tum (GIZEF), Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg

 

 • Eurore­gion Elbe/Labe:
  • 21.4.202011:30 hodin
  • Kul­tur­rathaus Dres­den, Königstraße 15, 01097 Dres­den

 

Work­shopy budou probíhat u čtyř infor­mačních stánků. Téma­ta jsou:

 

 1. Fond malých pro­jek­tů: pod­mínky pro poskyt­nutí dotace a post­up
 2. Velké pro­jek­ty:              pod­mínky pro poskyt­nutí dotace a post­up
 3. Úspěšné pro­jek­ty:        výsled­ky pro­jek­tů „naži­vo“, odborná konzul­tace a předání zkušenos­tí
  od stá­va­jících pří­jem­ců
 4. NOVĚ: rych­lý test:        při­jďte se svý­mi pro­jek­tový­mi nápady a zkonzul­tu­jte je s námi ihned!

 

Na každém infor­mačním stánku Vám rádi zdar­ma poradíme v obou jazy­cích a zod­povíme Vaše otázky.

Občer­stvení je zajištěno.

 

Přih­laste se e‑mailem na kontakt@sn-cz2020.eu

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Váš Společný sekre­tar­iát