Archiv autora: euroregion

Krásy Krušnohoří 2020

Tradiční křest kalendáře „Krásy Krušno­hoří 2020“ proběhl v pří­jem­né před­vánoční atmos­féře Horského hotelu Lesná. Byl také příleži­tostí k setkání mno­ha dobrých Krušno­hor­ců, z české i německé strany. Díky za nád­h­erný zážitek, manželé Herzánovi!

Agrární spolupráce

V sídle agrární společnos­ti Agrarge­sellschaft v Ansprun­gu u Marien­ber­gu se 6. pros­ince sešla zeměděl­ská komise s její obměně­nou česk­ou částí s novým předse­dou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt za sask­ou stranu infor­moval podrob­ně o situaci na trhu zeměděl­ských komod­it, o mírném zvýšení výkup­ních cen masa, ale i o prob­lémech v pro­duk­ci mlé­ka. Před­stavil také sys­tém dotací do zeměděl­ství na saské straně. V komisi se hod­ně disku­to­va­lo o bezoreb­ném zpra­cov­ání půdy. Něk­teří staří sedlá­ci se vyslovu­jí pro­ti této metodě, ale např. člen komise Jens Bey­er ji používá řadu let a je s ní vel­mi spoko­jen. Jako velký prob­lém vní­ma­jí zeměděl­ci v Německu sporný zákon o hno­jení, který ohrozí zeměděl­sk­ou pro­duk­ci něk­terých důležitých plodin. Pro­ti tomu­to zákonu se zvedá masivní odpor. Po vol­bách v Sasku pře­bíra­jí min­is­ter­st­vo zeměděl­ství Zelení. V celém Německu je patrné masivní zavádění opatření na ochranu kli­matu, poškozu­jící zeměděl­ství, což již vyvola­lo protesty. Orga­nizu­je je svaz mladých zeměděl­ců Land­schaftsverbindung, který již zor­ga­ni­zo­val demon­strace v Berlíně s bloká­dou dopravy s 10 000 trak­to­ry a s účastí 40 000 demon­stran­tů. O vývo­ji zeměděl­ství na české straně eurore­gionu infor­moval Ing. Honzík. Ubývá pro­dukce mlé­ka, výnosy obilovin byly letos lep­ší. Prob­lémem je nařízení, podle kterého se musí velké plochy zeměděl­ské půdy odd­ělit pásy 22 m široký­mi, což se dotkne 3000 zeměděl­ců. Na české straně se počítá s dotace­mi na pod­poru vče­lařství, ovoc­nářství, vzdělávání, inte­grace a na nestát­ní orga­ni­zace. Ing. Honzík před­stavil také pro­jek­tové záměry komise za česk­ou stranu. Měly by to být výměny zkušenos­tí v oblasti regionál­ních potravin se společ­nou výs­tavou, work­shopy o prob­lem­at­ice humusu, prob­lemati­ka lesů a kůrovce. Na komisi se před­stavil Ing. Josef Ryšavý, ředi­tel MAS Vladař o.p.s, který je navržen za nového čle­na komise. Závěr jed­nání se nesl v pří­jem­né před­vánoční atmos­féře.  

Velké projekty

Mon­i­torovací výbor pro­gra­mu přeshraniční spolupráce Inter­reg V A

V sídle Eurore­gionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freiber­gu se Mon­i­torovací výbor dne 4. pros­ince zabý­val stavem real­izace pro­gra­mu, vyplá­cením prostřed­ků a finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu. Také v koop­er­ačním pro­gra­mu přeshraniční spolupráce již docháze­jí prostřed­ky. Výbor schválil změny v real­izaci dvou pro­jek­tů a před­ložený pro­jekt Jus­tice CZ-SN schválil jed­no­myslně. Dva další pro­jek­ty, Lesy v ohrožení – Přeshraniční síť pro mon­i­tor­ing a pre­ven­ci rizik a pro­jekt Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce “Kli­ma a Bio­di­verzi­ta ale oprávněně Mon­i­torovací výbor neschválil. Ostat­ně nedo­poruči­la je ani odborná komise pro živ­ot­ní prostředí naše­ho eurore­gionu. Člen­ové výboru se dále seznámili se zprávou o stavu plnění Komu­nikační strate­gie 2019 a s Komu­nikačním plánem na rok 2020 Bohužel se infor­ma­ce o novém pro­gramovém období omezi­ly jen na teo­ret­ick­ou část a konkrét­ní nové infor­ma­ce se dozvíme až v novém roce.  Teprve po vyhod­no­cení analýzy stá­va­jícího pro­gra­mu budou stanove­ny pri­or­i­ty a zohled­něny v rozpoč­tu. Co je pro eurore­giony ale pod­stat­né, je přede­vším Fond malých pro­jek­tů, který je v nové pro­gra­mu zahrnut. Na zasedání se také před­stavi­ly další dva eurore­giony – Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge a Eurore­gion Nisa a prezen­to­val se zde pro­jekt Pod­po­ra přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravot­nictví a záchranářství mno­ha českých i německ­ých part­nerů pod vedením Zdravot­nické záchran­né služ­by Ústeck­ého kra­je.

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge schválil další tři projekty

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 2. pros­ince 2019 ve Freiber­gu byly schvále­ny tyto pro­jek­ty: Učíme se vzá­jem­ně – přeshraniční spolupráce mladých hasičů Oel­snitzer Feuer­wehrfre­unde e.V.  a měs­ta Chodov, Hud­ba bez hran­ic part­nerů Musikvere­in Neuwürschnitz a spolku Čer­vení Pan­teři z.s. a pro­jekt Vir­tu­al tour – Krušné hory part­nerů Pod­krušno­horské tech­nické muzeum a měs­to Marien­berg. Pro­jekt Prostřeno krušno­horsky – společný německo – český kulinářský stůl v lázeňském městě Ober­wiesen­thal schválen nebyl. Další dva sportovní pro­jek­ty Ore­Moun­tain — Zim­ní fes­ti­val 2020 pro děti a mládež part­nerů Kreis­s­port­bund Erzge­birge e.V. a Klub Krušných hor, z.s. a pro­jekt Německo-český tur­naj v led­ním hoke­ji pro děti a mládež part­nerů Kreis­s­port­bund Erzge­birge e.V. a Sport Most z.s. budou hod­no­ce­ny v oběžném řízení.

Jed­nání Lokál­ního řídícího výboru se zúčast­nili zás­tup­ci MMR ČR Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát a za CRR Ing. Lenka Klognerová. Sask­ou stranu zas­tupo­vala Ywonne Schön­lein ze správního orgánu.  Na jed­nání se také před­stavi­la nová pro­jek­tová man­ažer­ka na saské straně eurore­gionu Tereza Fork­er.

Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je eurore­gion, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období zbývá na české straně již jen vel­mi omezené množství k rozdělování, více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozho­du­je společný česko – saský Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve všech pří­padech zohled­něny.

Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uděleny

Na společném jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­st­va Eurore­gionu Erzge­birge 18. listopadu 2019 na zámku ve Freiber­gu byly uděle­ny dvě Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Získali ji Petr Čer­ven­ka, staros­ta Mez­i­boří, a Uwe Schulze, předse­da sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert  e.V. z Bären­steinu. Společné grémi­um eurore­gionu ale pro­jed­na­lo na tom­to svém před­vánočním setkání také zprávy jed­na­tel­ství v Mostě a Freiber­gu o čin­nos­ti za min­ulý rok, o zasedání členů Pra­cov­ní skupiny evrop­ských eurore­gionů (AGEG) v Drážďanech, seznámi­lo se real­iza­cí Fon­du malých pro­jek­tů a s přípravou nového pro­gra­mu. Zají­mavá byla prezen­tace měs­ta Freiber­gu, které si mohli účast­ní­ci po jed­nání prohléd­nout a navštívit freiber­ský trh.  V nefor­mál­ních rozhovorech se dosavad­ní dobré vztahy účast­níků ještě více prohloubi­ly.

Partnerská města Most – Marienberg

Dosavad­ní úspěšná spolupráce obou part­ner­ských měst bude pokračo­vat. Shodli se na tom 26.  listopadu zás­tup­ci vedení obou měst v Marien­ber­gu a dojed­nali také společné pro­jek­tové záměry.  Kromě tradičních setkání občanů o Vánocích, sportovních akcí, setkávání seniorů a hor­nick­ých slavnos­tí to budou kul­turní akce u příleži­tosti jubilea 500 let od založení Marien­ber­gu.

Předvánoční sociální komise v Lounech

Česká část této komise se sešla 25. listopadu a spo­ji­la své jed­nání s pra­cov­ním před­vánočním obě­dem, který pro ni připrav­i­la její oblíbená člen­ka Táňa Tkadlečková. Ale kromě stolování komise pro­jed­nala námě­ty další spolupráce, zau­jala stanovisko k návrhu saské strany ohled­ně frekvence společných jed­nání, věno­vala se přípravě rozvo­jové strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří v sociál­ní oblasti a navrhla rozšíření komise o zás­tupce Žate­c­ka a Kadaňs­ka. Pro společné jed­nání s německ­ou stra­nou na české straně navrhu­je předse­da komise Ing. Giampaoli téma dro­gov­ých závis­lostí a sociál­ní bydlení.

 

Předvánoční sociální komise v Lounech

Česká část této komise se sešla 25. listopadu a spo­ji­la své jed­nání s pra­cov­ním před­vánočním obě­dem, který pro ni připrav­i­la její oblíbená člen­ka Táňa Tkadlečková. Ale kromě stolování komise pro­jed­nala námě­ty další spolupráce, zau­jala stanovisko k návrhu saské strany ohled­ně frekvence společných jed­nání, věno­vala se přípravě rozvo­jové strate­gie Eurore­gionu Krušno­hoří v sociál­ní oblasti a navrhla rozšíření komise o zás­tupce Žate­c­ka a Kadaňs­ka. Pro společné jed­nání s německ­ou stra­nou na české straně navrhu­je předse­da komise Ing. Karel Giampaoli téma dro­gov­ých závis­lostí a sociál­ní bydlení.