Archiv autora: Euroregion

Mimořádná Rada Euroregionu Krušnohoří

V pátek 22.05.2020 se sešla na svém mimořád­ném jed­nání rada.

I přes vešk­eré tech­no­log­ické možnos­ti nám lid­ský kon­takt chy­běl a o to více jsme byli potěšeni, že můžeme jed­nat s čle­ny rady osob­ně a po delší době je poz­vat do Divad­la Roz­man­i­tostí, kde eurore­gion sídlí.
V úvo­du jed­nání dostal slo­vo Radek Exn­er, ředi­tel společnos­ti Celio, a.s., aby vysvětlil okol­nos­ti požáru, ke které­mu doš­lo na sklád­ce dne 20.5.2020. Hořela odpadová hala a hasičům se podaři­lo zlikvi­dovat požár po více než čtyřech hod­inách. Měřící vůz nezjis­til zvýše­nou kon­cen­traci škodlivin. Po ode­brání vzorků a šetření krim­inál­ní poli­cie bude vydáno ofi­ciál­ní tiskové prohlášení společnos­ti. Pan ředi­tel při této příleži­tosti poz­val čle­ny v pří­padě záj­mu na exkurzi. Dohodli jsme se, že se jed­nání rady v září uskuteční na pozvání pane ředitele ve společnos­ti Celio.

⇒Na svém pro­gra­mu měla rada 7. bodů.

     Rada schválila:

  • Změny v komisích, které byly aktu­al­i­zovány na našich stránkách www.euroreg.cz
  • Zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství
  • Úpravy ve Statu­tu Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/ Erzge­birge, ter­mín pro podání výzvy pro ten­to rok se blíží a těšíme se na došlé návrhy
  • Kooptaci Davi­da Kád­nera, starosty obce Nová Ves v Horách novým člen­em rady na dobu do jed­nání val­né hro­mady

    Dále jsme měli na pro­gra­mu:

  • Přípravu Lokál­ního řídícího výboru, který v sou­vis­losti s pan­demií koron­aviru probíhá per rol­lam. Naše odborné komise nám dodaly stanoviska k pro­jek­tům, které jsme mohli pře­dat členům výboru. Bylo podáno celkem 5 německ­ých a 1 český pro­jekt, který se bude schval­o­vat jako náhrad­ní, jelikož česká strana nedisponu­je finanční­mi prostřed­ky. O výsled­ku hlasování vás budeme infor­mo­vat ihned po jeho skončení 5.6.2020
  • Přípravu nového pro­gramového období, na naše stránky jsme pro ten­to účel při­dali samostat­nou záložku s aktuál­ní­mi infor­ma­ce­mi a doku­men­ty. Seznámili jsme radu hlavně s aktuál­ním DOTAZNÍKOVÝM ŠETŘENÍM, do kterého se mohou zapo­jit všich­ni a přis­pět tak k zaměření budoucího pro­gra­mu
  • Přípravu na val­nou hro­madu, která se uskuteční 12.6.2020

Příští jed­nání rady je plánováno dne 12.6.2020 před konáním val­né hro­mady v Pod­bořanech.

ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKU⛏ ŠTOLA PANNY MARIE POMOCNÉ⛏ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO🖤

Pod­krušno­horské tech­nické muzeum úspěšně real­izu­je pro­jek­ty v rám­ci Fon­du malých pro­jek­tů, které spravu­jeme. S radostí Vám před­stavu­jeme pro­jekt VIRTUAL TOUR — KRUŠNÉ HORY, jehož cílem je zvýšit atrak­tiv­i­tu a návštěvnost maleb­ných Krušných hor a vytvořit pro tur­isty jakýsi manuál, co je hezké vidět a to vše se zaměřením na památky, které byly zařazeny do UNESCA. Jed­ním z prvních výs­tupů pro­jek­tu je vir­tuál­ní 3D prohlíd­ka Štoly Pan­ny Marie Pomoc­né, která Vám novým způ­sobem umožní prohléd­nout si jakáko­liv mís­ta toho­to jedinečného lid­ského díla. Vstoupit můžete do všech pros­tor, prak­ticky i tam, kam se běžný návštěvník nedostane. Důl­ní chod­by můžete procházet dvě­ma způ­so­by — buď klikáním na posu­vné kruhy, nebo klikem na značku 3D mod­elu (levý dol­ní roh) a odtud budete rov­nou pře­ne­seni na mís­to, které si v tom­to mod­elu nakliknutím vyberete. Je nám jas­né, že nemůžeme nahra­dit atmos­féru, kter­ou vyvolává skutečná návště­va toho­to jedinečného mís­ta. 3D pros­torové nasken­ování umožní ALE při­blížit výjimečné lid­ské dílo a to zcela každé­mu, bez věkového či fyz­ick­ého omezení.

Odkaz na prohlíd­ku štoly: https://my.matterport.com/show/?m=fYK3L5mdTBG

Autor pro­jekce: https://360.ponterecords.cz/

Webová strán­ka pro propa­gaci se připravu­je!
Níže malá ochut­náv­ka:
První zmínky o těžbě ve štole Pan­ny Marie Pomoc­né a Koňské jámě na Měděn­ci se datu­jí do roku 1449. Před­pok­ládá se ale, že k důl­ní čin­nos­ti zde docháze­lo již mno­hem dříve. Těž­ba tu byla ukonče­na v roce 1870. Unikát­nost toho­to tech­nick­ého lid­ského díla, spočívá ve výjimečné čet­nos­ti různých způ­sobů těž­by od 15. do 19. sto­letí, nacháze­jících se na poměrně malé ploše. Výjimečná je zde také čet­nost orig­inál­ních arte­fak­tů (his­torické značky, výdřevy suché zdi-zak­lád­ky, pozůs­tatky po ruční těžbě) spo­jených s his­torií těž­by.

Popisky k 3D prohlíd­ce:
• Dol­ní jezírko
• Dět­ský havíř – V dole pra­co­v­aly děti od 10 let. Dívky mohly s prací v dole skončit po dosažení první men­stru­ace. Dět­ská práce spočí­vala hlavně v odnášení vytěženého mater­iálu.
• Granát (Pyrop)
• Havíř 1951 – 1953 – Havíř z doby ura­nového průzku­mu z let 1951 – 1953.
• Křišťálové tav­erny
• Mala­chit
• Prohlíd­ka 1910
• Pra­cov­ní smě­na ve stře­dověkém dole trvala 16 hodin. Průměrná dél­ka dožití havíře byla 45 – 47 let.
• Původ­ní stře­dověká zak­lád­ka
• Původ­ní výdře­va cca 250 let stará
• Původ­ní výdře­va cca 250 let stará
• Soš­ka Pan­ny Marie – Ve většině dolů bývá socha sv. Bar­bo­ry, ochránkyně horníků. Tato što­la je však poj­men­ová­na po Pan­ně Marii Pomoc­né a pro­to i opa­tro­vnicí toho­to důl­ního díla je Pan­na Marie.
• Stře­dověká důl­ní pos­tupová znač­ka
• Stře­dověká důl­ní znač­ka
• Vys­tro­jený komín – Propo­jení do nejs­tarší části dolu – Što­la Koňská jáma
• Zad­ní jezírko
• Što­la Pan­ny Marie Pomoc­né – První his­torické zmínky hov­oří o těžbě stříbra a železa. Od roku 1520 se zde těži­ly měděné rudy. Těž­ba byla zas­tave­na v roce 1840. Pro tur­isty byla što­la zpřís­tup­ně­na roku 1910. Novodobého otevření se što­la dočkala v roce 2017.
• Što­la Pan­ny Marie Pomoc­né 1925
• Horní jezírko
• Kře­san­ice – Stopy po prá­ci mlád­kem a želízkem. Pochází z 15. až 16. sto­letí.
• První doložené záz­namy o těžbě v těch­to místech pochází z roku 1449. K těžbě zde však docháze­lo mno­hem dříve. Těži­lo se zde stříbro, žele­zo a měď.
• Při stře­dověké ruční prá­ci byl post­up raž­by cca 3 cm za den.
• Tlakové hadice – Pozůs­tatek po ura­novém průzku­mu z let 1591 – 1953

Informace z Euroregionu Krušnohoří

Aktuál­ní infor­ma­ce pro žadatele FMP k poza­s­taveným pro­jek­tům z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru

STORNO POPLATKY jsou uznatel­ným výda­jem.

V pří­padě, že jste uhradili zálo­hu nebo celkovou částku za externí služ­by a doš­lo (dojde) ke zrušení akce z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru, jsou storno poplatky uznatel­ným výda­jem. Důležité je, aby pří­jem­ce dotace co nejdříve o této skutečnos­ti infor­moval doda­vatele a snažil se o vrá­cení zapla­cené částky v co největším rozsahu.
Pokud by se daná aktivi­ta pro­jek­tu neuskutečni­la, je nut­né ji real­i­zo­vat v náhrad­ním ter­mínu tak, aby byly dodrže­ny schválené aktiv­i­ty pro­jek­tu.
Vzh­le­dem k tomu, že dopady opatření při boji pro­ti SARS-CoV­‑2 mohou pro žadatele zna­me­nat velké množství různých prob­lémů s různým dopa­dem na har­mono­gram pro­jek­tu, doporuču­jeme konzul­to­vat jed­notlivé pří­pady s naším sekre­tar­iátem.

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj inten­zivně jed­ná o aktuál­ní situaci, a z ní ply­noucích dopadech na pro­gram a pro­jek­ty, také s Evrop­sk­ou komisí. Pro další infor­ma­ce pro­to doporuču­jeme sle­dovat stránky:
https://www.crr.cz/opatreni-centra-souvisejici-s-koronavir…/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/

Eurore­gion je Vám k dis­pozi­ci na mobil­ním tele­fonu nebo e‑mailu.

 

 

Informace z Euroregionu Krušnohoří

Vzh­le­dem k aktuál­ní situaci je Val­ná hro­ma­da Eurore­gionu Krušno­hoří, původ­ně pláno­vaná v ter­mín 3. 4. 2020, odlože­na. O novém ter­mínu budeme své čle­ny a přátele neprodleně infor­mo­vat po dub­novém jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří.

Všem našim členům a přátelům držíme palce, aby součas­nou kri­zovou situaci úspěšně zvládli.

 

Za Eurore­gion Krušno­hoří

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da

Atraktivní Krušné hory bez ocenění saské strany

Sdružení SPO-NA (OHK Most, Eurore­gion Krušno­hoří, Des­ti­nační agen­tu­ra Krušno­hoří, Hospodářská a sociál­ní rada okre­su Most) udělu­je kaž­doročně cenu Krušno­horská NEJ. V anketě na inter­ne­tu lidé hla­su­jí o nejlepší, ino­v­a­tivní pro­jekt v rozvo­ji tur­is­mu v Krušných horách. V min­ulém roce toto ocenění obdrže­lo Ther­mal­i­um Teplice. Sna­hou orga­nizá­torů bylo od počátku zapo­jit do soutěže sask­ou stranu, od které se očeká­va­lo jen to, aby dodala do společného vyhod­no­cení svůj atrak­tivní ino­v­a­tivní pro­jekt. Mohli jsme tak mít možnost seznámit se na společné prezentaci tře­ba také i s další­mi úspěšný­mi saský­mi atrak­tivní­mi pro­jek­ty v tur­is­mu. Německý part­ner v této oblasti, Krušno­horský tur­i­stický svaz (Touris­musver­band Erzge­birge e.V.), se bohužel této prezen­tace nezúčast­ní. Je to ško­da, moh­lo to by zají­mavé srovnání. A to hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček zajis­til pro saského part­nera dokonce již i speciál­ní cenu. Chy­bí zprostřed­ko­va­tel­ská aktivi­ta, kter­ou na saské straně tak skvěle zvlá­dala bývalá jed­natel­ka německé části eurore­gionu Beate Eben­höh.

Euroregion schválil v Mostě 6 projektů

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 4. 3. 2020 v Mostě byli jeho hosty ten­tokrát zás­tup­ci Cen­tra pro regionál­ní rozvoj Ing. Lenka Klognerová a Ing. Libuše Mer­tová, a za MMR ČR Ing. Josef Žid a Mgr. Stanislav Rataj. Za porad­ní sbor Lokál­ního řídícího výboru se zúčast­nil MgA. Jiří Rumpík. Na jed­nání bylo před­loženo k rozhodování celkem šest pro­jek­tů, z nichž byly všech­ny díky pečlivé přípravě a konzul­tacím s pro­jek­tový­mi a finanční­mi man­ažerka­mi a po pro­jed­nání v odborných komisích eurore­gionu schvále­ny.

Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je eurore­gion, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období nezbý­va­jí na české straně již téměř žád­né finance k rozdělování, více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozho­du­je společný česko – saský Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve všech pří­padech zohled­něny.

Lokál­ní řídící výbor se na mosteck­ém jed­nání rozloučil s předse­dou toho­to výboru, jed­natelem Eurore­gionu Krušno­hoří Fran­tiškem Bínou, který odchází do důchodu.

 

Přehled schválených pro­jek­tů v LŘV 04.03.2020

Muzea a kulturní památky

Komise pro muzea a kul­turní památky se sešla na svém prvním setkání 2. břez­na v Bergmagaz­inu v Marien­ber­gu. Tato bývalá sýp­ka byla ve spoluprá­ci s part­ner­ským městem Most v rám­ci velkého pro­jek­tu přes­tavě­na na Muzeum krušno­horského lidového umění a na oblíbené cen­trum part­ner­ské přeshraniční spolupráce. Komise zde podrob­ně hod­noti­la pro­jekt Muzeál­ní noc part­nerů Pock­au-Lenge­feld a Pod­krušno­horské tech­nické muzeum, o.p.s., a doporuči­la ho ke schválení. Jako na každém jed­nání, i v Marien­ber­gu se zás­tup­ci jed­notlivých muzeí a kul­turních památek vzá­jem­ně infor­movali o svých aktiv­itách, staveb­ních úpravách, rekon­strukcích a výs­tavách. Také dojed­nali, které výs­tavy si vzá­jem­ně vymění. Velk­ou roli v přeshraniční spoluprá­ci by měl hrát Mon­tan­re­gion Krušno­hoří, který by se měl jako svě­tové dědictví více prezen­to­vat. Ing. Voz­ka, předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří, navrhl rozšířit stá­va­jící pub­likace i o další hor­nické památky v rám­ci eurore­gionu, což bylo komisí plně akcep­továno. Na zák­ladě dohody z posled­ního jed­nání komise dochází k pod­pisu koop­er­ačních smluv mezi muzei, první smlou­va je navrže­na mezi muzei Most a Annaberg. Pro­jek­tový­mi záměry komise do příštího pro­gramového období je tedy přede­vším prohloubení prezen­tace Mon­tan­re­gionu, ale komise se znovu zabý­vala záměrem pro­jek­tu „Zámky v Krušno­hoří“ (jako obdo­ba fran­couzských zámků na Loiře).  Se zájmem vyslech­li člen­ové komise infor­ma­ce o přípravě nového česko – saského koop­er­ačního pro­gra­mu. Na závěr se komise rozlouči­la s dosavad­ním jed­natelem Eurore­gionu Krušno­hoří Mgr. Fran­tiškem Bínou, které­mu za dosavad­ní prá­ci přišel poděko­vat i staros­ta Marien­ber­gu André Hein­rich a předal mu jeho oblíbený Marien­berg (řezbářsky zpra­co­v­aný).

 

Rada Euroregionu Krušnohoří v Žatci

Mís­tostaros­ta Žatce Jaroslav Špič­ka zor­ga­ni­zo­val jed­nání rady opět po roce dne 28. úno­ra na rad­ni­ci v Žat­ci, kde rada vždy­cky vel­mi ráda zasedá. Zabý­vala se zde přípravou nového pro­gra­mu, odsouh­lasi­la změny v zeměděl­ské komisi a zvo­lila Ing. Moniku Zeman předsed­kyní komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní rozvoj. Pověři­la ji rovněž návrhem revize této důležité komise, který rada pro­jed­ná na svém příštím jed­nání v Pod­bořanech, a vyjádři­la poděkování dosavad­ní­mu dlou­ho­leté­mu předse­dovi komise Dr. Jiří­mu Rothovi.  Důležitým bodem byla přípra­va jed­nání Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů a pro­jed­nání před­ložených šesti pro­jek­tů. Eurore­gion Krušno­hoří spravu­je ten­to oblíbený fond na pod­poru drob­né přeshraniční spolupráce a cítí za něj velk­ou odpověd­nost. Rada také v Žat­ci podrob­ně připrav­i­la val­nou hro­madu Eurore­gionu Krušno­hoří, která se uskuteční ten­tokrát v pátek 3. dub­na 2020 v Pod­bořanech. Jed­nání rady navštívi­la i oblíbená žate­cká starost­ka a sená­tor­ka Mgr. Zdeň­ka Hamouzová, která eurore­gion výz­nam­ně pod­poru­je.