Archiv autora: euroregion

Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci

 

Vážení přátelé,

blíží se opět doba pro podávání návrhů na udělení Ceny Euroregionu za vynikající přeshraniční spolupráci.

Výzva k podávání Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge propůjčí v letošním roce již po desáté Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Tato cena je určena těm osobnostem, které se vynikajícím způsobem zasloužily o přeshraniční euroregionální spolupráci. Je zamýšlena jako vyznamenání těm osobnostem, jejichž angažovanost slouží k rozvoji soužití a sbližování lidí sousedních hraničních regionů.

Návrhy je třeba doručit do 15. září 2019 písemně či mailovou poštou do jednoho z obou jednatelství v Mostě a Freibergu.

Statut Ceny a adresy jednatelství, a rovněž informace o minulých předáváních Ceny, najdete na našich webových stránkách http://euroreg.cz

Pokud byl někdo již jednou navrhován a Cenu neobdržel, může být s písemným zdůvodněním navržen znovu.

Dosavadní držitelé Ceny:

 1. Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Freizeitzentrum Baldauf Villa v Marienbergu
 2. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě
 3. Jitka Gavdunová, starostka Vejprty a Bernd Schlegel, starosta Bärensteinu
 4. Beate Ebenhöh a František Bína, jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
 5. Václav Hofmann, ředitel Městského divadla Most
 6. Helmut Schramm, velitel hasičů v Annabergu a Jiří Prokeš, velitel hasičů ve Vejprtech
 7. Wolfram Liebing, starosta Wolkensteinu
 8. Heinz Lohse z Rechenbergu-Bienemühle a Petr Fišer z Českého Jiřetína.
 9. Dietmar Bastian z Annabergu-Buchholze a Gertruda Liptáková z Teplic

Stanovy Ceny Euroregionu Krušnohoří 2019

Statut Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

 

Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu  dne 23.11. 2009 bylo usneseno, že bude udělována Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

 • 1

Smysl a význam předávání Ceny

 

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je předávána osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Je zamýšlena jako ocenění těch osob, jejichž osobní angažovanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování obyvatel sousedního hraničního území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osobně angažovali v přeshraniční spolupráci, ve vzájemném sbližování a v dobrém spolužití.

Cenou Euroregionu Krušnohoří je umělecké dílo a příslušná pamětní listina.

 

 • 2

Postup volby nositele Ceny

 • Navrhovat udělení Ceny mohou členové pracovních odborných komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednotliví občané či instituce z území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Návrhy jsou předávány oběma předsedům euroregionu v písemné formě do 15. září. Návrhy musí obsahovat dostatečné zdůvodnění, především zásluhy navrženého kandidáta.

 

 • Návrhy jsou pro přípravu a pro předjednání předloženy komisi pro kulturu, mládež a školy.

 

 • Předjednání volby je předloženo oběma předsedům Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v září.

 

 • Oba předsedové zdůvodní společný návrh na společném zasedání Rady a Představenstva, kde se v těchto grémiích o návrhu rozhodne.

 

 • Na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří není právní nárok

 

 • 3

Předávání Ceny

Oba předsedové Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předávají Cenu slavnostně u příležitosti společného zasedání Představenstva a Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge či na jiné společné akci koncem roku slavnostním způsobem.

Ve slavnostním projevu budou představeny a oceněny zásluhy a působení držitele Ceny.

 

 • 4

Cena

Cena je jednou ročně vždy nově vytvořena v umělecké škole či v kulturním zařízení na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, které zvolí pracovní komise pro kulturu, mládež  a školy.

 • 5

Uchovávání podkladů

Po ukončení předání Ceny jsou všechny podklady v souvislosti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek volby, slavnostní projev, atd.) uloženy v archivu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

 • 6

Veřejnost

 

Zásluhy nositelů Ceny jsou v přiměřené formě představeny a vyzdviženy v mediích na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, ve zpravodaji Infopress a úředních periodikách členů.

 

 • 7

Nabytí platnosti

 

Tento statut vstupuje v platnost po schválení Představenstvem a Radou Euroregionu Krušnohoří /Erzgebirge

 

Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO

Pro Euroregion Krušnohoří další splněná společná priorita. Ve svých výročních zprávách uváděl euroregion vždy jako svou vysokou prioritu právě projekt Montanregion Krušnohoří. Angažovala se v něm hned od počátku Libuše Pokorná. Málokdo si ale dnes vzpomene, že záměr zápisu hornického regionu na seznam UNESCO prosazovala tehdy na české straně právě ona, jako předsedkyně komise pro muzea a kulturní památky euroregionu i jako ředitelka Oblastního muzea v Mostě. Teprve po vzniku kraje získal tento projekt rozhodující podporu, především z Odboru kultury a památkové péče s PhDr. Adamem Šrejbrem, který je rovněž významným členem komise pro muzea a kulturní památky našeho euroregionu.  V oslavných článcích v obou částech euroregionu je vyzdvihován význam Montanregionu, vyzdvihovány jsou zásluhy jednotlivých partnerů z obou stran euroregionu i z obou krajů, ale jen málokdo si uvědomuje tehdejší rozhodující roli Libuše Pokorné. Objektivní analýzu její práce se pokusil vyjádřit snad jen Radek Petržilka z Mostu ve svém příspěvku na facebooku. Já jsem rád, že jsem Libušku navrhl na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci, a že ji také v roce 2011 obdržela.

Rada Euroregionu Krušnohoří jednala v Lounech

Zasedání rady v Lounech je vždycky zárukou příjemné pracovní atmosféry i příjemného prostředí. Tentokrát, 28. června, radu pozval do Loun, perly na řece Ohře (jak říkával bývalý starosta Loun a zakladatel euroregionu Emil Volkmann), Mgr. Pavel Janda, nynější starosta Loun, významný člen rady Euroregionu Krušnohoří. Zasedání proběhlo v nově zrekonstruovaném Pavilonu A na Výstavišti Louny. Jeho novou roli jako součásti úspěšné lounské knihovny představila její ředitelka, Mgr. Dagmar Kučerová a poté Mgr. Pavel Janda seznámil za velkého zájmu členy rady s rozvojem Loun.  Rada se pak na svém zasedání seznámila s výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Prostředky na české straně jsou již vyčerpány, ale rada intenzivně hledá další možnosti, jak v přeshraniční spolupráci pokračovat z jiných zdrojů. Důležité je vydávání zpravodaje Infopress, práce odborných komisí a prioritní projekty euroregion, mezi nimi třeba soutěž mladých hasičů, sportovní hry, a další projekty, vedoucí k vzájemnému setkávání lidí. Důležitým bodem jednání byla příprava nového programu na podporu přeshraniční spolupráce. Členové euroregionu budou o ni pravidelně informováni a budou se opět podílet na stanovení priorit a na jeho proceduře. Také letos se připravuje Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Rada aktualizovala její stanovy a vyzývá členy i obyvatele euroregionu, aby své návrhy předali do 15. září do jednatelství Euroregionu Krušnohoří. Cenu projednají odborné komise euroregionu a rada přednese návrh na společném jednání grémií obou částí euroregionu v listopadu ve Freibergu. 

Otevření Informačního centra Fláje

Slavnostního otevření tohoto centra se dne 24. června 2019 zúčastnili zástupci obou projektových partnerů, příslušných ministerstev obou zemí, Saské rozvojové banky, Centra pro regionální rozvoj, Euroregionu Krušnohoří a samospráv. Projekt podalo Povodí Ohře, státní podnik a partnerem byla Správa saských přehrad. V rámci projektu byly instalovány informační tabule v území mezi údolními nádržemi Fláje a Rauschenbach, došlo k vytvoření naučné stezky a vybudování infrastruktury cestovního ruchu – informační centrum Fláje a pavilon pro návštěvníky na údolní nádrži Rauschenbach. Cíl úspěšně realizovaného projektu v programu na podporu přeshraniční spolupráce Interreg V A byl splněn. Zvyšuje se povědomí obyvatel regionu i návštěvníků o historii regionu, v turistickém centru jsou informace o přehradách na obou stranách euroregionu, o využití vodní energie v oblasti a o zásobování vodou v regionu ve spolupráci s přehradou Rauschenbach v Sasku. Důležité informace k historii, k technickým památkám, k ochrannému pásmu vodního zdroje a s tím souvisejících pravidel jsou tímto dnem zpřístupněny široké veřejnosti. Opatření realizovaná v tomto projektu představují doplnění již v minulosti realizovaných projektů (Flájský plavební kanál). Součástí slavnostního aktu nebyly jen proslovy, ale většina účastníků se zúčastnila i exkurze uvnitř přehrady. 

Vodní nádrž vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti. Přehradní hráz je betonová, pilířová, uvnitř dutá, a je jediná svého druhu v České republice.

Mladí hasiči soutěžili v Hormersdorfu

O víkendu od 21. do 23. června proběhla tradiční soutěž mladých hasičů obou částí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, která prokázala hasičské dovednosti našeho nadějného hasičského dorostu.

Na trati dlouhé 5 km čekalo na soutěžící celkem 14 stanovišť. Na nich absolvovali mladí hasiči např. požární útok, transport vody, vytvoření visuté řady z přepravek, běh s proudnicemi, rozvinutí proudnice na cíl či poskytování první pomoci. Po dlouhém a náročném dnu 22. června následovalo vyhodnocení soutěže. Tentokrát přechází putovní pohár Euroregionu Krušnohoří družstvu Jirkova, kterému srdečně blahopřejeme. Za druhé místo blahopřejeme družstvu obce Niederwiesa ze Středosaského okresu a za třetí místo družstvu z Oseku. 

Soutěže se kromě významných hostů zúčastnila i komise krizového managementu i s oběma jednateli Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a všichni absolvovali společně i se starostou Oseku Ing. Macháčkem všechna stanoviště. Na svém jednání také připravila komise návrh příští soutěže mladých hasičů v roce 2020 na české straně.

Vodamin II úspěšně pokračuje

Velký projekt zaměřený na problematiku vzestupu důlních vod po ukončení těžby a jejich využití pokračoval 17. června 2019 workshopem projektových partnerů v Mostě. Zástupci leadpartnera, kterým je Palivový kombinát Ústí nad Labem, informovali své partnery o celkové realizaci projektu a poté projektoví partneři představili své dosavadní aktivity a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostrava s pobočkou v Mostě představila výsledky zkušebních vrtů, energetické využití důlních vod, sběr dat a monitoring Jezera Most. Technická univerzita Bergakademie Freiberg představila databázi, která je již realizována. Probíhá měření, chemická analýza na testovacích polích, je vytvořena databáze. Značná část práce Bergakademie spočívá ve výzkumu využití tepla důlních vod, kde má velké zkušenosti.  Univerzita v Žitavě organizuje práci odborné česko-saské konzultační skupiny. Tato skupina se seznámila se již také situací na Mostecku bezprostředně na exkurzi. Dokončila databázi a vytvořila měřící sítě. Společnost Saxonia z Freibergu vyhodnocuje výsledky měření a předala své bohaté zkušenosti z výzkumu důlních a spodních vod při sanaci průmyslových areálů.  Projekt organizačně zajišťuje OHK Most a Euroregion Krušnohoří se podílí na jeho publicitě.

Nová tvář společné krajiny

Workshop v Mostě, 12. 6. 2019

 

 Dne 12. června 2019 se v Mostě uskutečnil druhý workshop v rámci projektu Nová tvář společné krajiny. Tento projekt  je podpořen z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Partnery projektu jsou státní podnik Palivový kombinát Ústí a Technická univerzita Bergakademie Freiberg. Koordinátorem projektu je Okresní hospodářská komora Most. Cílem tohoto projektu je výměna zkušeností a znalostí v oblasti rekultivace území postiženého těžbou nerostných surovin, vzájemná diskuze o možnostech využití těchto míst a navázání přeshraniční spolupráce. V neposlední řadě je cílem seznámit širokou veřejnost s postupným historickým vývojem krajiny, která byla v minulosti zasažena těžbou a jejíž proměna dnes díky sanačním a rekultivačním pracím probíhá. K tomu by měly přispět nejen dva konané workshopy, ale také dvoudílná česko-německá vzdělávací brožura, která vyjde v červnu 2019. Zahájení workshopu v Mostě se ujal vedoucí střediska Kohinoor Palivového kombinátu Ústí, s. p. Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., který v krátkosti představil projekt Nová tvář společné krajiny, nastínil jeho cíle a přivítal všechny zúčastněné. Poté následovaly samotné přednášky. První přednáškou bylo představení již zmíněné česko-německé vzdělávací brožury a seznámení s jejím obsahem. V rámci druhé přednášky byla vysvětlena paleografická situace a její význam pro vlastnosti terciárních vrstev severně a jižně od dnešních Krušných hor, další přednáška se věnovala příkladům a zkušenostem s modelováním vývoje důlních jezer ve vztahu k modelům podzemních vod. Druhý blok přednášek byl zaměřen na jezero Most, konkrétně na problematiku vývoje počtu vodních ptáků na jezeře Most v letech 2011 – 2019 a vývoje rybí obsádky od roku 2010. Na závěr představili zástupci Statutárního města Mostu stav revitalizačních projektů, které se v současné době u jezera Most realizují. Jedná se o obnovení komunikace Most-Mariánské Radčice, výstavbu obslužných komunikací, chodníků a inženýrských sítí a také vznik oddychové pobřežní zóny, která zahrnuje nasypání pláží, výstavbu dětských hřišť, sportovišť a realizaci mol a ekomol. Po krátké diskuzi a obědě se účastníci workshopu přesunuli k jezeru Most, kde proběhla exkurze spojená s vyjížďkou lodí po jezeře.

Projekt Nová tvář společné krajiny bude vydáním brožury v červnu 2019 ukončen. Na obou uskutečněných workshopech však byla často zdůrazňována důležitost přeshraniční spolupráce, ve které by tak oba partneři chtěli nadále pokračovat.

Bc. Dominika Müllnerová