Author: Euroregion

I letos se koná úspěšný Krušnohorský Byznys Day

Krušnohorský Byznys DAY aneb “Ulov si svoji obchodní příležitost”

Okres­ní hospodářská komo­ra v Chomu­tově https://www.ohkcv.cz/ pořádá dnes 17.9. od 17. hodin tradiční Krušno­horský Byznys DAY v Zooparku v  Chomu­tově https://zoopark.cz/.
Z Fon­du malých pro­jek­tů, který eurore­gion spravu­je, byla tato akce v předešlých letech také pod­poře­na.
  Pozor, letos na Vás čeká inter­ak­tivní pro­gram v zálesáck­ém sty­lu  aneb “Ulov si svo­ji obchod­ní příleži­tost” .

19. Lokální řídící výbor zasedal 16.9.2020 v Mostě

19. Lokál­ní řídící výbor Eurore­gionu Krušnohoří/Erzge­birge  schválil  na svém 19. zasedání všech 7 pro­jek­tových žádostí z Fon­du malých pro­jek­tů v celkové výši dotace 85 617,05 EUR.
Všech­ny pro­jek­ty byly pro­jed­nány v odborných komisích a všech­ny byly doporuče­ny k hlasování bez připomínek.

Český  pro­jekt byl schválen jako náhrad­ní.  Žada­tel pro­jekt real­izu­je na vlast­ní riziko. Prostřed­ky mohou být vypla­ce­ny pouze do výše disponi­bil­ních úspor FMP (zpět­ný tok), s ohle­dem na pořadí náhrad­ních pro­jek­tů.

Jsme velice rádi, že jsme mohli pro­jed­nat podané pro­jek­tové žádosti osob­ně s čle­ny výboru v rám­ci řád­ného zasedání.

Děku­jeme tím­to všem členům za jejich OSOBNÍ účast a kon­struk­tivní jed­nání!

O akcích v rám­ci pro­jek­tů Vás budeme rádi a průběžně infor­mo­vat.

Příští jed­nání výboru se uskuteční 25.11.2020 ve Freiber­gu. Podá­vat žádosti můžete do 14.10. 2020

Tab­ul­ka schválených pro­jek­tů ke stažení zde: Schválené pro­jek­ty LŘV 16.09.2020_Euroregion Krušno­hoříErze­birge

Společnost BES s.r.o. členská firma euroregionu

Mirek Kurucz na odchodu?

Jed­na z prvních člen­ských firem Eurore­gionu Krušno­hoří, společnost BES, https://www.bes-chomutov.cz/o‑firme/ byla založe­na v r. 1992 jako obchod­ní fir­ma. V r. 1994 se sta­la logi­stick­ou fir­mou a začala se spe­cial­i­zo­vat na přepravu syp­kých hmot a před­stavu­je dodnes vzor vynika­jící hospodářské přeshraniční spolupráce. V součas­né době má fir­ma vozový park s celkem 25 souprava­mi, které splňu­jí nejpřís­nější evrop­ské normy. Používá tahače MAN, DAF a návěsové cis­terny Feld­binder. Vozový park řídí kval­i­fiko­vaní dis­pečeři, kteří zajišťu­jí rych­lý servis s indi­viduál­ním přís­tu­pem ke každé­mu zákazníkovi.
V roce 1996, kdy byl dočas­ně uza­vřen hraniční pře­chod v Hoře Sv. Šebestiá­na a znes­nad­ně­na přeshraniční dopra­va, Eurore­gion Krušno­hoří a společnost BES společně usilo­valy o náhrad­ní řešení; navrhováno bylo provi­zorní otevření zamýšleného pře­chodu Mníšek/Deutscheinsiedel, které ale německá obec nepo­vo­lila. Doš­lo tehdy ale ale­spoň k předčas­né­mu otevření pře­chodu v Hoře Sv. Kateřiny. Oba part­neři se společně zasloužili o zvýšení prů­chod­nos­ti hran­ic, o rych­le­jší cel­ní odbavování a zjednodušení regionál­ní dopravy. Společné úsilí vyústi­lo do vstupu společnos­ti BES do Eurore­gionu Krušno­hoří a její maji­tel a jed­na­tel Miroslav Kurucz byl zvolen do dopravní komise a zod­pověd­ně se také zapo­jil do hod­no­cených pro­jek­tů přeshraniční spolupráce.
Dopravní komise vznikla hned na počátku čin­nos­ti eurore­gionu v roce 1995 a dlouho ji vedl staros­ta Nové Vsi Antonín Blažek, nyní ji vede staros­ta Dubí Ing. Pípal. První­mi úkoly komise bylo již zmíněné zvýšení prů­chod­nos­ti hran­ic a regionál­ní dopra­va, ale nejvíce zapotře­bí byly na počátku nové hraniční pře­chody. Celých 11 let ved­la komise boj o otevření pře­chodu na Mníšku. Nedo­ceně­na je zás­luha této komise při výs­tavbě obch­vatu Marien­ber­gu a Chomu­to­va s výs­tavbou sil­nice Kří­mov — Hora Sv. Šebestiá­na. Komise společně nedo­pusti­la zdržení ani odklad a neusta­la v tlaku na vlády obou států.
Celou dobu komise pod­porovala myšlenku propo­jení železnice Mol­da­va-Rehe­feld. Necha­la zpra­co­v­at něko­lik studií, přis­pěla k vypra­cov­ání obsáh­le­jších mar­ketinkových studií a pod­poři­la studii proveditel­nos­ti.
O splnění úkolů se zasloužil i Miroslav Kurucz, který se bohužel ze zdravot­ních důvodů rozhodl prá­ci v komisi omez­it. A co by úspěšná člen­ská fir­ma Eurore­gionu Krušno­hoří BES ke své­mu další­mu rozvo­ji potře­bo­vala? Mirek má jas­no – potře­bu­je dis­pečery se znalostí němčiny.
Na obr. Miroslav Kurucz, jed­natel­ka Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Petra Konečná a bývalý jed­na­tel Eurore­gionu Krušno­hoří a autor článku Mgr. Fran­tišek Bína
Na obrázku může být: 3 people, table a indoor

Komise krizového managementu zasedala ve společném centru Vejprty/Bärenstein

Lep­ší mís­to pro zasedání česko-německé  komise pro kri­zový man­age­ment dne 8.9.2020 jsme si nemohli vybrat. Starost­ka měs­ta Vejprt Jit­ka Gav­dunová a staros­ta obce Bären­stein Sil­vio Wag­n­er nás poz­vali do společného cen­tra na souměstí obou měst, které bylo vybu­dováno v rám­ci společného pro­jek­tu z Pro­gra­mu Cíl 3 na pod­poru přeshraniční spolupráce mezi Svo­bod­ným státem Sasko a Česká repub­li­ka.
Vejprty leží v nad­mořské výšce od 748 do 846 metrů a s německ­ou obcí Bären­stein opticky tvoří jeden celek rozdělený pouze hraničním potokem Pola­va.
Pro zají­mavost, obec Bären­stein má ste­jné jméno jako hora Bären­stein (nad­mořská výš­ka 898 m n.m.)
Na pro­gra­mu jsme měli násle­du­jící body:
 • Infor­ma­ce z jed­nání o budoucím přeshraničním popla­chovém a výjezd­ním řádu Vejprty/Bärenstein
 • Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
 • Tradiční česko-německá hasičská soutěž 2021

Předse­da české části komise Ing. Jiří Hlin­ka zakončil kon­struk­tivní jed­nání poděkováním za aktivní účast všem členům komise. V jed­nání na německé straně budeme pokračo­vat dne 20.11.2020. I my děku­jeme za aktivní příst­up všech členů komise, měs­tu Vejprty a obci Bären­stein.

Muzejní komise se sešla v Krušnohorském muzeu v Annabergu

Zasedání odborných přeshraničních komisí Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge pokraču­jí.

7.9.2020 jed­nala muze­jní komise v Krušno­horském muzeu v Annaber­gu a měla na pro­gra­mu tyto body:

 • Hod­no­cení pro­jek­tové žádosti 0803.00-SN Tajem­né Krušno­hoří – dom­nělá reali­ta
Pro­jek­tovým záměrem je ten­tokrát před­stavit uměleck­ou tvor­bu českých uměl­ců z Krušných hor. V pří­padě schválení pro­jek­tu bude výs­ta­va zahá­je­na dne 23.4.2021 v bývalé dře­vařské továrně Böttcher­fab­rik v Pober­shau. Jed­ná se o navazu­jící pro­jekt, uměl­ci ze Sas­ka vys­tavo­vali svá díla v rám­ci pro­jek­tu Výs­ta­va saských uměl­ců Eurore­gionu Krušno­hoří v Mostě “Hraniční ces­ta” již v roce 2016 v Galerii výt­varného umění v Mostě, ve výs­tavním sále gotick­ého kostela Nanebevzetí Pan­ny Marie.
Pro­jekt byl komisí jed­no­myslně doporučen.
 • Pod­mínky provozu muzeí v době pan­demie COVID 19 – přeshraniční výmě­na infor­ma­cí
Koron­avi­rové období má svůj dopad i na muze­jnictví. Muzea se řídí režimem opatřeních, vydaných přís­lušným státem. Kromě hygien­ick­ých nároků a povin­nos­tí nošení roušek nad 100 osob, bylo např. nut­né se online objed­ná­vat na prohlíd­ky. Neg­a­tivním dopa­dem bylo také zrušení pláno­vaných akcí s vysok­ou návštěvnos­tí. V době karan­tény ale muzea zprostřed­ková­vala vir­tuál­ní prohlíd­ky výs­tav a expoz­icí, které naše obě strany eurore­gionu sdíle­ly na Face­booku.
Co ale v součas­nos­ti nejvíce chy­bí, jsou hro­mad­né auto­busové zájezdy a škol­ní skupiny, které zejmé­na na podz­im zaplňo­valy muzea na obou stranách hran­ice.
 • Muze­jní záměry ve společném Krušnohoří/Erzgebirge
Člen­ové komise se po před­stavení jed­notlivých pro­jek­tů a výs­tav svých orga­ni­za­cí shodli na tom, že výzvou pro rok 2021 by mohla být společná dig­itál­ní prezen­tace.
Příští jed­nání komise je plánováno dne 23.11.2020 v Oblast­ním muzeu v Mostě, kde budeme mít možnost si prohléd­nout díla, která neby­la vidět desítky let a to v rám­ci pro­jek­tu Umění pozd­ního stře­dověku v hor­nické oblasti Krušno­hoří. Ten­to pro­jekt začal real­i­zo­vat Ústecký kraj. Pro­jek­tový­mi part­nery jsou Oblast­ní muzeum a galerie v Mostě a Hochschule für Bildende Kun­st, Dres­den
Více o pro­jek­tu: https://www.muzeummost.cz/cz/umeni-pozdniho-stredoveku-v-hornicke-oblasti-krusnohori.
Předse­da saské části komise a ředi­tel Krušno­horského muzea v Annaber­gu Wolf­gang Blaschke čle­ny komise provedl aktuál­ní výs­tavou a na úplný závěr jsme s ním osob­ně sfárali do 500 let starého dolu “Im Gößn­er”, vyzbro­jeni hel­mou a pláštěnk­ou . Úžas­ný zážitek. Původ­ní důl „Im Gößn­er“ je svě­tovým dědictvím! DOPORUČUJEME! Po dohodě je prohlíd­ka v návštěvním dole možná v češt­ině.

Hospodářská komise v technologicky orientovaném startupovém a servisním středisku (GDZ) Annaberg

V závěru týdne dne 3.9. 2020 zasedala naše odborná přeshraniční komise. Hospodářsk­ou komisi poz­val na jed­nání její saský předse­da Matthias Lißke do Tech­nolo­gieori­en­tiertes Grün­der- und Dien­stleis­tungszen­trum (GDZ) Annaberg ww.wfe- erzgebirge.de/de/GDZ_Annaberg_1219.html
Situ­ace v Annaber­gu se sta­bi­lizu­je. Školy fun­gu­jí v nor­mál­ním režimu a pláno­vané akce jako vánoční trhy, hor­nické průvody a sportovní utkání se nezruši­ly.
Podrob­ně jsme pro­jed­nali navržená téma­ta:
COVID 19 – vliv na real­izaci stá­va­jících pro­jek­tů a přeshraniční výmě­na infor­ma­cí v sou­vis­losti s opatření­mi pro­ti pan­demii
Pod­po­ra pod­nikání a svě­tové dědictví
Hod­no­cení pro­jek­tové žádosti
0797-SN-17.08.2020 Česko-německé krušno­horské tratě
Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI
Pro­jek­tová žádost 0797-SN-17.08.2020 Česko-německé krušno­horské tratě, byla doporuče­na ke schválení i touto komisí, neboť rozšíření pově­domí o trati č. 137 Chomu­tov — Vejprty a Mol­davské dráze Most — Freiberg má i hospodářský a tur­i­stický poten­ciál.
V diskuzi se člen­ové shodli na tom, že opatření pro­ti COVID — 19 ovlivni­la nejen pra­cov­ní, ale i kaž­do­den­ní živ­ot členů komise. V přeshraničních pro­jek­tech bylo tře­ba při­j­mout a nahlásit mno­ho orga­ni­za­čních změn. A výmě­na infor­ma­cí v době uza­vření
schen­gen­ského pros­toru fun­go­vala dobře.
Přehled aktuál­ně real­i­zo­vaných pro­jek­tů, které byly komisi před­stave­ny:
Pro­jekt ” Štěstí na svě­tovém dědictví ”
Dov­olená v Mon­tan­re­gionu Krušné hory / Krušno­hoří
Svě­tové dědictví kam­paně s Cheshire
Expe­ri­ence Mon­tan­re­gion Erzge­birge / Krušno­hoří vir­tuál­ně
CSRNETERZ 2.0
Uví­tací cen­trum Krušno­hoří
Chytré kom­poz­i­ty Krušné hory
Chytrá kole­jnice-kam­pus
RECOmine
LABORA
Lab­o­raczech
Důležité je, že chceme spolupra­co­v­at a pod­porovat i nadále pro­jek­ty a přeshraniční ini­cia­tivy v celém eurore­gionu. Jaké ale konkrét­ní dopady krize bude mít, můžeme vyhod­notit na kon­ci roku 2020…
My se těšíme na další jed­nání hospodářské komise, které se uskuteční 12.11.2020, ten­tokrát na české straně.

Kulturní komise v Böttcherfabrik v Pobershau

Eurore­gion pokračo­val ve své čin­nos­ti zasedáním česko-německé komise v bývalé dře­vařské továrně Böttcher­fab­rik v Pober­shau https://www.marienberg.de/kultur-tourismus/museen-und-schaubergwerke/ausstellungen-boettcherfabrik/ pod vedením německé předsed­kyně Con­stanze Ulbricht dne 2.9.2020.
V úvo­du jed­nání jsme si prohlédli his­torick­ou zámečnick­ou díl­nu Ersnta Wit­ti­ga. Zají­mavé je, že větši­na vybavení je stále funkční.
Samot­né jed­nání probíha­lo v pro­s­torech, kde je vys­taveno celoživ­ot­ní dílo umělce Krušných hor Maxe Christopha s více než 100 obrazy kří­dou, ole­jem a další­mi malířský­mi tech­nika­mi.
Na pro­gra­mu poté byly tyto body:
 1. COVID 19 – vliv na real­izaci pro­jek­tů a přeshraniční výmě­na infor­ma­cí
 2. Aktuál­ní infor­ma­ce z redakční skupiny pro přípravu Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG
 3. Cena Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge 2020
 4. Hod­no­cení pro­jek­tových žádostí
 5. Pro­jekt 0803.00-SN Tajem­né Krušno­hoří — dom­nělá reali­ta

Komisi jsme před­stavili letošní návrhy na CENU EUROREGIONU Krušnohoří/Erzgebirge. Pří­jem nom­i­nací končí 15.9.2020. Komise navrhne poté českého a německ­ého kan­didá­ta Radě Eurore­gionu Krušno­hoří a Před­staven­stvu Eurore­gionu Erzge­birge. Slavnos­tí vyh­lášení proběhne 26.11.2020 na společné česko-německé radě.
Komise také hod­noti­la 6 pro­jek­tových žádostí, které byly doporuče­ny ke schválení.
Hostem komise byl výt­varník Mar­tin Tomášek, který bude kurá­torem výs­tavy českých uměl­ců, která se bude konat v tom­to výjimečném pros­toru. Název výs­tavy “Tajem­né Krušno­hoří – dom­nělá reali­ta” staví uměleck­ou tvor­bu ve společném Krušno­hoří do stře­do­bo­du. Pro větší část saských Krušno­hor­ců je objevování českých stylů něčím tajem­ným, ste­jně tak naopak. Pro­to se vzá­jem­ně setka­jí uměl­ci a milovní­ci umění obou národů a poz­na­jí tak tal­en­ty od sousedů. V pří­padě schválení pro­jek­tu bude výs­ta­va zahá­je­na dne 23.4.2021.
Příští jed­nání komise je plánováno na 11.11.2020 v Pos­tolo­prtech.

Přeshraniční dopravní komise a železniční doprava

Člen­ové odborné dopravní komise z České repub­liky a Sas­ka se 1.9. 2020 mohli po dlouhé době opět osob­ně setkat a pro­jed­nat společná téma­ta. Jed­nání naší komise se ten­tokrát uskutečni­lo v Oblast­ní muzeum v Chomu­tově pod vedením českého předsedy Ing. Petra Pípala. Jed­nali jsme stylově, v před­náškovém sále doplněném o před­mě­ty s železniční tématik­ou a jako bonus na závěr jed­nání nás čekala prohlíd­ka s autorem výs­tavy https://www.muzeumchomutov.cz/vystavy-a-expozice/aktualni-vystavy-a-akce/prvnim-vlakem-do-chomutova-644_208cs.html PRVNÍM VLAKEM DO CHOMUTOVA . Vřele doporuču­jeme!
Hlavním tématem naše­ho jed­nání byla ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA/KRUŠNOHORSKÉ TRATĚ. V úvo­du při­jal pozvání Ing. Jan Kadlec z Chomu­to­va, dopravní inženýr ve výs­lužbě, který sep­sal kni­hu o vejprt­ské železni­ci “Krušno­horská železniční trať Chomu­tov-Vejprty”. Druhým hostem byl Ing. Petr Fišer z Mol­davská dráha / Teplický Sem­mer­ing / “Most — Freiberg” Česko­jiřetín­ský spolek / Geor­gen­dor­fer Vere­in, který nám před­stavil výsled­ky jed­nání o znovupropo­jení železniční tratě Moldava/Freiberg http://www.moldavska-zeleznice.cz/ . Ing. Petr Fišer zas­tupu­je v jed­nání o znovupropo­jení eurore­gion a byl navržen za čle­na komise, z čehož máme radost. Právě dopravní komise Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge s jeho předse­dou Ing. Petrem Pípalem ten­to přeshraniční pro­jekt od samého počátku ini­ci­u­je a pod­poru­je. Komise poté doporuči­la pro­jekt podaný do FMP Česko-německé krušno­horské tratě ke schválení. Pro­jekt má přis­pět k další­mu rozšíření pově­domí o těch­to dvou tratí.
V závěru jed­nání byli člen­ové komise infor­mováni o vývo­ji příprav Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 Inter­reg VI.
Děku­jeme Oblast­ní muzeum v Chomu­tově za možnost uspořá­dat komisi v jeho pros­torách, členům komise za účast a těšíme se na další jed­nání dne 2.11.2020.
Ing. Petr Pípal, český předse­da komise