Autor: Euroregion

Virtuální zasedání česko-německé zemědělské komise

Do doby, než se budou moct odborní­ci osob­ně scházet a vyměňo­vat si zkušenos­ti v rám­ci všech odborných komisí Eurore­gionu Krušno­hoří Eurore­gionu Erzge­birge e.V., jsme komise pře­sunuly do vir­tuál­ního pros­toru.Dig­itál­ní orga­ni­zaci ten­tokrát převza­la německá strana a pan předse­da Wern­er Bergelt z Regionál­ního zeměděl­ského spolku Erzge­birge https://rbv-erzgebirge.de/ nás přiví­tal na jed­nání komise prostřed­nictvím plat­formy GoToMeet­ing dne 12.4.2021.
Disku­to­va­lo se o součas­né situaci v zeměděl­ství v eurore­gionu. Pan Ing. Roman Honzík, předse­da české části komise odprezen­to­val výsled­ky pro­jek­tu ENZEDRA Bílá mís­ta rol­nické his­to­rie http://www.enzedra.cz/.
Sekre­tar­iát i tuto komisi infor­moval o vývo­ji přípravy Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 Inter­reg VI A.
V závěru jed­nání vyjádřili všich­ni člen­ové komise přání se v brzké době sejít. Pokud to situ­ace dovolí, od 1. 10. 2021 do 28. 10. 2021 při příleži­tosti 48. ročníku tradičního Mis­tro­vství České repub­liky v Orbě v Pod­bořanech, které se pravidel­ně účast­ní i saská strana https://www.zemedelec.cz/…/48-rocnik-tradicniho…/.

Ústecký kraj vyhlašuje výzvu na pozice externího hodnotitele v rámci Spravedlivé transformace

Dovolu­jeme si Vás infor­mo­vat, že Ústecký kraj vyh­lašu­je výzvy na nábor zájem­ců o pozi­ci externího hod­notitele strate­gick­ých pro­jek­tů v rám­ci přípravy Oper­ačního pro­gra­mu Spravedlivá trans­for­ma­ce a Plánu spravedlivé územ­ní trans­for­ma­ce (PSÚT).
Odborní­ci na dané téma se mohou přih­lásit dle pokynů uve­dených ve výzvě do 23. 4. 2021
Bližší infor­ma­ce naleznete na stránkách https://rskuk.cz/vyzva-pro-externi-hodnotitele

Zjednodušení podmínek vstupu do Saska z ČR. Registrace, testy, karanténa.

Německo vyjmulo ČR z oblastí zemí s rozšířenou mutací viru a přeřadilo ČR do kategorie zemí s vysokou mírou rizika. Zjednodušené podmínky vstupu začaly platit 7. 4. 2021. Hraniční kontroly jsou prodlouženy do 14. 4. 2021.
Pro vstup do z ČR do  Německa je třeba mít:

  1. elek­tron­ick­ou reg­is­traci
  2. anti­gen­ní (či PCR) test, který neb­ude starší 48 hodin

Povin­nost reg­is­trace:

Není-li možné vyplnit elek­tron­ick­ou reg­is­traci online, vytiskněte si a vyplňte ručně ten­to for­mulář.

Výjimky z reg­is­trační povin­nos­ti:

  • oso­by, které rizikovou oblastí pouze pro­je­ly bez zastávky,
  • oso­by, které do Němec­ka vstupu­jí pouze za účelem tranz­i­tu a zemi nejrych­le­jší ces­tou opět opustí,
  • oso­by, které v rizikové oblasti pobý­valy v rám­ci příhraničního styku se soused­ním státem méně než 24 hodin, nebo které do Němec­ka vstupu­jí na dobu kratší než 24 hodin,
  • oso­by, které se do Němec­ka jako člen­ové ofi­ciál­ní del­e­gace vrace­jí přes vlád­ní ter­minál letiště Berlín–Braniborsko nebo přes letiště Kolín/Bonn a které v rizikové oblasti pobý­valy méně než 72 hodin

Povin­nost tes­tu:

Neg­a­tivní výsledek tes­tu je nut­né mít potvrzen na for­muláři v NJ, AJ či FJ — pro před­ložení hraniční kon­t­role či před­ložení hygien­ické stani­ci. Můžete použít ten­to vzor: Dvo­j­jazyčný česko-anglický for­mulář Min­is­ter­st­va zdravot­nictví ČR s potvrzením odběrového mís­ta o absolvování anti­gen­ního tes­tu. Dbe­jte na orig­inál razít­ka na tom­to potvrzení, jejich kopii nemusí spolková poli­cie na hrani­ci uznat.

Povin­nost tes­tu se netýká dětí do 6 let.
Pendleři se v Sasku musí testo­vat 3x týd­ně.

Karan­té­na:

Ces­tu­jící jsou povin­ni se po pří­jez­du ode­brat do povin­né 10denní karan­tény, kter­ou je možno ukončit nejdříve po 5 dnech neg­a­tivním testem. Z povin­nos­ti karan­tény jsou vyj­mu­ty oso­by dle aktuál­ní saské karan­tén­ní vyh­lášky (např. příbuzní I. stup­ně po dobu max. 72 hodin, nezbyt­né netur­i­stické ces­ty nepře­sahu­jící 12 hodin, služeb­ní ces­ty nepře­sahu­jící 72 hodin a další).

Do karan­tény nemusí rovněž pendleři, kteří však mají povin­nost testování 3x týd­ně.

Doporuču­jeme, abyste možnos­ti výjimek pro Vaše ces­ty konzul­to­vali (nejlépe písem­ně) s přís­luš­nou sask­ou kra­jsk­ou hygien­ick­ou stan­icí (např. v Drážďanech je to Gesund­heit­samt Dres­den).

 

Sez­nam testo­vacích míst v Sasku

Sez­nam testo­vacích míst v ČR

Webové stránky saské vlády ke koron­aviru.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/587336-zjednoduseni-podminek-vstupu-do-saska-z-cr-registrace-testy-karantena/

 

Ochraňte naši krajinu, přejí si horalové z Krušných hor.

Pět krušnohorských obcí se spojilo a volají po přírodním parku. Zabránit by měl necitlivým podnikatelským záměrům.

Blat­no — Kra­ji­na Krušných hor je unikát­ní. Typ­ická je nejen lesnatý­mi svahy, ale i náhorní­mi plocha­mi bezlesí navázaný­mi na zaniklá osídlení a záhu­men­né plužiny, které připomí­na­jí his­torické členění půdy. Tyto jedinečné znaky chce zacho­vat a chránit před umělý­mi zásahy pět horských obcí Chomu­tovs­ka. Žáda­jí Ústecký kraj o vyh­lášení nového přírod­ního parku Střed­ní Krušno­hoří.

Chráněné území by mělo zahrnovat katas­try obcí Blat­na, Bole­boře, Hory Sv. Šebestiá­na, Kalku a Výs­luní s výjimk­ou zas­tavěného území. Celková výměra pře­sahu­je 170 kilo­metrů čtverečních. „Rádi bychom, aby šlo o propo­jené území, pro­tože jsme si v průběhu let uvě­domili, že jsou tu věci, které žád­nou ochranu nema­jí. Zaradovali jsme se, když se podaři­lo zap­sat do UNESCO Mon­tan­re­gion Krušné hory, nás se to ale netýká. Jsme daleko, navíc chráněné jsou jen jed­notlivé památky, ne bezprostřed­ní okolí a příro­da,“ uved­la starost­ka Blat­na Ive­ta Houfová Rabasová, která sto­jí v čele ini­cia­tivy. „Když dělali pro­fe­soři z pražské uni­verz­i­ty průzkum v Krušných horách, ptali se nás, jestli si uvě­do­mu­jeme, že máme ohrom­ně cen­nou věc. Jed­ná se o remízky a meze, které děla­jí kra­jinu nejen krás­nou, ale také funkční. Pro­to když si tu něk­do koupí od soukrom­ní­ka parcelu, trneme, aby ho nena­pad­lo poze­mek srov­nat. Zatím nemáme, jak bychom tyto prvky v kra­jině chránili,“ podotk­la.

V Blat­ně a vískách, jež k němu patří, stále sto­jí hrázděné domy z 18. a 19. sto­letí. Něk­teré z nich jsou chráněné jako kul­turní památ­ka. Oblast si oblí­bili rekre­an­ti. Přesto Blat­no a další horské obce v nedávné min­u­losti čelily horečné­mu záj­mu investorů o výs­tavbu větrných elek­tráren. Větši­na z nich si je nepře­je. Sot­va největší větrníková vlna opad­la, nas­toupi­ly velké zeměděl­ské pod­niky a chuť stavět velké satelity s domy.

„V našem pří­padě jde o stále ty samé investo­ry. Větrné elek­trárny u nás chtěla stavět plzeňská fir­ma APB, a když neuspěla, ste­jní lidé nakoupili pozemky, ten­tokrát za společnost Zebre, která zas­tavěla kra­jinu ohrad­níky pro chov sko­tu,“ je konkrét­ní starost­ka. „Horsk­ou louku ve směru na Rade­n­ov chtěla rozdělit na šedesát par­cel pro rodin­né domy. Nakonec jsme investo­ra přesvědčili, že je i v jeho záj­mu, aby parce­ly zdvo­jná­so­bil, takže nakonec by tu mělo vyrůst kolem třiceti domů,“ dodala.

Ostat­ní horské obce, které spolu s Blat­nem žáda­jí o zřízení přírod­ního parku, prob­lémy toho­to rozsahu nema­jí, chtějí ale jed­nat pre­ven­tivně. „Velk­ou část pozemků u nás vlast­ní jeden maji­tel, který je zatím nemá v úmys­lu pro­dat. To se ale může změnit,“ řekl staros­ta Kalku Tomáš Ned­věd. „Pro­to nám přiš­lo jako dobrý nápad pro­táh­nout přírod­ní park od Chomu­to­va do kopců směrem k Německu,“ doplnil.

Rozhodování, zda se navrho­vané území stane přírod­ním parkem, leží na kra­jském úřadu. „V ideál­ním pří­padě, pokud obce před­loží kval­it­ně zpra­co­v­aný návrh, to může trvat tři až čtyři měsíce,“ uvedl mlu­včí Mar­tin Volf. „Větši­nou je ale potře­ba návrh dále komu­niko­vat a zpra­co­v­at. Přírod­ní park se zřizu­je nařízením kra­je, které schval­u­je rada a musí být pub­likováno ve věst­níku kra­je,“ dodal. Pokud by bylo potře­ba návrh dopra­cov­á­vat, může to trvat půl roku rok i déle, pokud dojde na veře­j­nou diskuzi. Tu by kraj doporučil.

V pří­padě vyh­lášení přírod­ního parku by byl k zásahům do kra­jin­ného rázu a přede­vším umisťování a povolování staveb nezbyt­ný souh­las orgánu přírody. Nabytý sta­tus se dá těžko v budouc­nos­ti zrušit.

V posled­ních měsících se hov­oří o záměru zařa­dit mezi chráněné kra­jin­né oblasti celé Krušné hory na české straně, jako je tomu v Sasku. Zatím jsou chráněné jen nejvíce ceněné lokali­ty s přírod­ní­mi rez­er­vace­mi, na Chomu­tovsku se jed­ná o Bezručo­vo údolí a Údolí Prunéřovského poto­ka.

Zdroj: https://mostecky.denik.cz/z‑regionu/ochrante-nasi-krajinu-preji-si-horalove-na-chomutovsku-zadaji-o-prirodni-park-20.html?fbclid=IwAR0wEOebJKEVHM-40UtR-QIKZcZbTDIsmvzKCDlpGD0SUWtiltzO9ctJ000

 

 

 

 

 

Zasedání společného česko-německého grémia videokonferenčně

Pravidel­né jed­nání společného grémia Eurore­gionu Krušno­hoří a Eurore­gionu Erzge­birge e.V. se muse­lo bohužel pře­sunout do vir­tuál­ního svě­ta. Zás­tup­ci české rady a německ­ého před­staven­st­va jed­nali tak dne 26.3.2021 ale­spoň videokon­fer­enčně.
Před samot­ným jed­náním se sešli oba předse­dové — Ing. Vlas­tim­il Voz­ka a Matthias Damm, aby si vyměnili názo­ry na aktuál­ní společné téma­ta. Hov­ořili o par­it­ním rozložení bilaterárních odborných komisí, o společné propa­gaci a prá­ci s veře­jnos­tí a o přípravě nového pro­gramového období 2021+, přede­vším o návrhu nového mod­elu fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů.
V hlavním pro­gra­mu jsem násled­ně členům před­stavili:
zprávu o čin­nos­ti společného sekre­tar­iá­tu 2020/2021
prezentaci úspěšných pro­jek­tů
zprávu o čin­nos­ti Aso­ci­ace evrop­ských příhraničních regionů
stav přípravy nového pro­gramového období 2021
8.11.2021 jsme napláno­vali příští společné zasedání na Zámku Valdšte­jnů v Litvínově, kde slavnos­t­ně předáme Cenu Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021.
Všem členům děku­jeme za čas, přá­tel­ské a kon­struk­tivní jed­nání a věříme v brzké osob­ní setkání.

Debatujeme kurážně odvážně: Uzavření hranic mezi Saskem a Českou republikou

Debat­ní řada “Couragiert debat­tiert / Debatu­jeme kurážně odvážně” pokraču­je.
25.března budou  hosté od 19 hodin disku­to­vat o dopadech uza­vření hran­ic mezi Saskem a Česk­ou repub­lik­ou na bilaterál­ní vztahy a na příhraniční region.

Michaela Holá, koordiná­tor­ka česko-saských vztahů Obchod­ní a průmyslové komory v Chem­nitz

Zbyněk Lin­hart, dlou­ho­letý bývalý staros­ta Krás­né Lípy, sená­tor Par­la­men­tu ČR,

Frank Peuk­er, staros­ta měs­ta Großschö­nau a

Hans-Jörg Schmidt, autor, nov­inář a kore­spon­dent Säch­sis­che Zeitung a Die Presse v Praze

Deba­ta bude probíhat v českém a německ­ém jazyce a bude simultán­ně tlu­moče­na.
Buďte při tom a disku­tu­jte odvážně s námi!

Více infor­ma­cí:

Spolupráce s OHK Chomutov stvrzena SMLOUVOU

Vzá­jem­nou dlou­ho­le­tou spoluprá­ci stvrdil dnes předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka a předse­da před­staven­st­va Okres­ní hospodářské komory v Chomu­tově Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál PÍSEMNOU DOHODOU .
OHK Chomu­tov a Eurore­gion Krušno­hoří tím­to vzá­jem­ně deklaru­jí spoluprá­ci a podíl na společných pro­jek­tech a pod­pory pod­nika­tel­ských aktiv­it v okrese Chomu­tov.
Cílem naší spolupráce je vytvářet pod­mínky pro zvýšení hospodářské, kul­turní a sociál­ní úrovně oby­va­tel celého Eurore­gionu Krušno­hoří, včet­ně příhraniční saské části Erzge­birge.
Těšíme se na další spoluprá­ci, výzvy a námě­ty k jed­nání.

Sasko uvolnilo podmínky pro české pendlery i studenty

Sasko zmírňu­je pod­mínky pro české pendlery, nově může přes hran­ice dojíždět každý, koho zaměst­na­va­tel označí za nezbyt­ného pro chod firmy. Nut­ný je ale kaž­do­den­ní neg­a­tivní test na koron­avirus.

 

Ilustrační foto

Podrob­nos­ti v článku: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/sasko-uvolnilo-podminky-pro-ceske-pendlery-i-studenty-40354120?fbclid=IwAR1npVaoXhJhNwqXrKFDhCAodjW6WfUo8AjX1HZMdLk7RnmD9xkN8MH8CX4#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=aQdS16V6H5O-202103161415&source=hp&seq_no=8&utm_campaign=&utm_medium=z‑boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Zdroj: Berlín • Aktu­al­i­zováno ČTK