Archiv rubriky: Aktuality

Mimořádná Rada Euroregionu Krušnohoří

V pátek 22.05.2020 se sešla na svém mimořád­ném jed­nání rada.

I přes vešk­eré tech­no­log­ické možnos­ti nám lid­ský kon­takt chy­běl a o to více jsme byli potěšeni, že můžeme jed­nat s čle­ny rady osob­ně a po delší době je poz­vat do Divad­la Roz­man­i­tostí, kde eurore­gion sídlí.
V úvo­du jed­nání dostal slo­vo Radek Exn­er, ředi­tel společnos­ti Celio, a.s., aby vysvětlil okol­nos­ti požáru, ke které­mu doš­lo na sklád­ce dne 20.5.2020. Hořela odpadová hala a hasičům se podaři­lo zlikvi­dovat požár po více než čtyřech hod­inách. Měřící vůz nezjis­til zvýše­nou kon­cen­traci škodlivin. Po ode­brání vzorků a šetření krim­inál­ní poli­cie bude vydáno ofi­ciál­ní tiskové prohlášení společnos­ti. Pan ředi­tel při této příleži­tosti poz­val čle­ny v pří­padě záj­mu na exkurzi. Dohodli jsme se, že se jed­nání rady v září uskuteční na pozvání pane ředitele ve společnos­ti Celio.

⇒Na svém pro­gra­mu měla rada 7. bodů.

     Rada schválila:

  • Změny v komisích, které byly aktu­al­i­zovány na našich stránkách www.euroreg.cz
  • Zprávu o čin­nos­ti jed­na­tel­ství
  • Úpravy ve Statu­tu Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/ Erzge­birge, ter­mín pro podání výzvy pro ten­to rok se blíží a těšíme se na došlé návrhy
  • Kooptaci Davi­da Kád­nera, starosty obce Nová Ves v Horách novým člen­em rady na dobu do jed­nání val­né hro­mady

    Dále jsme měli na pro­gra­mu:

  • Přípravu Lokál­ního řídícího výboru, který v sou­vis­losti s pan­demií koron­aviru probíhá per rol­lam. Naše odborné komise nám dodaly stanoviska k pro­jek­tům, které jsme mohli pře­dat členům výboru. Bylo podáno celkem 5 německ­ých a 1 český pro­jekt, který se bude schval­o­vat jako náhrad­ní, jelikož česká strana nedisponu­je finanční­mi prostřed­ky. O výsled­ku hlasování vás budeme infor­mo­vat ihned po jeho skončení 5.6.2020
  • Přípravu nového pro­gramového období, na naše stránky jsme pro ten­to účel při­dali samostat­nou záložku s aktuál­ní­mi infor­ma­ce­mi a doku­men­ty. Seznámili jsme radu hlavně s aktuál­ním DOTAZNÍKOVÝM ŠETŘENÍM, do kterého se mohou zapo­jit všich­ni a přis­pět tak k zaměření budoucího pro­gra­mu
  • Přípravu na val­nou hro­madu, která se uskuteční 12.6.2020

Příští jed­nání rady je plánováno dne 12.6.2020 před konáním val­né hro­mady v Pod­bořanech.

ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKU⛏ ŠTOLA PANNY MARIE POMOCNÉ⛏ SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ UNESCO🖤

Pod­krušno­horské tech­nické muzeum úspěšně real­izu­je pro­jek­ty v rám­ci Fon­du malých pro­jek­tů, které spravu­jeme. S radostí Vám před­stavu­jeme pro­jekt VIRTUAL TOUR — KRUŠNÉ HORY, jehož cílem je zvýšit atrak­tiv­i­tu a návštěvnost maleb­ných Krušných hor a vytvořit pro tur­isty jakýsi manuál, co je hezké vidět a to vše se zaměřením na památky, které byly zařazeny do UNESCA. Jed­ním z prvních výs­tupů pro­jek­tu je vir­tuál­ní 3D prohlíd­ka Štoly Pan­ny Marie Pomoc­né, která Vám novým způ­sobem umožní prohléd­nout si jakáko­liv mís­ta toho­to jedinečného lid­ského díla. Vstoupit můžete do všech pros­tor, prak­ticky i tam, kam se běžný návštěvník nedostane. Důl­ní chod­by můžete procházet dvě­ma způ­so­by — buď klikáním na posu­vné kruhy, nebo klikem na značku 3D mod­elu (levý dol­ní roh) a odtud budete rov­nou pře­ne­seni na mís­to, které si v tom­to mod­elu nakliknutím vyberete. Je nám jas­né, že nemůžeme nahra­dit atmos­féru, kter­ou vyvolává skutečná návště­va toho­to jedinečného mís­ta. 3D pros­torové nasken­ování umožní ALE při­blížit výjimečné lid­ské dílo a to zcela každé­mu, bez věkového či fyz­ick­ého omezení.

Odkaz na prohlíd­ku štoly: https://my.matterport.com/show/?m=fYK3L5mdTBG

Autor pro­jekce: https://360.ponterecords.cz/

Webová strán­ka pro propa­gaci se připravu­je!
Níže malá ochut­náv­ka:
První zmínky o těžbě ve štole Pan­ny Marie Pomoc­né a Koňské jámě na Měděn­ci se datu­jí do roku 1449. Před­pok­ládá se ale, že k důl­ní čin­nos­ti zde docháze­lo již mno­hem dříve. Těž­ba tu byla ukonče­na v roce 1870. Unikát­nost toho­to tech­nick­ého lid­ského díla, spočívá ve výjimečné čet­nos­ti různých způ­sobů těž­by od 15. do 19. sto­letí, nacháze­jících se na poměrně malé ploše. Výjimečná je zde také čet­nost orig­inál­ních arte­fak­tů (his­torické značky, výdřevy suché zdi-zak­lád­ky, pozůs­tatky po ruční těžbě) spo­jených s his­torií těž­by.

Popisky k 3D prohlíd­ce:
• Dol­ní jezírko
• Dět­ský havíř – V dole pra­co­v­aly děti od 10 let. Dívky mohly s prací v dole skončit po dosažení první men­stru­ace. Dět­ská práce spočí­vala hlavně v odnášení vytěženého mater­iálu.
• Granát (Pyrop)
• Havíř 1951 – 1953 – Havíř z doby ura­nového průzku­mu z let 1951 – 1953.
• Křišťálové tav­erny
• Mala­chit
• Prohlíd­ka 1910
• Pra­cov­ní smě­na ve stře­dověkém dole trvala 16 hodin. Průměrná dél­ka dožití havíře byla 45 – 47 let.
• Původ­ní stře­dověká zak­lád­ka
• Původ­ní výdře­va cca 250 let stará
• Původ­ní výdře­va cca 250 let stará
• Soš­ka Pan­ny Marie – Ve většině dolů bývá socha sv. Bar­bo­ry, ochránkyně horníků. Tato što­la je však poj­men­ová­na po Pan­ně Marii Pomoc­né a pro­to i opa­tro­vnicí toho­to důl­ního díla je Pan­na Marie.
• Stře­dověká důl­ní pos­tupová znač­ka
• Stře­dověká důl­ní znač­ka
• Vys­tro­jený komín – Propo­jení do nejs­tarší části dolu – Što­la Koňská jáma
• Zad­ní jezírko
• Što­la Pan­ny Marie Pomoc­né – První his­torické zmínky hov­oří o těžbě stříbra a železa. Od roku 1520 se zde těži­ly měděné rudy. Těž­ba byla zas­tave­na v roce 1840. Pro tur­isty byla što­la zpřís­tup­ně­na roku 1910. Novodobého otevření se što­la dočkala v roce 2017.
• Što­la Pan­ny Marie Pomoc­né 1925
• Horní jezírko
• Kře­san­ice – Stopy po prá­ci mlád­kem a želízkem. Pochází z 15. až 16. sto­letí.
• První doložené záz­namy o těžbě v těch­to místech pochází z roku 1449. K těžbě zde však docháze­lo mno­hem dříve. Těži­lo se zde stříbro, žele­zo a měď.
• Při stře­dověké ruční prá­ci byl post­up raž­by cca 3 cm za den.
• Tlakové hadice – Pozůs­tatek po ura­novém průzku­mu z let 1591 – 1953

Příprava Programu spolupráce 2021–2027 (INTERREG VI A) byla zahájena.

Zapojte se prosím do dotazníkového šetření. Vaše nápady a názory potřebujeme!

Práce na přípravě nového Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 byly zahá­je­ny.

Zák­lad tvoří Společné mem­o­ran­dum o pokračování přeshraniční spolupráce mezi soused­ní­mi země­mi, které bylo podep­sáno 14. listopadu 2018.

Společným mem­o­ran­dem bylo mj. ujed­náno, že funkci Řídícího orgánu převezme i nadále saská strana. Min­is­ter­st­vo pro regionál­ní rozvoj České repub­liky bude Národ­ním orgánem i v novém dotačním období 2021–2027.

V roce 2019 byla ustave­na bina­cionál­ní redakční skupina, jejíž čle­ny jsou vedle Řídícího a Národ­ního orgánu jak zás­tup­ci saských min­is­ter­stev, českých kra­jů a obchod­ních a sociál­ních part­ner­ských insti­tucí, tak zás­tup­ci eurore­gionů obou zemí. Redakční skupině předsedá Řídící orgán. Člen­ové redakční skupiny pracu­jí podle prin­cipu mlu­včích a při kon­cipování Pro­gra­mu spolupráce Řídící a Národ­ní orgán pod­poru­jí.

Svou prá­ci zaháji­la redakční skupina hlasováním o tem­at­ick­ém zaměření budoucího Pro­gra­mu spolupráce, tzn. o před­mětech pod­pory. Zároveň byly zohled­něny také poz­natky socioeko­nom­ické analýzy , výsled­ky rozhovorů, resp. tem­at­ick­ých work­shopů s regionál­ní­mi exper­ty a zain­tereso­vaný­mi strana­mi obou zemí, ste­jně jako doporučení Evrop­ské komise týka­jící se možných před­mětů pod­pory.

Do 5. červ­na 2020 probíhá online dotazníkové šetření za účelem získání infor­ma­cí o pláno­vaných přeshraničních aktiv­itách či pro­jek­tových nápadech. Účast­ní­ci dotazníkového šetření se tak mohou výz­nam­ně podílet na utváření pro­gra­mu.

Další přípra­va pro­gra­mu závisí na rozhod­nutích na evrop­ské úrovni. Pro­gramový doku­ment bude možné dokončit a podat ke schválení Evrop­ské komisi teprve po uza­vření vyjed­návání o Víceletém finančním rám­ci (VFR) a návrzích nařízení.

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/aktuelles/Aktuality.jsp

Největší cínový důl v českém Krušnohoří se otevírá pro veřejnost

Největší cínový důl v českém Krušno­hoří se otevírá pro veře­jnost. Hor­nický region Erzgebirge/Krušnohoří je od 6. čer­vence 2019 památk­ou zap­sanou na Sez­nam svě­tového dědictví UNESCO.

V pondělí 25. květ­na se po virem prod­loužené zim­ní přestávce opět otevře pro veře­jnost Důl Mau­ri­tius na Hře­bečné. Prohlíd­ky cínového dolu z 16. sto­letí, který byl prohlášen za národ­ní kul­turní památku a je součástí památky svě­tového dědictví UNESCO, je možné si rez­er­vo­vat na www.dulmauritius.cz, prohlíd­ky budou probíhat den­ně.

FOTO.:
http://www.dulmauritius.cz/cs/foto-video.html

Pro­jekt Hor­nický region Erzgebirge/Krušnohoří je pod­pořen z Evrop­ského fon­du pro regionál­ní rozvoj, v pro­gra­mu Ahoj sousede.Hallo Nach­bar. Inter­reg VA/2014–2020.

Zdroj a více infor­ma­cí:

http://www.dulmauritius.cz/images/ke_stazeni/mauritius.pdf

Video-pozván­ka:

https://www.facebook.com/montanregion/videos/1318444498222708/

 

Přeshraniční iniciativa — výzva vládám

Obě naše strany eurore­gionu sdílí tuto aktiv­i­tu a uví­ta­jí jakéko­liv námě­ty

Sousedé z Čech a Sas­ka si v sobo­tu udělali společ­nou procházku na něko­li­ka místech podél česko-německé hran­ice. Jed­no z nich bylo poblíž Tisé na Ústecku. Infor­moval o tom deník.cz i saské regionál­ní noviny. Na Face­booku vznikla poté Skupina Sobo­ty pro soused­ství | Sam­stage für Nach­barschaft | Sobo­ty dla sąsiedzt­wa, kter­ou eurore­gion sle­du­je v pozi­ci čle­na skupiny.

Foto: Mario Ulbrich, Freie Presse

Účast­ní­ci vyz­vali vlády Čes­ka a Němec­ka, aby zaháji­ly kroky k otevření hran­ic pro běžné lidi. Nemožnost vídat se s přáteli, rod­i­na­mi, sousedy vní­ma­jí neg­a­tivně. ČTK to řekl jeden z orga­nizá­torů akce Jan Kva­pil, který působí na kat­edře ger­man­is­tiky. Nápad na společ­nou procházku vznikl ve skupině přá­tel. “Chy­bí nám osob­ní kon­takt, ten žád­ná sociál­ní síť nenahradí. Za myšlenk­ou stála také touha se přesvědčit o tom, že na druhé straně hran­ice je vše v pořád­ku, že tam neži­je žád­ný vetř­elec,” řekl ČTK.

Součas­ná situ­ace narušu­je podle účast­níků procházky vztahy. “Je tu velká potře­ba ukázat na nes­myslnost totál­ního uza­vření hran­ic,” uvedl Kva­pil. Ještě před procházk­ou vznikla výz­va, v níž sousedé z pohraničí žáda­jí otevření hran­ic s ohle­dem na to, že situ­ace se šířením nového typu koron­aviru je v Česku a Sasku obdob­ná. “Nedo­pustíme, aby se příhraničí sta­lo opět per­iférií, včet­ně sociál­ních, kul­turních a eko­nom­ick­ých důsled­ků,” uvedli v tex­tu zveře­jněném mimo jiné na face­booku orga­nizá­toři soused­ských procházek.

Více v článku:
https://www.denik.cz/regiony/sousede-sever-cech-sasko-prochazka-hranice-vyzva-vlada.html

Sobo­ty pro soused­ství | Sam­stage für Nach­barschaft | Sobo­ty dla sąsiedzt­wa
https://www.facebook.com/groups/229694358306034/?ref=group_header

Video reportáž:

https://www.youtube.com/watch?v=T8dH6rOCrAA&feature=share&fbclid=IwAR2cuo0JEYhB3wSd_fpl7T76B8anxoSzEPqANrXSvlY_IBESaY685arq-c8

https://www.facebook.com/skyimages/videos/1667909516690274/?t=2

SOUTĚŽ KRUŠNOHORSKÁ NEJ ZA ROK 2019 — PRODLOUŽENO DO 31. 5. 2020

Nomin­u­jte NEJ novinku ces­tovního ruchu za rok 2019

Veře­jnost může opět ocen­it nejvy­dařenější novinku v oblasti ces­tovního ruchu v Krušno­hoří. SPO-NA, sdružu­jící Des­ti­nační agen­tu­ru Krušné hory, Okres­ní hospodářsk­ou komoru Most, Hospodářsk­ou a sociál­ní rady Mostec­ka a Eurore­gion Krušno­hoří, vyh­lási­la soutěž Krušno­horská NEJ za rok 2019.

Více infor­ma­cí naleznete zde: https://www.krusnehory.eu/aktuality/1‑soutez-krusnohorska-nej-za-rok-2019-prodlouzeno-do-31–5‑2020?fbclid=IwAR12EUV0gNI_NKryFLOUaG7U2UTBOuTJxYNRW9nKSJs-W3kv71WvNUaNyHM

Přeshraniční výpomoc v Krušných horách

Sedm hasičských jed­notek vyje­lo v úterý 28.4. 2020 do Krušných hor na Teplicku, odkud byl ozná­men kouř z lesa. Byl vyh­lášen druhý stu­peň poplachu z důvo­du poč­tu jed­notek. Požár byl uhašen společně hasiči z Altenber­gu, Zin­nwal­du, Duch­co­va, Teplic a Dubí. S potěšením sdílíme fun­gu­jící přeshraniční spoluprá­ci 👨‍🚒👩‍🚒🇨🇿🇩🇪👏

Zdroj: http://www.e‑teplicko.cz/zpravy/teplice/211743-v-horach-u-cinovce-chytil-les-ceskym-hasicum-pomohli-i-dve-jednotky-z-nemecka?fbclid=IwAR3CZ73APzQmm0CAMA49vr9nKtJ0HULVObIn17XZoYEtLGGMBVI4gDn8d0s

Zdroj:E‑teplicko

LESNÍ POŽÁR V OKOLÍ CÍNOVCE. FOTO: HZS ÚSTECKÉHO KRAJE

Ukázka přeshraniční solidarity a soudržnosti ČR-Sasko

Dovolu­jeme si sdílet příspěvek saského pre­miéra Michaela Kretschmera.

Česk­ou repub­li­ka spo­ju­je blízký a part­ner­ský vztah. Je pro­to právě důležité stát při sobě v těch­to těžkých časech. Za účelem přek­lenutí krátkodobého výpad­ku v České repub­lice v dodávce dýchacích masek a mater­iálu pro testy korony, saská stát­ní vlá­da společně s Fraun­hofer Insti­tutem pro buněč­nou ter­apii a imunolo­gie IZI posky­tu­je naší zemi rychlou a neby­rokrat­ick­ou dodávku. Toto je vel­mi konkrét­ní ukáz­ka sol­i­dar­i­ty a soudržnos­ti přes hran­ice.

Zdroj: https://www.facebook.com/MP.Michael.Kretschmer/posts/3028659463822447?__xts__[0]=68.ARBsEmXv7aQaeeoQfxjhln6jEJ013twJ9Ti0lzQYSH0jvr1zdPVJnmuuqdutPutc4E_LehRRpUPXPRGkBJGYnvIEBUKc7Op-mSnOBSmRhfWq4At9dqGRv1rRWa_kLJZk_eMKvnOmPS19jn4EivjVpfXxkBrftMca4iY7mSAgFHgPQ9Q_v7xhqRpKAge3hItahUYlfi6UwRrYiWwid8PEeUsjk69E8GAG5IXTg0DA7sGD5TOJS13bGNDbnxM_AvYX_rI4-d10sl6kX0oxSXq3Jdyhk02z9rnh1Es9I6-vybE26jz7Q0F7To_7Nn9wQPc_JeKt1PBv7YcVdcpmyZLw-YvK7A&__tn__=-R