Archiv rubriky: Aktuality

Euroregion v Meziboří a v čističce

Jednání Rady Euroregionu Krušnohoří se konají zpravidla jednou za měsíc a na různých místech. Meziboří je vždycky oblíbeným místem jednání a konalo se zde opět 17. května 2019. Na radnici v Meziboří se rada seznámila s realizací Fondu malých projektů a s přípravou nového programového období. Opět vyjádřila nespokojenost s krácením dotací na opakované malé projekty a uložila jednateli jednat o nich se zástupci MMR ČR. Podrobně projednala pak 22 projektových žádostí do Lokálního řídícího výboru a na základě stanovisek odborných komisí je doporučila k přijetí. Za Fond malých projektů cítí rada velkou zodpovědnost, protože tento fond euroregion spravuje. Na jednání rady se představila nová zástupkyně členské společnosti ČEZ v Euroregionu Krušnohoří Soňa Holingerová. Členové předchozí rady euroregionu se 23. 10. 2015 seznámili na exkurzi s modernizovanou úpravnou vody v Meziboří a nyní měli možnost ji opět navštívit spolu s novými členy rady. Na podrobné exkurzi ocenili investici do její přestavby v celkovém finančním objemu 238,5 milionů Kč, s koncepcí dalšího rozvoje a seznámili se na místě i s provozem. Pitná voda z úpravny vod v Meziboří patří dlouhodobě k nejkvalitnějším v České republice. Jako představitelé samospráv jsou členové rady dobře obeznámeni s problematikou pitné vody a oceňují přínos této moderní čističky pitné vody. Občané pozitivně hodnotí, že obce převzaly Severočeskou vodárenskou společnost.

Euroregion – životní prostředí a regionální rozvoj

Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově je partnerem našeho euroregionu v mnoha projektech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Proto se také jednání komise pro životní prostředí a regionální plán uskutečnilo 16. května v jeho reprezentačním sále. Ing. Martin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně realizovaným přeshraničním projektem Informačního centra Fláje a pozval členy na slavnostní otevření 24. června. Zástupci euroregionu v Monitorovacím výboru, kde byl projekt schválen, vyzdvihli výborné zpracování tohoto projektu. Němečtí kolegové informovali o jeho obdobě na saské straně a o propojení obou informačních center.  Poté byly projednány projektové záměry komise a její návrhy do budoucího programového období z pohledu životního prostředí a regionálního rozvoje. Komise navrhuje podpořit ekologické vzdělávání, řešení dlouhodobého sucha, ochranu přírody a především lesa. Ing. Petr Svoboda, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, kam spadá i Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, podrobně informoval o problematice rekultivací a o nutnosti výměny odborných informací a dat se saskou stranou. Na exkurzi v dispečinku mohli členové komise porovnat vybavení, které znali z poslední návštěvy v roce 2012, s jeho modernizací. Samozřejmě následovala vysoce odborná diskuse odborníků o problematice vodního hospodářství, které výborně tlumočila nová jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise se na chomutovském jednání dojemně rozloučila po 26 letech s dosavadní jednatelkou Beate Ebenhöh, která odchází do důchodu.

 

Monitorovací výbor a nový program přeshraniční spolupráce

Ve středověkém hradu Mylau se dne 14. 5. 2019 sešel Monitorovací výbor na svém jarním zasedání. Jeho členové projednali stav realizace stávajícího programu se zprávou o vyplácení prostředků na realizované projekty, shodli se na změně jednacího řádu, posílili technickou pomoc vzhledem k přípravě nového programu a schválili roční prováděcí zprávu. Výboru byly předloženy dvě žádosti o navýšení prostředků, které ale nebyly schváleny a dvě projektové žádosti, které naopak schváleny byly. Důležitým bodem byla samozřejmě informace o přípravě nového programového období. Prezentovala je Dr. Egle Spudelite, zástupkyně Evropské komise. Nový program se urychleně připravuje. Redakční skupina, ve které jsou euroregiony zahrnuty, připravila vyhodnocení programu, dopadovou analýzu, probíhají diskuse o zaměření programu a do této diskuse jsou euroregiony opět zahrnuty. Pro každodenní přeshraniční práci je nejdůležitějším nástrojem Fond malých projektů a znovu bylo potvrzeno, že zůstává zachován.

Monitorovací výbor se na jednání rozloučil s jednatelkou německé části našeho euroregionu Beate Ebenhöh, která po 26 letech své aktivní práce v tomto grémiu odchází do důchodu.

Komise pro hospodářství a turistiku sfárala

Jednání této důležité komise proběhlo 13. května v jednatelství Euroregionu ve Freibergu, ale exkurze, které bývají vždy součásti těchto jednání, vedla tentokrát do ukázkové šachty Reiche Zeche. Komise detailně posoudila dva předložené projekty a doporučila je k přijetí. Německá část našeho euroregionu sídlí v areálu společnosti GIZEF, což je centrum pro inovace a podnikání. Jednatel společnosti, Erich Fritz, ji členům komise přiblížil v poutavé prezentaci. Komise se na svém jednání rozloučila s jednatelkou německé části euroregionu, která po 26 letech velmi úspěšné práce odchází do důchodu. Její nástupkyně, Veronika Jahn, se ale úspěšně zapracovává a na exkurzi v šachtě sama již odborný výklad výborně tlumočila. Reiche Zeche je bývalý stříbrný důl, který se po ukončení těžby stal nejen turistickou atrakcí, ale slouží i místní hornické univerzitě Bergakademie Freiberg jako místo praktické výuky a výzkumu. S našimi turistickými hornickými aktivitami se tu nabízí řada společných projektů

Komise pro kulturu a mládež

Tato komise měla jako vždy i 10. května 2019 v Marienbergu ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa k hodnocení nejvíce projektů pro rozhodování Lokálního řídícího výboru; tentokrát jich bylo celkem 11. A protože byly velmi pečlivě konzultovány projektovými a finančními manažerkami v jednatelstvích obou částí euroregionu, komise je po podrobném projednání doporučila ke schválení jen s několika drobnými věcnými připomínkami.

Na posledním jednání komise v Mostě požádali členové komise předsedkyni její německé části Constanze Ulbrich o projednání komplikovaných pravidel výběrových řízení v rámci malých projektů na saské straně, kde se jedná o hranici vcelku zanedbatelných částek. Constanze ale moc na saském ministerstvu financí neuspěla, pravidla jsou ještě komplikovanější. Hezky zavzpomínal předseda české části komise Václav Hofmann: “Když jsme začínali v euroregionu, záviděli jsme saským kolegům jejich jednoduché a rozumné předpisy“.

Jednání se tentokrát z důvodu nemoci nemohla zúčastnit jednatelka německé části euroregionu, Beate Ebenhöh, která odchází do důchodu. A právě na tomto jednání se s ní komise chtěla rozloučit. Tak jí posílá alespoň dárky z jejích oblíbeného českého zeleného skla a společnou fotografii.

Kraj a jeho euroregiony

Krizový management dvou Euroregionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, se sešel 7. května na Krajské úřadě Ústeckého kraje, aby se členové komisí těchto euroregionů se zástupci kraje společně zasadili o jednodušší přeshraniční zásahy v případě požárů, dopravních nehod či jiných mimořádných situací. Po obsáhlé diskusi se všichni shodli na tom, že připraví dopisy na příslušná ministerstva s vylíčením současného stavu z regionálního a přeshraničního pohledu a vyjádří nutnou potřebu jednoduchého přeshraničního zásahu v případě mimořádných událostí na druhé straně euroregionu. Součástí jednání byla také příprava soutěže mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Proběhne tentokrát ve dnech 21. – 23. června na saské straně v turistickém mládežnickém zařízení Jugendherberge Homersdorf v rekreačním areálu „Am Greifenbachstauweiher“. Na další soutěži mladých hasičů našeho euroregionu by se už mohl podílet i Euroregion Elbe/Labe. Na jednání komisí se přestavila nová jednatelka německé části našeho euroregionu Veronika Jahn, která také jednání výborně tlumočila.

Sport

Sportovní hry Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe v konečné podobě.
Pořádá je Okresní úřad Střední Sasko, město Mittweida a Okresní sportovní svaz Střední Sasko (Kreissportbund Mittelsachsen e.V.). Na jednání sportovních komisí obou euroregionů 6. května v místě konání her v Mittweidě byly s konečnou platností stanoveny věkové kategorie soutěžících, druhy sportu, počty účastníků, jejich doprava a stravování. V Mittweidě se ve sportovním areálu sejdou mladí sportovci 13. září 2019 v 9:30 a až do 16 hod. budu probíhat sportovní klání. Komise se shodla na 4 sportech: fotbal, volejbal, lehká atletika a novou disciplínou bude tentokrát i stolní tenis. Samozřejmě se počítá s kulturním doprovodem.
Komise se také seznámila s realizací Fondu malých projektů v obou euroregionech. Na české straně v našem Euroregionu Krušnohoří zbývá už jen omezený počet prostředků, ale na navrhované projekty v oblasti sportu do příštího Lokálního řídícího výboru budou stačit. Obě komise hodnotily tentokrát celkem osm sportovních projektů. Jeden projekt vrátila k přepracování, sedm doporučila.
Jednání komise se poprvé zúčastnila nová jednatelka německé části našeho euroregionu Veronika Jahn a předvedla zde své vynikající tlumočnické umění.

15 let v EU

Ohlédnutí za dosavadní přeshraniční spoluprací.

Více než 15 let probíhá podpora naší přeshraniční spolupráce z prostředků EU. Zahájil ji program Phare CBC, který umožnil ČR podpořit první společné přeshraniční projekty, poté následoval program Interreg III A, po něm program Cíl 3 a od roku 2014 využíváme Program spolupráce ČR – Sasko Interreg V-A. Součástí všech programů byl i Fond malých projektů, který spravují euroregiony a využívají ho především na podporu setkávání lidí sousedních zemí. Na výroční konferenci v Divadle G.Hauptmanna (Gerhart-Hauptmann-Theater) v Zittau v úterý 30. dubna 2019 zhodnotili dosavadní spolupráci ministři tří zemí Česko-polsko-saského Trojzemí – Klára Dostálová, ministryně Ministerstvo pro místní rozvoj, Thomas Schmidt státní ministr, Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (SMUL) a Adam Hamryszczak, viceministr, Ministerstvo investic a rozvoje. V pódiové diskusi vystoupili představitelé samospráv těchto třech zemí. V programovém bloku 5 let společně v EU z regionálního pohledu, který moderovala Dr. Hana Müller Karlová ze Společného sekretariátu Drážďany, se tato spolupráce představila i z pohledu vyšších územních celků.  Následovala pódiová diskuse s názvem 15 let společně v EU – Hodnoty pro budoucnost, sousedství a dosažené výsledky a následovalo tříjazyčné divadelní představení Divadla G. Hauptmanna. Také vystoupení polského tanečního a pěveckého souboru se setkalo s nadšeným ohlasem. Druhý den po sportovních zážitcích pokračovala konference zdravicí starostů partnerských měst Trojzemí, pódiovou diskusí a třemi koncerty – samozřejmě polským, saským a českým. V neoficiálních rozhovorech se dosavadní partnerství ještě více prohloubila.