Archiv rubriky: Aktuality

Komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří v cínovém dolu

V bývalém cínovém dolu Zin­ngrube v Ehren­frieder­s­dor­fu  se 19. 11. 2019  sešla komise pro hospodářství a tur­is­tiku na svém podz­im­ním jed­nání. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke vybral toto mís­to, ukázkovou šach­tu, vel­mi vhod­ně – je součástí svě­tového dědictví Mon­tan­re­gion Krušno­hoří a komise se s ní seznámi­la na podrob­né exkurzi. Na svém jed­nání komise hod­noti­la dva pro­jek­ty — jeden doporuči­la, u druhého vyjádřili přede­vším čeští člen­ové vek­ou skep­si. S novou jed­natelk­ou Tur­i­stick­ého svazu Krušno­hoří paní Ines Hanisch-Lupaschko bylo v komisi před­jed­náno zapo­jení saské strany do soutěže o ino­v­a­tivní pro­jek­ty v tur­is­tice. Soutěž, kter­ou na české straně již zaháji­lo nultým ročníkem sdružení SPO-NA, by měla mít obdobu na saské straně a před­pok­ládá se společné vyh­lášení cen se vzá­jem­nou prezen­tací, jak uved­la Ing. Jiři­na Pečnerová, ředitel­ka OHK Most. S velkým ohlasem v Německu se setka­lo setkání pod­nikatelů Byznys Day v Chomu­tově a komise bude ten­to úspěšný pro­jekt OHK Chomu­tov nadále pod­porovat. Do budouc­na se komise zaměří na tur­i­stick­ou propa­gaci Mon­tan­re­gionu, na ceny za ino­vace v oblasti tur­is­tiky a setkávání firem s pod­porou tech­nick­ého vzdělávání. Také se zde před­stavi­la nová pro­jek­tová man­ažer­ka na saské straně Tereza Pork­er. 

Muzea a kulturní památky

Lesná 18. listopadu 2019

Vlast­ní­mu jed­nání komise před­cháze­lo jed­nání užší pra­cov­ní skupiny v chomu­tovském muzeu, které se věno­va­lo rozvo­jové strate­gii Eurore­gionu Krušno­hoří, se záměry komise pro příští období. Její člen­ové, předse­dové komise Mgr. Soukup, Dr. Blachke a ředitel­ka chomu­tovského muzea Mgr. Pron­tekerová spolu s obě­ma jed­nateli eurore­gionu se shodli na návrhu zpočátku menších konkrét­ních aktiv­it na zák­ladě nových koop­er­ačních smluv part­nerů se zaměřením na dvo­j­jazyčnost, dig­i­tal­izaci a síťové propo­jení, a ten­to návrh před­nes­li na společném jed­nání v Krušno­horském hrázděném domě v Lesné. Ten­to objekt vznikl jako rep­li­ka krušno­horských his­torick­ých domů, což je úspěšný velký pro­jekt v pro­gra­mu Inter­reg V A, schválený v Mon­i­torovacím výboru. Čle­ny komise v něm proved­la Mgr. Kateři­na Herzánová, čer­stvá člen­ka komise, domácí paní. Pro všech­ny byly zají­mavé nejnovější infor­ma­ce o přípravě nového pro­gra­mu, které předala jed­natel­ka německé části eurore­gionu, Veroni­ka Jahn. Komise poté pro­jed­nala pro­jek­tový záměr Vir­tu­al tour – Krušné hory, který podává Pod­krušno­horské tech­nické muzeum v Mostě s part­nerem městem Marien­berg a doporuči­la ho ke schválení. Jako vždy pří­tom­ní zás­tup­ci muzeí před­stavili své aktiv­i­ty a plány, což byla vel­mi zají­mavá výmě­na zkušenos­tí. Návrh úzké pra­cov­ní skupiny na společné pro­jek­tové záměry komise doporuči­la a do příštího jed­nání připraví další návrhy. Jed­natel­ka německé části Veroni­ka Jahn zde před­stavi­la svou novou, již třetí, pro­jek­tovou man­ažerku Terezu Fork­er. Komise se shod­la na čtyř jed­náních s exkurze­mi v příštím roce, stří­davě na obou stranách eurore­gionu.

Komise pro kulturu a mládež

Ceny za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci doporuče­ny

Komise pro kul­tu­ru a mládež se sešla 13. listopadu v Marien­ber­gu ve vol­nočasovém zařízení Bal­dauf Vil­la. Před­stavi­la se zde nová pro­jek­tová man­ažer­ka německé části eurore­gionu Tereza Fork­er. Po před­stavení čin­nos­ti toho­to zařízení hod­noti­la komise dvě pro­jek­tové žádosti, z nichž jed­nu doporuču­je je schválení na jed­nání Lokál­ního řídícího výboru, ale jed­nu jed­no­myslně nedo­poruču­je. Velká diskuse proběh­la nad návrhy udělení Cen Eurore­gionu Krušno­hoří. Právě kul­turní komise je pověře­na posouzením návrhů kan­didátů. Komise z došlých návrhů doporuču­je ke schválení udělení Ceny Petru Čer­venkovi, staros­tovi Mez­i­boří a Uwe Schulze­mu, předse­dovi sdružení Vere­in Denkmalpflege Weipert  e.V. Návrh jed­natele, aby staros­ta part­ner­ského měs­ta Mez­i­boří Say­dy, Volk­er Körn­ert, obdržel alter­na­tivní cenu, komise nedo­poruči­la. Při předání Ceny bude jeho zás­luha na společných aktiv­itách part­ner­ských měst mod­erá­torem zdůrazně­na. Návrh komise nyní musí schválit společné grémi­um a Ceny budou předány 28. listopadu na společném zasedání ve Freiber­gu.  Tradičním pro­jek­tem eurore­gionu je již 25 let advent­ní kon­cert a komise se seznámi­la s jeho přípravou. Uskuteční se ten­tokrát dne 30. 11. 2019 ve Freiber­gu. Připravu­je ho na české straně Mar­ti­na Ďur­díková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freiber­gu a zúčast­ní se ho celkem 6 pěveck­ých sborů. Komise napláno­vala ter­míny svého jed­nání v příštím roce a shod­la se na svých pro­jek­tových záměrech. Bude to tradiční advent­ní kon­cert, který se uskuteční v roce 2020 v Pos­tolo­prtech a na saské straně je záměrem před­stavit české umělce na saské straně, jako rec­i­proční výs­tavu k výs­tavě uskutečněné v Mostě. 

Cena Euroregionu Krušnohoří připravena

Ocenění za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci udělu­je eurore­gion již deset let. V letošním roce je za česk­ou stranu navržen staros­ta Mez­i­boří Petr Čer­ven­ka a na německé straně byli navrženi k oceněni staros­ta jeho part­ner­ského měs­ta Say­da Volk­er Krön­ert a Uwe Schulze ze spolku pro památkovou péči Vere­in Denkmalpflege Weipert e.V. Cena bude předá­na na zasedání společného grémia eurore­gionu ve Freiber­gu 28. 11. 2019. Je jí tradičně pohár z lesního skla, zho­tovený ve fir­mě Stu­dio Novot­ný Glass v Novém Boru.

Dosavad­ní držitelé Ceny:

  1. Con­stanze Ulbricht, vedoucí vol­nočasového zařízení Freizeitzen­trum Bal­dauf Vil­la v Marien­ber­gu
  2. Libuše Poko­rná, ředitel­ka Oblast­ního muzea v Mostě
  3. Jit­ka Gav­dunová, starost­ka Vejprty a Bernd Schlegel, staros­ta Bären­steinu
  4. Beate Eben­höh a Fran­tišek Bína, jed­natelé Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge
  5. Václav Hof­mann, ředi­tel Měst­ského divad­la Most
  6. Hel­mut Schramm, veli­tel hasičů v Annaber­gu a Jiří Prokeš, veli­tel hasičů ve Vejprtech
  7. Wol­fram Liebing, staros­ta Wolken­steinu
  8. Heinz Lohse z Rechen­ber­gu-Bienemüh­le a Petr Fišer z Českého Jiřetí­na.
  9. Diet­mar Bas­t­ian z Annaber­gu-Buch­holze a Gertru­da Lip­táková z Teplic 

Most — Marienberg

Starý pří­tel vydá za dva nové, říká staré německé přísloví. Platí to i o dvou bývalých primá­torech Mostu a Marien­ber­gu, Ing. Vlas­tim­i­la Vozku a Thomase Wit­ti­ga. Sešli se spolu ve čtvrtek 7. listopadu, zavzpomí­nali si na svou úspěš­nou spoluprá­ci a pro­brali aktuál­ní záleži­tosti. Oba jsou pořád společen­sky i pol­i­ticky čin­ní, Ing. Voz­ka jako rad­ní Mostu je navíc i předse­dou Eurore­gionu Krušno­hoří. Oba si vel­mi cení dosavad­ní spolupráce obou part­ner­ských měst a oba se o ni i nadále zasazu­jí.

Sport

Sportovní komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 7. listopadu 2019 ve sportovním areálu Sparkassen-Skiare­na v Ober­wiesen­thalu, aby pro­jed­nala přípravu zim­ních her a hod­noti­la pro­jek­ty ve své působ­nos­ti. Člen­ové komise se seznámili s areálem, který bude po dostavbě patřit k těm nej­mod­ernějším v Evropě. V březnu 2020 se zde koná Mis­tro­vství svě­ta mládeže v zim­ních sportech. Zúčast­ní se ho sportov­ci ze 40 států, na 500 mladých sportovců, 260 trenérů s doprovo­dem a 300 dobro­vol­níků.

Pro Eurore­gion Krušno­hoří bude vyhrazen ten­to areál pro fes­ti­val zim­ních sportů pro děti a mládež. Je pro ně připrave­na 28. 1. 2020 soutěž v lyžování a snow­bor­dingu, která bude pokračo­vat 4. 2. 2020 jeho druhou částí, závo­dem na běžkách. Počítá se s účastí 250 soutěžících s doprovo­dem. Komise ten­to pro­jekt s názvem Ore­Moun­tain – zim­ní fes­ti­val 2020 pro děti a mládež, který podává sportovní klub WSC Erzge­birge Ober­wiesen­thal e.V. , a který komise sama ini­cio­vala a připravo­vala, po podrob­ném pro­jed­nání a po vysvětlení připomínek jed­no­myslně doporuči­la. Druhý pro­jekt Německo-český tur­naj v led­ním hoke­ji pro děti a mládež v Seif­f­enu doporuči­la komise s připomínk­ou, aby se více prostřed­ků věno­va­lo na odměny a suvenýry pro děti na úkor vysokých nák­ladů na pub­lic­i­tu. V roce 2020 plánu­je komise 4 zasedání, vždy před jed­náním Lokál­ního řídícího výboru. Let­ní sportovní hry dvou eurore­gionů, Labe a Krušno­hoří, při­pada­jí podle stanoveného har­mono­gra­mu na česk­ou část Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge, ale vzh­le­dem k tomu, že jsou prostřed­ky v tom­to eurore­gionu již vyčer­pány, navrhne starost­ka Bíliny Mgr. Bařtipánová, člen­ka sportovní komise naše­ho eurore­gionu, která je i členk­ou rady Eurore­gionu Elbe/Labe, konání her v tom­to eurore­gionu. Měs­to Bíli­na je člen­em obou eurore­gionů. 

Rada Euroregionu Krušnohoří v Třebívlicích

„Jirko, to je krás­né ocenění Tvé práce“, obrátil se nový předse­da Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka na svého před­chůd­ce Ing.  Jiřího Hlinku, když ze strany hostů na jed­nání rady 25. říj­na zazněla slo­va chvá­ly na prá­ci jed­na­tel­ství. Hos­ti­tel, staros­ta Tře­bívlic Mgr. Tomáš Rolf i hosté z okol­ních obcí a měst zde také před­stavili své aktiv­i­ty a přeshraniční spoluprá­ci. Rada se v Tře­bívlicích seznámi­la s před­ložený­mi pro­jek­ty ve Fon­du malých pro­jek­tů a uloži­la odborným komisím připrav­it k nim stanoviska. Seznámi­la se také s výsled­ky zasedání Aso­ci­ace evrop­ských eurore­gionů v Drážďanech a s přípravou nového pro­gra­mu. Pro­ce­dury k němu byly již úda­jně prove­de­ny, zbývá rozhod­nout o přidělení finančních prostřed­ků. Na česko-saské hrani­ci ale dochází v přípravě pro­gra­mu ke zpoždění, není dostatečně zná­mo ani stanovisko české strany k navrho­vaným pri­or­itám. Radě byl před­ložen návrh Mem­o­ran­da o vzá­jem­né spoluprá­ci v oblasti živ­ot­ního prostředí, zpra­co­v­ané OHK Most. Rada své rozhod­nutí odloži­la a předala mem­o­ran­dum k pro­jed­nání v komisi živ­ot­ního prostředí eurore­gionu. Podrob­ně se rada také připrav­i­la na zasedání společného grémia eurore­gionu 28. 11. 2019 ve Freiber­gu.

Asociace evropských hraničních regionů AGEG (AEBR) v Drážďanech

 

Na zasedání této aso­ci­ace v Drážďanech ve dnech 23. 10. – 26. 10. 2019 se jeho člen­ové na gen­erál­ním shromáždění seznámili s čin­nos­tí aso­ci­ace za uplynulý rok, schválili rozpočet na příští rok a dozvěděli se podrob­nos­ti o přípravě nového pro­gramového období. Pro eurore­giony je důležité, že bude zachován Fond malých pro­jek­tů a přeshraniční spolupráce bude nadále pod­porová­na. Pro­ce­dury nového pro­gra­mu jsou již dokonče­ny, čeká se jen na přidělení finančních prostřed­ků. Na zasedání se před­stavili také 4 noví člen­ové. Pro mno­hé bylo pří­jem­ným zjištěním, že po roz­padu rusko-ukra­jin­ského Eurore­gionu Jaroslav­na se jako člen přih­lási­la jeho ruská část. Eurore­gion Jaroslav­na byl hos­titelem aso­ci­ace AGEG v roce 2011 a vel­mi rádi na toto setkání vzpomínáme. Na zasedání byla zvole­na nová předsed­kyně aso­ci­ace, Ann-Sofi Back­gren, zkušená odbor­nice, ovlá­da­jící mno­ho jazyků. Může se ve své prá­ci spolehnout na spolehlivého a pra­cov­itého gen­erál­ního tajem­ní­ka Mar­ti­na Guiller­mo Ramireze, který náš eurore­gion mno­hokrát navštívil a pod­pořil nás. vel­mi výz­nam­ný­mi hosty.

Součástí pro­gra­mu byl i nád­h­erný kon­cert v Pirně a doš­lo k mno­ha nefor­mál­ním setkáním se vzá­jem­nou výmě­nou zkušenos­tí i kon­tak­tů nejen mezi čle­ny aso­ci­ace, ale i s vel­mi výz­nam­ný­mi hosty. Výroční kon­fer­ence byla spo­je­na s mno­ha akce­mi v Eurore­gionu Elbe/Labe, jako AGEG Cross-Bor­der School, na téma přeshraniční koop­er­ace, s work­shopy, boha­tou výmě­nou zkušenos­tí spolu s prezen­tace­mi čtyř uni­verz­it na toto téma. Kromě toho se kon­a­lo mno­ho kul­turních a společen­ských akcí v rám­ci Česko – kul­turních dnů, které byly zahá­je­ny v Pirně. Účast­ní­ci se zúčast­nili i mno­ha exkurzí v Eurore­gionu Elbe/Labe.

AGEG jako „odborová orga­ni­zace pro eurore­giony“, vznikla již roce 1971. Zás­luhou této orga­ni­zace byly vytvoře­ny pro­gramy na pod­poru přeshraniční spolupráce a jejím úkolem je také pro­jek­ty real­i­zo­vat a pod­porovat mimořád­né aktiv­i­ty v rám­ci přeshraniční spolupráce.  Připravu­je a real­izu­je společné akce, o přeshraniční tem­at­ice infor­mu­je před­stavitele pol­i­tick­ého živ­ota a veře­jnost v Evropě. Hájí zájmy eurore­gionů u mez­inárod­ních orga­ni­za­cí a je jedi­nou evrop­sk­ou regionál­ní orga­ni­za­cí, která se zabývá výhrad­ně přeshraniční­mi otázka­mi. Zas­tupu­je zájmy eurore­gionů na evrop­ské i národ­ní úrovni a účast­ní se práce v evrop­ských insti­tucích a správních orgánech. Při Radě Evropy spolupracu­je AGEG např. s Par­la­ment­ním shromážděním Rady Evropy a jeho výbo­ry, Kon­gre­sem obcí a regionů Evropy (člen­em stálého výboru), Výborem znal­ců pro přeshraniční otázky (člen­em). Na úrovni Evrop­ské unie udržu­je AGEG pravidel­né kon­tak­ty s Evrop­ským Par­la­mentem (s předsedy frakcí a s poslan­ci), s jeho výbo­ry, s Evrop­sk­ou Komisí a zejmé­na s gen­erál­ní­mi ředi­tel­ství­mi. S Výborem regionů spolupracu­je na zák­ladě koop­er­ační smlou­vy např. v otázkách kohezní a regionál­ní poli­tiky a dále ini­cia­tiv společen­ství, v insti­tu­cionál­ních otázkách, otázkách dopravy, ino­vací a výzku­mu. Pravidel­ná spolupráce je navázá­na s Hospodářským a sociál­ním výborem EU v otázkách sociál­ní poli­tiky a hospodářské soutěže. AGEG je bezprostřed­ně zapo­jen do práce Evrop­ského pak­tu sta­bil­i­ty a vykonává funkci spolupředsedy „Výboru pro demokracii a přeshraniční spoluprá­ci“. Spolupracu­je s ostat­ní­mi evrop­ský­mi regionál­ní­mi orga­ni­za­ce­mi a spolupracu­je celá desetiletí prak­ticky ve všech důležitých evrop­ských otázkách v rám­ci rovno­právného part­ner­ství.