Rubrika: Aktuality

Sdělení projektovým partnerům ke krizi COVID-19

Po létě, kdy přeshraničním kon­tak­tům téměř nic nebráni­lo, se s podz­imem bohužel opět
vráti­la omezení možnos­tí ces­tování a setkávání se ve spo­ji­tosti s pan­demií koron­aviru.
Zave­dená pre­ven­tivní a ochran­ná opatření opět kom­p­liku­jí real­izaci Pro­gra­mu spolupráce
Česko – Sasko 2014–2020.
Jsme si vědo­mi toho, že momen­tál­ní situ­ace může narušit i průběh Vaše­ho pro­jek­tu. Pro­to
Vám chceme před­stavit možnos­ti, jak dopady omezení na Váš pro­jekt zmír­nit.
Můžete kdykoli kon­tak­to­vat Společný sekre­tar­iát (kontakt@sn-cz2020.eu), resp. přís­lušného
národ­ního kon­trolo­ra. Kaž­dou situaci posoudíme indi­viduál­ně a na zák­ladě vzá­jem­né dohody
nalezneme řešení.
1 Obec­ná pravid­la
Níže uve­dená opatření nepřed­stavu­jí žád­nou změnu stá­va­jícího právního rám­ce pro real­izaci
pro­jek­tů spolupráce, který je defi­nován ve Smlou­vě o poskyt­nutí dotace, Společném
real­iza­čním doku­men­tu, v pravi­dlech pro zadávání zakázek a v rel­e­vant­ních nařízeních
Evrop­ské unie.
Opatření slouží pouze ke zmírnění neg­a­tivních dopadů krize COVID-19 na real­izaci
pro­gra­mu.
Pokud chcete tato opatření využít, je tře­ba, abyste věro­hod­ně pop­sali a zdoku­men­to­vali
dopady omezení sou­vise­jících s koron­avirem na situaci ve Vašem pro­jek­tu. Z doku­men­tace
musí být patrné, že jste nemohli zamez­it vzniku nák­ladů a že jste vědomě pod­nikli vše pro to,
abyste se vzniklým nák­ladům vyh­nuli nebo je ale­spoň min­i­mal­i­zo­vali. Přís­luš­nou
doku­mentaci přede­jte spolu s vyúč­továním výda­jů své­mu kon­trolorovi (SAB nebo CRR). Při
hod­no­cení stavu věci se bude v prvé řadě přih­lížet k úspěšnos­ti pro­jek­tu jako celku. K tomu
patří uskutečnění aktiv­it, dosažení pro­jek­tových cílů a výsled­ků pro­jek­tu (indiká­torů).
2 Real­izace pro­jek­tových aktiv­it
— Pro aktiv­i­ty, které se z důvo­du aktuál­ních omezení nemo­hou konat v pláno­vané for­mě,
využi­jte alter­na­tivní for­má­ty (např. videokon­fer­ence, hybrid­ní akce, e‑Learning atd.)
Smysl a účel aktiv­it je přit­om tře­ba dodržet. Změnu for­má­tu akce s námi prosím pře­dem
dohod­něte (s SAB nebo s CRR).
— Pro aktiv­i­ty, které se z objek­tivních důvodů nemo­hou konat v alter­na­tivní podobě, resp.
ve schválené době real­izace pro­jek­tu, nalezneme společně indi­viduál­ní řešení.
— Pokud jsou nut­né celkové změny pro­jek­tu, musí je LP oznámit SAB před kon­cem doby
real­izace pro­jek­tu.
O změnách, které nema­jí zásad­ní dopad na dosažení pro­jek­tových cílů (např. odložení
akcí na pozdější ter­mín, změ­na for­má­tu akce, prod­loužení doby real­izace pro­jek­tu za
účelem real­izace napláno­vaných aktiv­it), rozho­du­je přís­lušný orgán (SAB nebo CRR).
O zásad­ních změnách, jako např. o navýšení prostřed­ků nebo o změnách pro­jek­tových
aktiv­it, které mají vliv na dosažení pro­jek­tových cílů, rozho­du­je Mon­i­torovací výbor.
3 Způ­so­bilost výda­jů na pro­jek­tové aktiv­i­ty
— Pokud Vám vznikly nák­la­dy na real­izaci pro­jek­tových aktiv­it, které nemohly být kvůli
koron­avi­rovým opatřením zcela nebo z části zre­al­i­zovány (jako např. plat­ba náj­mu za
pros­to­ry i přes zruše­nou akci, ces­tovní nák­la­dy, nemožnost refun­dace již zapla­cených
účast­nick­ých poplatků ze strany pořa­datele, stornovací poplatky), můžete na tyto výda­je
obdržet dotaci.
V pří­padě, že Vám byly vzniklé nák­la­dy pro­pla­ce­ny či vyrovnány jinou ces­tou (např.
pojištěním, příspěvkem v rám­ci tzv. kurzarbeitu atd.), je tře­ba tuto skutečnost oznámit
kon­trolorovi (SAB nebo CRR). Způ­so­bilé nák­la­dy pak budou sníže­ny o částku
poskyt­nutou třetí stra­nou.
— Výda­je vzniklé v sou­vis­losti s real­iza­cí pro­jek­tových aktiv­it v alter­na­tivním for­má­tu (např.
pořízení tech­niky pro konání online schůzek či e‑learningu apod.), mohou být uznány
jako způ­so­bilé, pokud je patrný zře­jmý přínos k naplnění cílů pro­jek­tu a není pře­saže­na
celková výše způ­so­bilých nák­ladů dle Smlou­vy o poskyt­nutí dotace. Nezbyt­nost vzniklých
výda­jů je tře­ba dostatečně zdoku­men­to­vat a odůvod­nit. Na bodu 2, druhé odrážce se
tím­to však nic nemění.
— Výda­je za pořízené pro­duk­ty či služ­by (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny)
původ­ně pláno­vané pro pro­jek­tové aktiv­i­ty, které žada­tel nyní pro pro­jekt nevyuži­je, ale
které může využít později na jinou aktiv­i­tu mimo pro­jekt, jsou nezpů­so­bilé.
—  Při vyúč­tování osob­ních nák­ladů za období, během kterých jsou v plat­nos­ti koron­avi­rová
omezení, věnu­jte prosím zvlášt­ní pozornost popisu obsahu pro­jek­tových aktiv­it
v mon­i­torovací zprávě. Vyh­nete se tak násled­ným dotazům a pří­pad­ným sankcím.
4 Lhů­ty pro kon­trolu
— Infor­mu­jte svého kon­trolo­ra (SAB nebo CRR), pokud nejste schop­ni dodržet stanovené
lhů­ty. Kon­trolor s Vámi dojed­ná nový ter­mín.
— V pří­padě, že urgent­ně potře­bu­jete vypla­cení prostřed­ků, oznamte to své­mu kon­trolorovi.
Kon­tro­la Vámi před­ložené soupisky bude v rám­ci možnos­tí časově uspíše­na, pří­pad­ně
dostanete možnost před­ložit dodateč­nou Žádost o plat­bu mimo dom­lu­vený
har­mono­gram.
5 Fond malých pro­jek­tů
Pro pří­jem­ce v rám­ci malých pro­jek­tů platí obdob­ná ustanovení jako ve výše uve­dených
odstavcích 1 až 4, přičemž jed­notlivá hlášení a infor­ma­ce musí být před­lože­ny přís­lušné­mu
eurore­gionu. V pří­padě dalších dotazů doporuču­jeme spo­jit se s přís­lušným pro­jek­tovým
sekre­tar­iátem Vaše­ho eurore­gionu.

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/CZ_Mitteilung_an_PT_Covid-19_HERBST.pdf

Literatura spojuje pohraničí

Nové detektivní příběhy Stíny nad Krušnými horami na místech světového dědictví

Kul­turní zařízení kul(T)our Betrieb des Erzge­birgskreis­es Bal­dauf Vil­la https://www.baldauf-villa.de/contact.html a její vedoucí paní Con­stanze Ulbricht real­izu­je prostřed­nictvím Fon­du malých pro­jek­tů, který Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge v rám­ci pro­gra­mu Přeshraniční spolupráce Inter­reg VI A 2021 ‑2027 spravu­je, pro­jekt Hudeb­ní krim­inál­ní literární putování „Sta­lo se v Krušných horách“ s českým pro­jek­tovým part­nerem, Společnos­tí Hen­driky Muk­de­n­ové z Karlových Varů.  Úspěšně navazu­jí na pod­pořené pro­jek­ty “Literární putování “Stíny nad Krušný­mi hora­mi I‑II“ s českým pro­jek­tovým part­nerem Nadací St. Joachim.
Bal­dauf Vil­la tak nabízí již řadu let skuteč­nou plat­for­mu pro stále ros­toucí počet krušno­horských autorů a hob­by autorů, kde mohou tito autoři široké veře­jnos­ti prezen­to­vat sebe i své práce. Při tom se orga­nizá­toři od nepaměti zaměřu­jí na trvalé sbližování českých a německ­ých autorů.
Krušno­horské krim­inál­ní příběhy z předešlých pro­jek­tů byly na zastávkách literárního putování ve společném pohraničí stře­dem záj­mu a byly prezen­továny autorem a dvě­ma předčí­ta­jící­mi. Spo­jení lit­er­atu­ry, hud­by, prostředí a kul­turního zážitku bylo u lidí na obou stranách hran­ic vel­mi pop­ulární a setka­lo se s velkým ohlasem.
Dne 6. čer­vence 2019 při­ja­lo UNESCO na sez­nam svě­tového dědictví Hor­nický region Erzgebirge/Krušnohoří – mon­tán­ní kra­jinu rozví­je­jící se na obou stranách česko-saské hran­ice od 11. sto­letí.  Od prvního stříbra v roce 1168 se v Krušných horách nepřetržitě těži­lo až do roku 1990.
Pro­to ve zna­mení získání tit­u­lu svě­tového dědictví se autoři detek­tivních příběhů v Krušných horách zaměřili na všech 22 česko-saských kom­po­nen­tů a povíd­ky se odehrá­va­jí vždy na jed­nom místě svě­tového dědictví.
O hor­nick­ém regionu Krušných hor  v Unesco se dozvíte na  http://montanregion.cz/cs/. 
Společné česko-německé literární pro­jek­ty s nespeci­fick­ou cílovou skupinou mají zároveň nevyčís­litel­nou hod­no­tu. Krim­inál­ní povíd­ky z českého a saského Krušno­hoří, nap­sané dvou­jazyčně, dosahu­jí záli­by u každého člově­ka, který si je vědom tradic a zároveň je otevřený svě­tu. Pub­likum je prostřed­nictvím prezen­tace 22 míst svě­tového kul­turního dědictví v rám­ci krim­inál­ního literárního putování inspirováno k tomu, aby tato mís­ta samo navštívi­lo, prozk­ouma­lo a poz­na­lo.
Měst­ská oblast Marien­ber­gu se stane dne 4.6.2021 hudeb­ním jevištěm krim­inál­ního literárního putování, kdy o sobě bude hov­ořit všech 22 krušno­horských míst svě­tového kul­turního dědictví. Fotok­lub Marien­berg pře­dem navštíví všech­na mís­ta svě­tového kul­turního dědictví a v rám­ci pro­jek­tu pro kaž­dou z 22 literárních zastávek vytvoří portrét na plát­no, který bude sloužit jako kulisa na zastávkách s prezen­tací detek­tivních příběhů a kul­turním doprovo­dem.
Do té doby Vám doporuču­jeme přečíst si kni­hu Stíny nad Krušný­mi hora­mi Nové detek­tivní příběhy, kter­ou si můžete objed­nat zde: https://www.baldauf-villa.de/31-buch/13-schatten-%C3%BCber-dem-erzgebirge.html nebo kon­tak­tu­jte naší kancelář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHKO Krušné hory nesmí bránit rozvoji obcí, řekli starostové

Diskuze o větší ochraně Krušných hor bude zřejmě méně vášnivá, pokud ji bude doprovázet osvěta. Už teď je ale jasné, že ambiciózní záměr se sporům nevyhne.

Krušné hory na Mostecku. Pohled z Malého Háje. | Foto: DENÍK/Oldřich Hájek

Opa­trnost, vyčkávání, ale i volání po rozum­ných opatřeních, která pomůžou přírodě, ale nenaruší živ­ot v příhraničí. Tak se dají shrnout před­běžné pos­to­je starostů něk­terých obcí k nápadu vyh­lásit Krušné hory za chráně­nou kra­jin­nou oblast (CHKO). Zároveň ale také zaznívá, že na CHKO je brzy. „Můj osob­ní názor je, že ten čas zatím nenadešel. Krušné hory je potře­ba ještě revi­tal­i­zo­vat,“ sdělila starost­ka Mol­davy na Teplicku Lenka Nováková.

CHKO Krušné hory chce prosa­dit hnutí Spo­jen­ci pro kraj, které se loni na podz­im sta­lo součástí kra­jské vlád­noucí koal­ice. Na real­izaci svého záměru má necelé čtyři roky.

Staros­ta městy­su Kovářská na Chomu­tovsku Milan Duháň upo­zornil, že klíčové budou až pří­pad­né konkrét­ní návrhy, které by měla doprovázet osvě­ta s dostatkem infor­ma­cí pro diskuzi a kom­plexní posouzení. „Pokud se budeme bav­it o tom, že celé Krušné hory by měly být v CHKO, může to vyvolat i nevoli míst­ních oby­va­tel,“ sdělil staros­ta.
Za sebe by uví­tal ochranu kra­jiny, ale takovou, která by niko­ho nes­va­zo­vala. Podle něj však zatím chy­bí analýza, zda jsou horalové sami schop­ni udržet kra­jinu v takovém stavu, jako je dnes, anebo zda k tomu potře­bu­jí novou reg­u­laci.
„Zatím nevíme, jaká by byla jed­notlivá opatření a co by při­nes­la či nepři­nes­la nejen obcím, ale celé oblasti,“ dodal Duháň. Připom­něl také, že důleži­tou roli budou hrát stanoviska zas­tupi­tel­stev obcí, která však budou potře­bo­vat k vyjádření odborná data.

Jak usměrnit chování turistů

Pos­to­je komunál­ních poli­tiků aktuál­ně ovlivňu­je dění na horách, kde pří­val bobu­jících či sáňku­jících návštěvníků vyvolal i rozhořčení a úklid kopců od odpad­ků. „S ohle­dem na to, jaký nepořádek děla­jí lidi ve skiareálu, je určitě čas zabý­vat se myšlenk­ou zřídit CHKO. Určitě to sto­jí za diskuzi, ale zásad­ní je, aby nás CHKO neza­tíži­la. Kra­jinu bychom měli chránit, ale nes­mí se bloko­vat chod a rozvoj obcí či jejich územ­ní plánování,“ řekl staros­ta obce Tel­nice na Ústecku Jan Doubra­va.

Staros­ta Bran­do­va na Mostecku Jiří Mooz doplnil, že v Krušných horách narůstá tur­is­mus už delší dobu. Oživení ces­tovního ruchu sice bývá označováno za přínos, ale jen do té doby, dokud na katas­trech horských obcí neza­číná narušo­vat lesní porosty či kli­dové oblasti, kam celoročně míří stále častěji i cyk­listé. „K nějaké nápravě by mělo určitě dojít, jsem pro, aby­chom to začali řešit,“ zmínil Mooz. Statut CHKO by podle něj mohl napřík­lad usměr­nit chování části tur­istů, kteří ned­ba­jí nařízení obce či správců lesů.

Minimální dopad

Ve ves­ničce Kalek na Chomu­tovsku už dříve řešili nižší stu­peň ochrany kra­jiny. „S přírod­ním parkem nemáme prob­lém,“ sdělil staros­ta Tomáš Ned­věd. Tato zóna by se napo­ji­la na přírod­ní parky v okolí a vytvoři­la s nimi uce­lené pás­mo. Vyšším stup­něm ochrany, tedy CHKO, se obec zatím nez­abý­vala. Stanovisko zau­jme, až bude mít pod­kla­dy.

Přípra­va odborných pod­kladů by zabrala nejméně rok, ale záleží na řadě dalších fak­torů. „Tím pod­stat­ným je také pos­toj klíčových hospodářů v území, který mno­hdy ovlivňu­je i míst­ní samo­správy. Napřík­lad CHKO Brdy se podaři­lo vyh­lásit vel­mi rych­le, o CHKO na Soutoku Moravy a Dyje se debatu­je už třicet let,“ upo­zorni­la Karolí­na Šůlová z Agen­tu­ry ochrany přírody a kra­jiny ČR.

Podle ní by vyh­lášení CHKO mělo i na krušno­horské obce min­imál­ní dopad a navíc by bylo důležitým nástro­jem pro zajištění udržitel­ných forem hospodářského využívání území včet­ně rekreace a tur­is­mu.

Co je CHKO a kdo ji vyh­lašu­je
CHKO jsou rozsáh­lá území s har­mon­icky utváře­nou kra­ji­nou, charak­ter­i­sticky vyv­in­utým reliéfem, výz­nam­ným podílem přirozených ekosys­témů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zas­toupením dřevin, popří­padě s dochovaný­mi památka­mi his­torick­ého osídlení. Stát­ní Agen­tu­ra ochrany přírody a kra­jiny ČR může zahájit podrob­né práce na vymezení CHKO v okamžiku, kdy dostane zadání od min­is­ter­st­va živ­ot­ního prostředí. Pro spuštění toho­to pro­ce­su je důležitý zájem z regionu. CHKO vyh­lašu­je Vlá­da ČR nařízením.

Krušné hory
Příhraniční pohoří dlouhé 130 a široké 40 kilo­metrů. Zasahu­je do Ústeck­ého kra­je, Karlovarského kra­je a do Sas­ka, které už velk­ou část hor kom­plexně chrání. Na české straně se zvlášt­ní ochrana týká jen nej­cen­nějších lokalit, kde jsou přírod­ní rez­er­vace. Krušné hory ovlivňo­vala od stře­dověku těž­ba rud a později ener­geti­ka v Mostecké pán­vi. V druhé polov­ině 20. sto­letí poškodi­ly průmyslové exha­lace rozsáh­lé lesní porosty. Krušné hory mají podle řady odborníků vel­mi roz­man­itý ekosys­tém. Krušno­horská rašelin­iště o rozloze přes 5 500 hek­tarů patří k neohroženějším místům v ČR. V oblasti žije vzác­ný tetřívek obec­ný. Nej­cen­nější mís­ta jsou dnes chráně­na jako národ­ní přírod­ní rez­er­vace. Krušné hory jsou součástí evrop­ské sous­tavy chráněných území Natu­ra 2000. Horské mokřady chrání celosvě­tová Ram­sarská úmlu­va.

CHKO v Ústeck­ém kra­ji
V Ústeck­ém kra­ji jsou tři CHKO: České stře­do­hoří (od roku 1976), Lužické hory (1976) a Lab­ské pískovce (1972), kde na části plochy vznikl v roce 2000 Národ­ní park České Švý­carsko, nej­cen­nější přírod­ní oblast v regionu, na kter­ou navazu­je na německ­ém území Národ­ní park Saské Švý­carsko (1990). Na německé straně podél hran­ic s Českem je od roku 1996 rozsáh­lý Přírod­ní park Krušné hory / Vogt­land, který má rozlo­hu 1 495 kilo­metrů čtverečních a zahrnu­je řadu přírod­ních památek, chráněných kra­jin­ných oblastí, evrop­sky výz­nam­ných lokalit a ptačích oblastí. V Ústeck­ém kra­ji jsou v krušno­horském příhraničí kromě mimořád­ně chráněných menších lokalit celkem 4 lokál­ní tzv. přírod­ní parky s nižším stup­něm ochrany: Východ­ní Krušné hory (Ústecko), Loučen­ská hor­nati­na (Mostecko), Bezručo­vo údolí a Údolí Prunéřovského poto­ka (Chomu­tovsko). Přírod­ní parky vyh­lašu­je kra­jský úřad.

Autor článku: Mar­tin Vokur­ka

Zdroj:https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/krusne-hory-rozvoj-obci-starostove-20210107.html?fbclid=IwAR3GST5U6-K1iC9dpIrr7DMsMDrN5emLM88SOUl5OVrcELQ-i-70wbjgdjM

Euroregiony se společně podílejí na přípravě nového programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2021–2027

Euroregiony na česko-saské hranici se společně aktivně podílejí na funkčním nastavení modelu fungování Fondu malých projektů.

Již v min­ulém roce proběh­la vir­tuál­ní jed­nání mezi eurore­giony, která při­nes­la společný návrh vyka­zování zjednodušených paušál­ních výda­jů ve FMP.
Ten­to návrh bude pod­kla­dem spolu s návrhem imple­men­tační struk­tu­ry Fon­du malých pro­jek­tů v budoucím česko-saském pro­gra­mu Inter­reg 2021–2027 pro další jed­nání. Právě pro­jed­nání společné poz­ice k návrhu mod­elu fun­gování FMP bylo před­mětem včere­jšího vir­tuál­ního setkání českých eurore­gionů. Jed­natelé a předse­dové eurore­gionů reago­v­ali na video rozhovor na téma FMP dne 2.12.2020, kde byl Řídícím orgánem a Národ­ním orgánem pro­gra­mu před­staven návrh nového mod­elu fun­gování fon­du.
Návrh společného stanoviska, ve kterém všech­ny české eurore­giony pod­poru­jí zachování součas­ného sys­té­mu fun­gování Fon­du malých pro­jek­tů, bude před­ložen také saským eurore­gionům, aby­chom po připomínkách a doplnění před­ložili na příští jed­nání v druhé polov­ině led­na 2021 s Národ­ním orgánem a Řídícím orgánem ten­to společný návrh spolu s odbornou analý­zou k pro­jed­nání za všech­ny dotčené české a saské eurore­giony.
Dle schváleného speci­fick­ého cíle jsou malé pro­jek­ty zařazeny do cíle poli­tiky Lep­ší sprá­va Inter­reg pod speci­fick­ým cílem Budování vzá­jem­né důvěry, zejmé­na pod­porou akcí mezi lid­mi. Tab­ulku všech schválených cílů pro budoucí pro­gram najdete na http://euroreg.cz/?page_id=4150. V této sek­ci budeme průběžně doplňo­vat aktuál­ní infor­ma­ce k pro­gra­mu.
Děku­jeme tím­to Eurore­gionu Nisa za přípravu pod­kladů a orga­ni­zaci jed­nání. Shodli jsme se také na tom, že bychom si infor­ma­ce a zkušenos­ti napříč eurore­giony chtěli vyměňo­vat častěji, byť jen dočas­ně video for­mou. Rádi bychom, až to daná situ­ace dovolí, uspořá­dali společné setkání.
Eurore­gion Krušno­hoří zas­tupo­val předse­da Ing. Vlas­tim­il Voz­ka

Regionální veletrh středního vzdělávání SOKRATES 1

  Aktu­al­izace příspěvku z OHK Most:
Vážení, z důvo­du vlád­ního nařízení jsme byli nuceni změnit for­mu pořádání veletrhu vzdělávání SOKRATES 1, o které vás budeme infor­mo­vat co nejdříve. Gen­erál­ním part­nerem je společnost CHEMINVEST s. r. o., další­mi part­nery jsou Sev­erní ener­get­ická a. s., Vršan­ská uhel­ná a. s., a Úřad práce České repub­liky, Kra­jská poboč­ka v Ústí nad Labem,
Kon­tak­t­ní pra­cov­iště Most.   Ing. Jiři­na Pečnerová a tým úřadu OHK Most
Okres­ní hospodářská komo­ra v Mostě, part­ner Eurore­gionu Krušno­hoří, ozna­mu­je, že z důvo­du nařízení vlády (nouzový stav) byl  změněn ter­mín konání akce SOKRATES 1 na dny 26. – 27. 1. 2021. V pří­padě, že vlá­da opět nouzový stav prod­louží, bude akce zruše­na. Další pláno­vaná akce SOKRATES 1 by měla proběh­nout stan­dard­ně na podz­im 7. – 8. 11. 2021.

Novou jednatelkou v Euroregionu Erzgebirge se stala Elke Zepak

Velice nás těší, že můžeme od 4.1.2021 přiví­tat zpátky v Eurore­gionu Erzge­birge paní Elku Zepak, kter­ou jste znali jako dlou­ho­le­tou pro­jek­tovou man­ažerku v našem německ­ém jed­na­tel­ství.
Paní Elke Zepak povede Eurore­gion Erzge­birge v nové roli jed­natelky.
My se těšíme na pokraču­jící spoluprá­ci v přá­tel­ské atmos­féře.
Brzy Vám před­stavíme naší společ­nou čin­nost a pláno­vané česko-německé pro­jek­ty .
Budeme Vás také průběžně infor­mo­vat o přípravě a spuštění nového Pro­gra­mu spolupráce 2021–2027 INTERREG VI A.
Přeshraniční spolupráce pokraču­je!
Německá strana má k dis­pozi­ci stále dotační prostřed­ky ve Fon­du malých pro­jek­tů. Pří­jem žádostí končí 20.1.2021.
Elke, držíme palce a grat­u­lu­jeme!
Všem jen to dobré v novém roce.
Tým Eurore­gionu Krušno­hoří
Nová jed­natel­ka
paní Elke Zepak

Německo se kvůli koronaviru uzavře. Nehledě na Vánoce.

Spolková repub­li­ka se jako celek v neděli dohod­la na tvrdém uza­vření celé země. Vymohla si to kan­cléř­ka Angela Merkelová, která min­ulý týden varovala, že bez omezení o Vánocích Německo čeká vlna tisíců úmrtí na covid. Byl to jeden z neje­mo­tivnějších pro­jevů, které kan­cléř­ka Angela Merkelová v Bun­destagu prones­la. Varovala v něm, aby se Něm­ci nes­nažili blížící se vánoční svátky poj­mout podob­ně jako v min­ulých letech. Tedy s tradiční­mi vánoční­mi trhy, svařákem a přede­vším setkáváním širokých rodin, večírků a návštěv přá­tel a známých.
„Pokud se teď před Váno­ce­mi budeme setká­vat s mno­ha lid­mi, pak to budou posled­ní Vánoce s naši­mi prar­o­diči. Až příliš pozdě si uvě­domíme, že jsme něco neměli dělat,“ uved­la kan­cléř­ka. A vyz­vala k celkové­mu omezení živ­ota v Německu, aby se sníži­lo množství kon­tak­tů a tím i nebezpečí přeno­su nákazy. „Je to obtížné, pro­tože vím, kolik lásky bylo vloženo do postavení stánků se svařeným vínem a vafle­mi. Pokud je však cena, kter­ou za ni platíme, 590 úmrtí den­ně, je to pro mě nepři­jatel­né,“ uved­la Merkelová. dra­mat­ick­ou výzvu pře­tavi­la Merkelová ve skutky, když v neděli dokáza­la během pouhých dvou hodin přesvědčit pre­miéry všech šest­nác­ti spolkových zemí, aby souh­lasili s dra­stick­ý­mi omezení­mi.

Ta budou platit od středy po celé vánoční a novoroční svátky až do 10. led­na, kdy by se po vol­ných dnech měli Něm­ci vrátit do práce, a pokud to situ­ace umožní, i do škol. Do té doby budou zavře­ny školy, firmy dostaly příkaz zajis­tit v možných pří­padech prá­ci  z domo­va. Také obchody, s výjimk­ou těch, které jsou nezbyt­né ke kaž­do­den­ní­mu živ­o­tu, jako jsou potraviny, lékárny,  drogerie, optiky a trafiky, budou od středy uza­vře­ny.

Bez ohňostrojů

Soukromá setkání budou omezena na pět lidí ze dvou různých domác­nos­tí plus děti, s výjimk­ou Vánoc mezi 24.–26. pros­incem. Naopak žád­né výjimky neb­u­dou na Sil­ves­tra a Nový rok, kde bude platit jak zákaz novoročních ohňostro­jů, tak pití alko­holu na veře­jnos­ti.

Německé noviny to včera komen­to­valy větši­nou slovy, že nic jiného se nyní nedá dělat. „Německo uza­vírá týden před Ště­drým dnem veře­jný živ­ot. Stále více lidí umírá na covid-19 a žád­ný poli­tik na sebe nechce vzít odpověd­nost za zhroucení zdravot­nictví. V této situaci je lock­down na místě a nemá žád­nou alter­na­tivu,“ nap­sal napřík­lad deník Neue Osnabrück­er Zeitung.

Autor: Luboš Pala­ta