Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této důležité komise se 20. 11. 2017 stala Okresní hospodářská komora v Mostě. Komise posoudila celkem čtyři projekty určené pro rozhodování v Lokálním řídícím výboru, z nichž jeden projekt, zaměřený na turistiku, doporučuje předem konzultovat s Krušnohorským turistickým svazem v Annabergu a přepracovat ho. Velmi obšírně se komise zabývala rozvojovou strategií euroregionu. Pracovní skupina pod vedením Mathiase Lißkeho připravila pro jednání již konkrétní návrh témat z pohledu komise pro hospodářství a turistiku, který doplnila Ing. Pečnerová, ředitelka OHK Most o jazykovou ofenzivu pro oblast turistiky.

Nařízení saského správního orgánu a národního orgánu ČR o opakovaných projektech se setkalo i v této komisi s nesouhlasem. Komise upozorňuje na to, že především malá sdružení by v případě, že nebudou moci projekty opakovat, své přeshraniční aktivity nemohla udržet. Právě v opakovaných projektech tkví jejich udržitelnost. V rozvoji hospodářské spolupráce komise chce pokračovat v podpoře prezentace podniků a technického vzdělávání a navázat tak na úspěšné projekty Labora a Byznys Day partnerů OHK Chomutov a Wirtschaftsförderung a turistických prezentací Tourismusverband Erzgebirge, OHK Most a IHK Chemnitz. Další jednání komise bylo stanoveno na únor 2018.

 

Rozvojová strategie euroregionu Krušnohoří v časovém horizontu 2020 až 2030 Komise pro hospodářství a turistiku Hlavní cíl: Propojení institucí zapojených do přeshraničního procesu rozvoje hospodářství

– Přeshraniční informační systém vztahující se k ekonomické situaci, demografickým trendům, trhu práce, hospodářským lokalitám a investičním příležitostem, a rovněž k turistickým nabídkám na obou stranách bezprostředně v příhraničí (euroregion).

– Zpracování společné platformy pro prezentaci hospodářského a turistického potenciálu euroregionu a propojení této platformy s regionálními institucemi. K tomu se vztahuje vytvoření organizačního systému s odpovědností za udržitelnost této platformy a za její informovanost.

– Personální posilování euroregionu také prostřednictvím institucionální podpory.

– Dvojjazyčné značení veřejných, turistických a kulturních institucí v euroregionu, a rovněž návštěvnických atraktivností pro zvýšení přitažlivosti sousedního regionu.

– Rozvoj přeshraniční mobility – jednak ve veřejné osobní dopravě, jednak v individuální dopravě.

–          Podpora výměny mládeže, zejména v oblasti profesní orientace a odborné profesní přípravy.

–    Jazyková ofenziva v oblasti turistiky

 

 

 

Kultura a mládež

Předseda německé části komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří Wolfgang Kalus navrhl jednání této komise na zámku Rochsburg nikoli náhodou. Představil jí totiž prostory, se kterými se počítá pro výstavu českých umělců v euroregionu v rámci projektu, který připravuje Středosaský okres. Členové komise mu nezapomněli hned na začátku jednání poblahopřát k jeho jubilejním narozeninám. V rozsáhlé diskusi se členové komise shodli, že výběr českých umělců provede saská strana na základě dosavadních partnerství a na české straně bude projektovým partnerem Městské divadlo v Mostě. Adventní koncert, který je tradičním projektem euroregionu, se uskuteční v Chomutově 9. 12. 2017, program je již zajištěn. V přípravě rozvojové strategie euroregionu navrhuje komise řadu témat, která by se do ní měla zařadit. Užší pracovní skupina se k tomuto bodu sejde a náměty připraví pro zpracování do studie. Jako obvykle měla kulturní komise nejvíce projektů k hodnocení, tentokrát jich předloženo celkem 8. Z nich bylo 6 doporučeno ke schválení, 1 projekt byl žadatelem stažen a jeden byl doporučen ke schválení oběžným způsobem po dokončení projektové žádosti. Jednání se zúčastnila nová členka komise, místostarostka Bíliny Vendula Vodičková  

Komise nesouhlasí s nařízením saského správního orgánu a českého národního orgánu, které omezuje a v konečné fázi znemožňuje podávání opakovaných projektů. Právě v oblasti kultury a partnerství měst a obcí je opakování projektů zárukou udržitelnosti, jinak hrozí jejich skončení. 

Po jednání si členové se zájmem prohlédli výstavní prostory zámku.  

Sociální komise

Pro jednání této aktivní komise 14. 11. 2017 vybrala její saská část novou budovu Krušnohorského okresního úřadu v Annabergu.  Podle ročního plánu práce byla na programu sociální práce s nezaměstnanými, ohroženými dětmi a mládeží v problematických rodinách, tentokrát na saské straně. Komise se přímo na místě při exkurzi seznámila s prací Jobcentra a s jeho úkoly, a poté následovalo podrobné seznámení s problematikou péče o děti a mládež na základě platných zákonů a předpisů. Tuto problematiku představila již krátce na posledním jednání komise v Mostě Christiane Wenner z referátu na pomoc mládeži okresního úřadu Krušnohorského okresu, ale nyní ji mohla představit za velké pozornosti českých členů komise již v celé šíři. V živé diskusi byly také porovnány systémy péče o rodinu v nouzi a německá strana pro reálnou představu připravila dokumenty o finanční podpoře v nouzi a nezaměstnanosti i se systémem kontroly proti jejímu zneužívání. Komise poté hodnotila 3 projektové žádosti do Fondu malých projektů a po podrobném projednání je doporučila, i když ve dvou případech s požadavkem o stanovení podmínek ohledně počtu účastníků a doložení potřebnosti a informovanosti. Pro rozvojovou strategii doporučila komise celou řadu témat, která shrnou a zpracují u úzkém kruhu oba předsedové, Ing.  Karel Giampaoli a Frank Reißmann. Závěrečná diskuse se soustředila na problém opakovaných projektů, které chce saský správní orgán i český národní orgán omezit. Komise shodně konstatuje, že opakované projekty prohlubují dosavadní partnerství, dokladují jeho udržitelnost a vždy se na nich podílejí noví účastníci. Oba jednatelé byli pověřeni spojit se s dalšími euroregiony a zasadit se o možnost podávání opakovaných projektů. 

Společné grémium euroregionu

Pro letošní společné zasedání obou částí euroregionu 10. listopadu 2017 vybrala jeho německá část volnočasové zařízení Baldaufvilla v Marienbergu. Velkou pozornost věnovali členové společného grémia analýze dotačních prostředků, které přeshraniční spolupráci podporují. Jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh podala obšírnou informaci o Kooperačním programu sasko-české spolupráce Interreg V-A, se zaměřením nejen na velké projekty, ale především na Fond malých projektů v tomto programu, který nejvíce přispívá ke vzájemnému setkávání a sbližování lodí obou části euroregionu. Její prezentaci doplnily poté česká finanční manažerka Ing. Petra Konečná a německá projektová manažerka Elke Zepak. Euroregion se na svém posledním zasedání v Krásném Dvoře shodl na zpracování rozvojové strategie a na marienberském zasedání již byla představena první témata vycházející z podnětů společných odborných komisí, které budou do strategie zapracována. Euroregion se v příštím roce chce více zaměřit na aktualizaci a modernizaci svých webových stránek a na sociální sítě, podporovat chce společné aktivity se sousedními euroregiony a nadále vydávat svůj dvojjazyčný zpravodaj Infopress. Velká diskuse, podobně jako v odborných komisích, se rozpoutala ohledně nařízení Správního orgánu o opakovaných projektech, které již bylo doplněno v Realizačním dokumentu. Společné grémium s tímto nařízením nesouhlasí, protože mnohé opakované projekty, jako jsou projekty partnerských obcí, tradiční akce či vydávání zpravodaje, jsou prohlubováním dosavadní spolupráce a příkladem dobré praxe. Bylo usneseno, že se jednatelé spojí s dalšími česko-saskými euroregiony a připraví společné stanovisko na podporu opakovaných projektů.    

Na závěr zasedání představila vedoucí volnočasového zařízení Constanze Ulbricht účastníkům své zařízení na podrobné exkurzi. Baldufvilla je místem častých společných česko-saských projektů a Constanze je první držitelku Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. 

OHK Most představila střední školy na tradičním veletrhu

Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci s ÚP ČR, krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, kontaktním pracovištěm Most, opět uspořádala, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, veletrh středního vzdělávání SOKRATES.

Generálním partnerem letošního již 16. ročníku je společnost ČEZ Energetické produkty, hlavními partnery jsou Statutární město Most a akciové společnosti Vršanská uhelná a  Severní energetická. Zahraničním partnerem je průmyslová a obchodní komora v Chemnitz. Dalšími partnery jsou JAPEK a SOŠ gastronomie a služeb v Mostě.

Veletrhy SOKRATES jsou již dlouholetou tradicí a nedílnou součástí aktivit OHK Most pro oblast regionálního vzdělávání. Letošního 16. ročníku se svými zástupci na jednotlivých stáncích zúčastnilo 27 škol nejen z našeho regionu. Počet návštěvníků bylo více jak 2000.

V rámci tohoto veletrhu proběhlo u netradičního trojúhelníkového stolu diskuzní fórum mezi podnikateli, zástupci vzdělávacích institucí, státní správou a samosprávou, které mělo kromě výměny názorů na problematiku vzdělávání i nastavit pravidla pro budoucí systémové diskuze na toto téma.

Úřad OHK Most

Úspěšný projekt

V úterý dne 24.10.2017 uspořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově veletrh Krušnohorský Byznys Day aneb Inovační rande. Akce se uskutečnila za podpory a spolupráce partnerů Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří, ČEZ Energetické produkty s.r.o., Ústeckého kraje, Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Inovačního centra Ústeckého kraje, Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Agentury pro podnikání a inovace, Hospodářské a sociální rady Chomutovska z.s., Kultury a sport Chomutov s.r.o., Českého vysokého učení technického.

TZ Veletrh Krušnohorský Byznys Day

Sport

Ve statutárním městě Most, které je nositelem titulu Evropské město sportu, se na radnici sešla sportovní komise Euroregionu Krušnohoří na svém listopadovém zasedání. Zúčastnili se ho i zástupci sportu a jednatelství Euroregionu Elbe/Labe, protože oba euroregiony realizují společně řadu projektů. Přivítal je primátor Mostu Mgr. Jan Paparega. Sám je sportovec a je i místopředsedou Euroregionu Krušnohoří. Podobně, jako starosta Loun Radovan Šabata, práci sportovní komise i primátor Mostu osobně podporuje.

Jednatelé Euroregionu Krušnohoří představili stav realizace Fondu malých projektů a zástupci obou euroregionů mohli tento stav porovnat. Zdá se, že do konce programového období budou prostředky určené pro Fond malých projektů účelně využity a vystačí až do konce programového období. Komise obou euroregionů vysoce ocenily společné sportovní hry, které se již stávají dobrou tradicí. V letošním roce se konaly v září v Drážďanech již po třetí. Shodly se také na konání příštích letních sportovních her 14. září 2018 v Ústí nad Labem. Na jednání byly předloženy čtyři projektové žádosti v oblasti sportu, ke kterým komise Euroregionu Krušnohoří zaujala svá odborná stanoviska. Komise se na mosteckém zasedání opět zabývala svými návrhy do rozvojové strategie euroregionu. Shodla se na tom, že do ní zahrne každoroční letní sportovní hry a každé dva roky zimní hry. Stejný záměr má také Euroregion Elbe/Labe. Podrobnosti připraví pracovní skupina. Velká diskuse se rozpoutala ke stanovisku správního orgánu ohledně opakovaných projektů. Komise obou euroregionů jsou toho názoru, že opakované projekty jsou potřebné, prohlubují partnerství a účastní se jich vždy mnoho nových účastníků. Jednatelé byli proto vyzváni, aby toto stanovisko předali správním orgánům programu.  Jednání se zúčastnila nová členka komise Mgr. Zuzana Bařtipánová, místostarostka Bíliny.

Přeshraniční festival

Nový, již 19., ročník přeshraničního festivalu „Dny české a německé kultury“ se již tradičně uskutečnil nejen v Drážďanech a Ústí nad Labem, ale i v celém Euroregionu Labe/Elbe.

Zahájen byl slavnostním koncertem Harafica Symphonie v Tříkrálovém kostele v Drážďanech dne 26.10.2017 a zúčastnily se ho význačné osobnosti s velkými zásluhami o česko-saskou spolupráci. Kromě mnoha jiných to byli např. Jiří Kuděla, generální konzul v Drážďanech, velvyslanec ČR v Německu Tomáš Jan Podivínský, představitelé Nadace Brücke/Most, Ústeckého kraje a obou Euroregionů – Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge.

 Pestrý kulturní program nabízejí české a německé umělecké soubory po celé dva měsíce – od 23. září 2017 do 26. listopadu 2017. Prodloužení jádra festivalu je možné díky tzv. prologu a tzv. epilogu festivalu. Návštěvníky tak ještě čeká téměř stovka zajímavých akcí.

Letošním partnerským krajem festivalu je kraj Zlínský, který se představil v sobotu 21.10. v drážďanské nákupní galerii Centrum Galerie, a poté uvedl během festivalu řadu svých projektů. 

 

Foto: Peter R. Fischer

Evaluace programu

V Drážďanech se 24. 10. 2017 v SAB sešla na svém druhém zasedání pracovní skupina pro vyhodnocení  komunikační strategie Kooperčního programu Sasko-Česká republika Interreg V-A. Zpracování analýzy zadalo Saské státní ministerstvo životního prostředí́ a zemědělství́, Program přeshraniční spolupráce, Interreg Europe a realizací byla pověřena společnost  Metis GmbH z Vídně. Ve dnech 15. a 16. června 2017 se v Praze a v Drážďanech konaly první dva workshopy, které byly východiskem pro evaluaci. Zúčastnily se jí subjekty činné v oblasti komunikace a práce s veřejností. Dotazníky byly rozeslány odpovídajícím cílovým skupinám a na tomto základě byla vyhodnocena dosavadní komunikace, její výsledky, efektivita komunikačních opatření a jejich vnímání veřejností v ČR a v Německu. Dále byla projednána i účinnost komunikačních nástrojů, produktivita euroregionů na saské a české straně, s výsledky mediální analýzy v obou zemích.

Analýza mediální práce euroregionů konstatuje:

Euroregiony rozsáhle informují o Programu spolupráce, a nejen o Fondu malých projektů. Mají  dobré kontakty s regionálními médii, ale internetové stránky by mohly být nově přepracovány Nejsou vyčleněni žádní pracovníci, jejichž pracovní náplní je komunikace.

Pro euroregiony je to samozřejmě výzvou a budou usilovat o vyšší úroveň své mediální práce. Připomínky, návrhy a doporučení z obsáhlé diskuse k předloženému materiálu budou zapracovány a projednány na dalším zasedání evaluační pracovní skupiny v lednu 2018. Ke zveřejnění dojde po celkovém vyhodnocení v březnu 2018.

 

Memorandum o spolupráci

Dne 18. 10. 2017 podepsali zástupci různých regionální institucí  Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu. Tímto Memorandem deklarují ochotu a vůli ke vzájemné spolupráci pro zajištění svého podílu k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v dotčeném regionu své působnosti, jako sjednocující platformu pro komunikaci s orgány veřejné správy.  Spolupráci tak potvrdily: Okresní hospodářská komora Most, Euroregion Krušnohoří, Destinační agentura Krušné hory o.p.s. a Hospodářská a sociální rada Mostecka. Vyjadřují tak rozhodnutí všech výše uvedených partnerů navázat aktivní vzájemnou spolupráci a podporovat se při formování, pokud možno jednotné a jednotící filosofie věcného, ekonomicky zajistitelného rozvoje cestovního ruchu v dotčeném regionu,  usilovat o spolupráci s dalšími profesionálními  ruchu a snažit se je spojit do jednoho spolupracujícího pracovního týmu

Pro první období (bude určeno jednacím řádem) byl určen jako mluvčí Ing. Jiří Volovecký – jednatel odborné sekce cestovního ruchu při OHK Most.

Účast v tomto „týmu“ je nabízena statutárním městům, kraji a dalším subjektům působících v cestovním ruchu.