Archiv rubriky: Aktuality

Přeshraniční spolupráce záchranářů

Pro nás, oby­vatele společného příhraničního regionu, je možnost přeshraničního zásahu záchranářů v pří­padě nehody či katas­tro­fy vel­mi důležitá. Věno­val se tomu work­shop dvou komisí kri­zového man­age­men­tu Eurore­gionů Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge dne 17. září v saském městě Mit­twei­da. Jeho účast­ní­ci vysoce oce­nili velké společné cvičení záchranářů obou zemí u obce Schö­na v Lab­ském údolí 24. 8. 2019, kde se jejich spolupráce vel­mi dobře osvědči­la. Také se zde prezen­to­valy úspěšné pro­jek­ty, sym­poz­i­um o zdravot­ní poúra­zové péči, a podrob­ně se před­stavi­ly struk­tu­ry záchranářů obou zemí. Pro všech­ny byla zají­mavá exkurze v míst­ním hasičském a tech­nick­ém cen­tru.

Montanregion Krušnohoří v Mostě

Na kon­fer­en­ci v Mostě dne 12. září, věno­vané úspěšné­mu zápisu společného hor­nick­é­mu regionu na sez­nam svě­tového dědictví, se před­stavili všich­ni důležití aktéři z obou stran Krušných hor, kteří se do naše­ho dlouhodobého úsilí zapo­jili. Zavzpomí­nali tu i na dlouhou ces­tu k real­izaci záměru, kterým náš eurore­gion žil od konce devadesátých let min­ulého sto­letí. Námětů, jak využít svě­tové dědictví ve prospěch naše­ho společného regionu je již nyní mno­ho.    

Zasedání Monitorovacího výboru Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

Ve dnech 10. a 11. září se v Turnově uskutečni­lo jeho druhé letošní zasedání, na kterém se člen­ové Mon­i­torovacího výboru seznámili se stavem real­izace dosavad­ního pro­gra­mu, s finanční zprávou Cer­ti­fikačního orgánu a se závěreč­nou zprávou 1. etapy eval­u­ace. Mon­i­torovací výbor schválil poté změny v pro­jek­tu e‑FEKTA part­nerů Lit­o­měřic a Drážďan, schválil pro­jekt BASKET4All — Basket4all s názvem Když se sousedé od sebe učí v Eurore­gionu Elbe/Labe, pro­jekt Sil­ní sousedé 2.0 — více­jazyčnost v příhraničním regionu díky bina­cionál­ní dobro­vol­né službě part­nerů v Eurore­gionech Labe, Krušno­hoří a Egren­sis a vysoce oceněný pro­jekt Posílení insti­tu­cionál­ní spolupráce v Eurore­gionu Neisse-Nisa-Nysa. Naopak výbor vrátil k přepra­cov­ání pro­jekt Jus­tice CZ-SN. Eurore­gion Nisa zde před­stavil svou čin­nost a rozvo­jovou strate­gii a Eurore­giony Egren­sis a Elbe/Labe prezen­to­valy real­izaci Fon­du malých pro­jek­tů. Největší pozornost věno­vali všich­ni pří­tom­ní přípravě nového pro­gra­mu. Uved­la ji Yvonne Schön­lein ze Saského správního orgánu a Dr. Egle Spudu­lyte z Evrop­ské komise. V česko-saské redakční skupině se vyhod­nocu­je eko­nom­ická a dopadová analýza a v říjnu budou posouzeny potře­by, získané z analýz a sta­ti­stick­ých úda­jů. Zatím bylo před­běžně stanoveno 5 cílů a jeden speci­fický cíl Inter­reg (ino­vace, živ­ot­ní prostředí, hospodářství, kul­turní spolupráce, vzdělávání). Zjišťovány jsou poten­ciá­ly a překážky, ze kterých by měly vze­jít úkoly a pro­cen­tuál­ní přidělení financí do jed­notlivých pri­or­it­ních os. Do konce roku můžeme očeká­vat první výsled­ky. Pro všech­ny byla zají­mavá exkurze v míst­ním Horolezeck­ém muzeu.

Euroregion schválil v Mostě 3 projekty

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 9. září 2019 v Mostě se před­stavili noví zás­tup­ci jed­na­tel­ství německé části naše­ho eurore­gionu, kteří tvoři, ste­jně jako u nás, i sekre­tar­iát Fon­du malých pro­jek­tů. Per­son­ál­ní obsazení na saské straně je kom­plet­ně změněno. Tvoří ho nyní jed­natel­ka Veroni­ka Jahn, finanční man­ažer­ka Ger­it Straube a pro­jek­tový man­ag­er Daniel Groß­mann. Na mosteck­ém jed­nání byly před­lože­ny celkem čtyři pro­jek­ty, z nichž byly tři schvále­ny — „Zdař Bůh — Hor­nická kra­ji­na Ehren­frieder­s­dorf — součást Mon­tan­re­gionu Erzgebirge/Krušnohoří svě­tového dědictví UNESCO“ part­ner­ských měst Ehrens­frierdes­dor­fu a Pod­bořan, Výmě­na zvyků a tradic v oblasti Krušno­hoří part­ner­ských měst Oel­snitz a Chodo­va, a pro­jekt Tere­sien­stadt part­nerů For­tis-Akademie gGmbH a ústeck­ého gym­názia. Pro­jekt „Přeshraniční Fam­i­ly Chal­lenge“ part­nerů Tech­nické uni­verz­i­ty Chem­nitz a Atlet­ick­ého klubu Bíli­na nebyl na zák­ladě neg­a­tivních připomínek saského správního orgánu schválen, ale žadateli bylo doporučeno pro­jekt přepra­co­v­at a podat znovu do příštího rozhodování Lokál­ního řídícího výboru.

Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je eurore­gion, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období nezbý­va­jí na české straně již téměř žád­né finance k rozdělování, více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozho­du­je společný česko – saský Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve třech pří­padech zohled­něny.

Sport v Euroregionu Krušnohoří

Místem jed­nání se z ini­cia­tivy předsedy komise Mgr. Zdeň­ka Piš­to­ry stal 5. září 2019 Golf Club Bítozeves a jeho zpestřením byl hned na začátku hodi­nový trénink gol­fu s pro­fe­sionál­ním trenérem s nácvikem „odpalu“ a „patování“ pro uvol­nění těla a ducha před jed­náním. Všich­ni člen­ové komise se ho aktivně zúčast­nili. Na jed­nání se pak komise seznámi­la s infor­ma­ce­mi o přípravě nového pro­gra­mu, podrob­ně pro­jed­nala a doporuči­la ke schválení pro­jek­tovou žádost s názvem Přeshraniční Fam­i­ly Chal­lenge part­nerů Tech­nické uni­verz­i­ty Chem­nitz a Atlet­ick­ého klubu Bíli­na a klad­ně oce­ni­la přípravu sportovních her Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, které proběh­nou již 13. září v saské Mit­twei­dě. Na leden 2020 plánu­je komise zim­ní hry obou eurore­gionů v Ober­wiesen­thalu. Do budouc­na se počítá s kaž­doroční­mi let­ní­mi hra­mi obou eurore­gionů, jejich zim­ní hry by se ale měly konat jed­nou za dva roky. 

Rada Euroregionu Krušnohoří v Podbořanech

V hotelu Národ­ní dům v Pod­bořanech se sešla 30. srp­na poprázd­ni­nová rada naše­ho eurore­gionu, aby pro­jed­nala přípravu nového pro­gra­mu, zajištění pře­chod­né období a přípravu zasedání Lokál­ního řídícího výboru, který rozhodne 9. září o před­ložených pro­jek­tech. Rada pověři­la Mgr. Piš­toru a Ing. Vozku, aby dojed­nali ter­mín s odpověd­ný­mi zás­tup­ci MMR ČR ohled­ně možnos­ti získat prostřed­ky z jiných nevyužitých pro­gramů, pro­tože na české straně jsou prostřed­ky Fon­du malých pro­jek­tů vyčer­pány. Pro­jed­nat by chtěli také situaci eurore­gionu do zahá­jení nového pro­gra­mu. Infor­mační mater­iá­ly k nové­mu pro­gra­mu zaslal Pavel Bran­da, zás­tupce eurore­gionů v Bruselu. Rada s uspoko­jením při­jala zprávu, že Fond malých pro­jek­tů bude zachován, a že neb­ude zapotře­bí vytvářet společ­nou přeshraniční struk­tu­ru. Rada podrob­ně pro­jed­nala čtyři navržené pro­jek­ty a po připomínkách je doporuči­la k při­jetí. Na pro­gra­mu byla také Cena Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Vzh­le­dem k tomu, že návrhy je možné podá­vat až do 15. září, rada k nim zatím neza­u­jala stanovisko. Prob­lém nastává s vydáváním dvo­j­jazyčného zpravo­da­je Info­press. Eure­gio Egren­sis mělo být žadatelem velkého pro­jek­tu, ve kterém jsme měli být pro­jek­tovým part­nerem. Obsa­ho­vat měl kromě mediál­ní spolupráce i rozvo­jovou strate­gii a další aktiv­i­ty, ale nebyl podán. V dalším období již ale prostřed­ky na velké pro­jek­ty k dis­pozi­ci neb­u­dou. V jed­na­tel­ství eurore­gionu na saské straně doš­lo k zásad­ním změnám, vešk­erý per­son­ál je zcela nový, a pro­to se do přípravy Info­pres­su neza­po­ju­je. Rada flex­i­bil­ně rozhod­la vydá­vat Info­press pouze na webových stránkách a v pří­padě, že německá strana neb­ude spolupra­co­v­at, jen v české verzi.

Na jed­nání při­jal pozvání zak­lá­da­jící člen Eurore­gionu Krušno­hoří, někde­jší staros­ta Pod­bořan a také poslanec Par­la­men­tu ČR Ing. Josef Čerňan­ský, který rád zavzpomí­nal na počátky naše­ho sdružení. Na závěr provedl oblíbený člen rady, staros­ta Pod­bořan Mgr. Radek Reindl, účast­níky jed­nání areálem zde­jšího well­ness a fit­ness cen­tra.

Kultura a mládež

Tato nejdéle působící komise Eurore­gionu Krušno­hoří se sešla 28. srp­na ve Vejprtech, v místě mno­hých společných pro­jek­tů se soused­ním Bären­steinem. Komisi o nich infor­movala jak starost­ka Vejprt Jit­ka Gav­dunová, tak i její kole­ga, nový staros­ta Bären­steinu Sil­vio Wag­n­er. Jed­nání se poprvé zúčast­ni­la nová jed­natel­ka německé části Veroni­ka Jahn, před­stavil se zde nový pro­jek­tový man­ag­er Daniel Gross­mann a při­jel i předse­da české části eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, který se o čin­nost komise vel­mi zajímá. Všich­ni vřele uví­tali býval­ou jed­natelku Bea­tu Eben­höh, která se zde rozlouči­la se svou komisí, která jí obzvláště přirost­la k srd­ci.

Komise se na svém jed­nání seznámi­la s přípravou nového pro­gra­mu a vyjádři­la uspoko­jení nad tím, že bude zachován Fond malých pro­jek­tů a neb­ude nut­né vytvořit přeshraniční právní sub­jekt. Všich­ni znovu vyjádřili přání, aby se ve Fon­du malých pro­jek­tů nekráti­ly opako­vané pro­jek­ty a aby nový pro­gram byl bez zbytečné byrokra­cie.

Pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru o malých pro­jek­tech komise vypra­co­v­ala stanoviska ke třem pro­jek­tům ve své oblasti a doporuči­la je s připomínka­mi k při­jetí.

Dlouho člen­ové komise disku­to­vali o Ceně Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Zatím jsou navrženi na české straně 4 kan­didáti, ale vzh­le­dem k tomu, že ter­mín podávání návrhů byl stanoven na 15. září, komise odloži­la zpra­cov­ání svého stanoviska s návrhem na příští jed­nání dne 13.11.2019.

Tradičním pro­jek­tem komise je advent­ní kon­cert. Uskuteční se ten­tokrát dne 30. 11. 2019 ve Freiber­gu. Připravu­je ho na české straně Mar­ti­na Ďur­díková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freiber­gu. Kon­cer­tu se zúčast­ní celkem 8 pěveck­ých sborů.

Jed­ním ze záměrů komise je před­stavení českých uměl­ců v Sasku poté, co se uměl­ci ze Sas­ka před­stavili v Mostě. Pro podání a orga­ni­zaci takového pro­je­tu je zapotře­bí německ­ého part­nera, bohužel se zatím nenašel.

 

Hospodářství a turistika

Mon­tan­re­gion posílí přeshraniční spoluprá­ci

V sídle Okres­ní hospodářské komory v Mostě jed­nala 27. srp­na komise pro hospodářství a tur­is­tiku Eurore­gionu Krušno­hoří pod tak­tovk­ou její předsed­kyně Ing. Ivany Košanové. Člen­ové komise pro­jed­nali přípravu nového dotačního období, infor­movali se o dosavad­ních úspěšných pro­jek­tech a připrav­ili nové pro­jek­tové záměry. Předse­da německé části komise Math­ias Lißke infor­moval komisi o zap­sání Mon­tan­re­gionu na sez­nam kul­turního dědictví lid­st­va UNESCO. Byl ostat­ně i účast­níkem i očitým svěd­kem jeho schválení v Baku. Hor­nický region Krušno­hoří byl celou dobu naší pri­or­i­tou. Od samého počátku pro­jekt Mon­tan­re­gion řídil na saské straně právě Math­ias. Lißke, na české straně Dr. Adam Šre­jbr za Ústecký kraj. Svě­tové dědictví zna­mená nejen posílení tur­is­tiky v našem eurore­gionu, ale i výz­nam­né posílení spolupráce obou stran eurore­gionu na jeho zák­ladě a bude se od něj odví­jet mno­ho dalších společných pro­jek­tů. Komise se poté zabý­vala rozvo­jovou strate­gií eurore­gionu. Měla být součástí velkého pro­jek­tu, který připravo­val a podal za oba Eurore­giony Krušno­hoří a Egren­sis jako lead­part­ner Eure­gio Egren­sis, ale bohužel pro­jekt neprošel v SAB, a pro­to se připraví do dalšího pro­gramového období.