Archiv rubriky: Aktuality

Informace o změnách v cestování k našim sousedům

Vlá­da rozšíři­la okruh ciz­inců, kteří mohou za jas­ně stanovených pod­mínek vstoupit na území Čes­ka. Nově mohou za určitých pod­mínek přices­to­vat občané EU za účelem výkonu eko­nom­ické čin­nos­ti nebo stu­den­ti vysokých škol ze zemí EU, viz. přiložená tab­ul­ka.

Bližší infor­ma­ce a kom­plet­ní výjimky zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://www.mvcr.cz/…/lide-s-maximalne-ctyri-dny-starym-neg…
https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2332068
https://www.mzv.cz/…/aktualni_…/nemecko_informace_covid.html

Termín valné hromady

Na zák­ladě vlád­ního har­mono­gra­mu uvolňování se Val­ná hro­ma­da Eurore­gionu Krušno­hoří uskuteční dne 12.6.2020. Místem  konání zůstává Národ­ní dům v Pod­bořanech od 10.00 hod.  https://www.narodni-dum.cz/

Na všech­ny naše čle­ny se těšíme!

Aktuální termíny a změny

Aktuál­ní infor­ma­ce z eurore­gionu kvůli při­jatým opatřením pro­ti šířící­mu koron­aviru:
  • Jednání val­né hro­mady a rady, pláno­vané na 3.4.2020, se pře­sou­vá na 29.5.2020. Mís­to konání se zatím nemění (Pod­bořany, Národ­ní dům, https://www.narodni-dum.cz/)
  • Jed­nání LŘV ve Freiber­gupláno­vané 27.5.2020, se nekoná. Hlasování o pro­jek­tech proběhne for­mou oběžného řízení. Člen­ové výboru budou přizváni k bodování v sys­té­mu dne 12.5. 2020. Uzávěr­ka hod­no­cení je stanove­na na 22.5.2020.
  • Jed­nání společných komisí v tom­to polo­letí se neuskuteční. Po reg­is­traci pro­jek­tů budou přís­lušným komisím zaslány zareg­istrované pro­jek­ty s poža­davkem na jejich stanoviska.

Sdělení projektovým partnerům

Propuknutí pan­demie COVID-19 ovlivňu­je nečekanou a čím dál větší měrou fun­gování Pro­gra­mu spolupráce Česká repub­li­ka – Sasko 2014–2020. Jsme si vědo­mi toho, že momen­tál­ní situ­ace může narušit průběh i Vaše­ho pro­jek­tu, pro­tože něk­teré pláno­vané aktiv­i­ty jsou real­i­zo­vatel­né jen v omezeném rozsahu, pří­pad­ně nej­sou real­i­zo­vatel­né vůbec. Pro­to by Vám Řídící orgán a Národ­ní orgán rády před­stavi­ly možnos­ti, jak dopad krize COVID-19 na Váš pro­jekt zmír­nit.

V každém pří­padě je nut­né kon­tak­to­vat Společný sekre­tar­iát (kontakt@sn-cz2020.eu), resp. Vaše národ­ní Kon­trolory. Každá situ­ace bude posu­zová­na indi­viduál­ně a pro kaž­dou se po poradě s Vámi nalezne řešení.

Níže uve­dená ule­hčení nepřed­stavu­jí žád­nou změnu stá­va­jícího právního rám­ce v real­izaci part­ner­ských pro­jek­tů. Slouží pouze ke snížení neg­a­tivních dopadů krize COVID-19 na real­izaci pro­gra­mu.

Chcete-li využít něk­terých z uve­dených možnos­tí ule­hčení, je Vaší povin­nos­tí důvěry­hod­ně doložit sou­vis­lost mezi aktuál­ním stavem Vaše­ho pro­jek­tu a krizí kolem koron­aviru. Musíte doložit či prokázat, že jste neměli možnost ovlivnit výši nák­ladů a že jste vědomě pod­nikli vše pro to, abyste se vzniklým nák­ladům vyh­nuli, nebo je ale­spoň min­i­mal­i­zo­vali. Přís­luš­nou doku­mentaci můžete pře­dat spolu s vyúč­továním výda­jů Kon­trolorovi (SAB nebo CRR). Při hod­no­cení stavu věci se bude v prvé řadě přih­lížet k úspěchu pro­jek­tu jako celku. K tomu patří real­izace aktiv­it, dosažení pro­jek­tových cílů a výsled­ky pro­jek­tu.

Ustanovení a nařízení Smlou­vy o poskyt­nutí dotace a Společného real­iza­čního doku­men­tu včet­ně zadávání veře­jných zakázek a přís­lušných nařízení Evrop­ské unie platí i za těch­to ztížených pod­mínek.

 Způ­so­bilost výda­jů v aktiv­itách pro­jek­tů

-        Pokud Vám vznikly nák­la­dy na real­izaci pro­jek­tových aktiv­it, které mohly nebo mohou být kvůli krizi COVID-19 zre­al­i­zovány jen zčásti (jako např. plat­ba náj­mu za pros­to­ry navz­do­ry zrušené akci, ces­tovní nák­la­dy, nemožnost refun­dace již zapla­cených účast­nick­ých poplatků ze strany pořa­datele, stornovací poplatky), mohou být tyto výda­je dotovány.

-        V pří­padě, že Vám byly vzniklé nák­la­dy pro­pla­ce­ny či vyrovnány jinou ces­tou (např. pojištěním, příspěvkem na prá­ci na zkrá­cený úvazek atd.), je tře­ba toto oznámit SAB/CRR. Způ­so­bilé nák­la­dy pak budou sníže­ny o částku poskyt­nutou třetí stra­nou.

-        Výda­je, které by mohly vzni­knout real­iza­cí pro­jek­tových aktiv­it v alter­na­tivním for­má­tu (např. online meet­ingy, e‑learning apod.), musí výz­nam­nou měrou přis­pět k pro­jek­tovým cílům. Je rovněž nezbyt­né tyto aktiv­i­ty dostatečně zdoku­men­to­vat a odůvod­nit.

-        Výda­je za pořízené pro­duk­ty či služ­by (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny) původ­ně pláno­vané pro pro­jek­tové aktiv­i­ty, kterých žada­tel kvůli krizi COVID-19 na pro­jekt nevyuži­je, ale může jich využít později na jinou aktiv­i­tu mimo pro­jekt, jsou nezpů­so­bilé.

Real­izace pro­jek­tových aktiv­it

-        Změny pro­jek­tu jako celku musí Lead part­ner oznámit SAB, a to před kon­cem doby real­izace pro­jek­tu.

-        změnách, které nema­jí zásad­ní dopad na dosažení pro­jek­tových cílů (např. odložení akcí, změ­na for­má­tu akce, jako např. „online“ mís­to prezenční formy, prod­loužení doby real­izace pro­jek­tu za účelem real­izace napláno­vaných aktiv­it), rozho­du­je SAB.

-        zásad­ních změnách, jako např. o změně plánu výda­jů a finan­cov­ání nebo o změně pro­jek­tových aktiv­it, které by výz­nam­ně naruši­ly dosažení pro­jek­tových cílů, rozho­du­je Mon­i­torovací výbor.

-        Pro­jek­tové aktiv­i­ty, které nemohly být zre­al­i­zovány, ale jsou přesto pro dosažení pro­jek­tových cílů nezbyt­né, se uskuteční dodatečně, nebo pro ně bude po dom­lu­vě se Sask­ou rozvo­jovou bank­ou (SAB) nalezeno náhrad­ní řešení.

-        Na tom­to místě je tře­ba upo­zor­nit na skutečnost, že i v pří­padě pozměněných pro­jek­tových aktiv­it musí být dodržová­na ustanovení a pravid­la pro zadávání veře­jných zakázek podle Smlou­vy o poskyt­nutí dotace a Společného real­iza­čního doku­men­tu, pokud se změny toho­to dotýka­jí.

 Lhů­ty

-        Infor­mu­jte svého Kon­trolo­ra (SAB nebo CRR), pokud lhů­tu nejste schop­ni dodržet. Kon­trolor s Vámi dojed­ná nový ter­mín.

-        V pří­padě, že urgent­ně potře­bu­jete vypla­cení prostřed­ků, oznamte to své­mu Kon­trolorovi. Vaše před­ložené vyúč­tování obdrží novou lhů­tu, nebo budete požádáni o zaslání dodatečné Žádosti o plat­bu.

Fond malých pro­jek­tů

Pro pří­jem­ce Fon­du malých pro­jek­tů platí obdob­ná ustanovení jako ve výše uve­dených odstavcích, přičemž jed­notlivá hlášení a infor­ma­ce musí být před­lože­ny přís­lušné­mu eurore­gionu. V pří­padě dalších dotazů doporuču­jeme spo­jit se s přís­lušným pro­jek­tovým sekre­tar­iátem Vaše­ho eurore­gionu.

Informace z Euroregionu Krušnohoří

Aktuál­ní infor­ma­ce pro žadatele FMP k poza­s­taveným pro­jek­tům z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru

STORNO POPLATKY jsou uznatel­ným výda­jem.

V pří­padě, že jste uhradili zálo­hu nebo celkovou částku za externí služ­by a doš­lo (dojde) ke zrušení akce z důvo­du opatření pro­ti šíření koron­aviru, jsou storno poplatky uznatel­ným výda­jem. Důležité je, aby pří­jem­ce dotace co nejdříve o této skutečnos­ti infor­moval doda­vatele a snažil se o vrá­cení zapla­cené částky v co největším rozsahu.
Pokud by se daná aktivi­ta pro­jek­tu neuskutečni­la, je nut­né ji real­i­zo­vat v náhrad­ním ter­mínu tak, aby byly dodrže­ny schválené aktiv­i­ty pro­jek­tu.
Vzh­le­dem k tomu, že dopady opatření při boji pro­ti SARS-CoV­‑2 mohou pro žadatele zna­me­nat velké množství různých prob­lémů s různým dopa­dem na har­mono­gram pro­jek­tu, doporuču­jeme konzul­to­vat jed­notlivé pří­pady s naším sekre­tar­iátem.

Min­is­ter­st­vo pro míst­ní rozvoj inten­zivně jed­ná o aktuál­ní situaci, a z ní ply­noucích dopadech na pro­gram a pro­jek­ty, také s Evrop­sk­ou komisí. Pro další infor­ma­ce pro­to doporuču­jeme sle­dovat stránky:
https://www.crr.cz/opatreni-centra-souvisejici-s-koronavir…/
https://www.sn-cz2020.eu/cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/

Eurore­gion je Vám k dis­pozi­ci na mobil­ním tele­fonu nebo e‑mailu.

 

 

Informace z Euroregionu Krušnohoří

Vzh­le­dem k aktuál­ní situaci je Val­ná hro­ma­da Eurore­gionu Krušno­hoří, původ­ně pláno­vaná v ter­mín 3. 4. 2020, odlože­na. O novém ter­mínu budeme své čle­ny a přátele neprodleně infor­mo­vat po dub­novém jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří.

Všem našim členům a přátelům držíme palce, aby součas­nou kri­zovou situaci úspěšně zvládli.

 

Za Eurore­gion Krušno­hoří

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka, předse­da

Atraktivní Krušné hory bez ocenění saské strany

Sdružení SPO-NA (OHK Most, Eurore­gion Krušno­hoří, Des­ti­nační agen­tu­ra Krušno­hoří, Hospodářská a sociál­ní rada okre­su Most) udělu­je kaž­doročně cenu Krušno­horská NEJ. V anketě na inter­ne­tu lidé hla­su­jí o nejlepší, ino­v­a­tivní pro­jekt v rozvo­ji tur­is­mu v Krušných horách. V min­ulém roce toto ocenění obdrže­lo Ther­mal­i­um Teplice. Sna­hou orga­nizá­torů bylo od počátku zapo­jit do soutěže sask­ou stranu, od které se očeká­va­lo jen to, aby dodala do společného vyhod­no­cení svůj atrak­tivní ino­v­a­tivní pro­jekt. Mohli jsme tak mít možnost seznámit se na společné prezentaci tře­ba také i s další­mi úspěšný­mi saský­mi atrak­tivní­mi pro­jek­ty v tur­is­mu. Německý part­ner v této oblasti, Krušno­horský tur­i­stický svaz (Touris­musver­band Erzge­birge e.V.), se bohužel této prezen­tace nezúčast­ní. Je to ško­da, moh­lo to by zají­mavé srovnání. A to hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček zajis­til pro saského part­nera dokonce již i speciál­ní cenu. Chy­bí zprostřed­ko­va­tel­ská aktivi­ta, kter­ou na saské straně tak skvěle zvlá­dala bývalá jed­natel­ka německé části eurore­gionu Beate Eben­höh.

Euroregion schválil v Mostě 6 projektů

Na zasedání Lokál­ního řídícího výboru Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 4. 3. 2020 v Mostě byli jeho hosty ten­tokrát zás­tup­ci Cen­tra pro regionál­ní rozvoj Ing. Lenka Klognerová a Ing. Libuše Mer­tová, a za MMR ČR Ing. Josef Žid a Mgr. Stanislav Rataj. Za porad­ní sbor Lokál­ního řídícího výboru se zúčast­nil MgA. Jiří Rumpík. Na jed­nání bylo před­loženo k rozhodování celkem šest pro­jek­tů, z nichž byly všech­ny díky pečlivé přípravě a konzul­tacím s pro­jek­tový­mi a finanční­mi man­ažerka­mi a po pro­jed­nání v odborných komisích eurore­gionu schvále­ny.

Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je eurore­gion, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období nezbý­va­jí na české straně již téměř žád­né finance k rozdělování, více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně. O přidělení dotace rozho­du­je společný česko – saský Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly ve všech pří­padech zohled­něny.

Lokál­ní řídící výbor se na mosteck­ém jed­nání rozloučil s předse­dou toho­to výboru, jed­natelem Eurore­gionu Krušno­hoří Fran­tiškem Bínou, který odchází do důchodu.

 

Přehled schválených pro­jek­tů v LŘV 04.03.2020