Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge je dobro­vol­ným regionál­ním záj­movým sdružením měst a obcí okresů Chomu­tov, Most, Louny, Teplice a Lit­o­měřice a jiných právnick­ých osob, zaměřených na vzá­jem­nou pomoc a spoluprá­ci obcí a měst a dalších part­nerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmen­o­vaných okresů, obcí a měst v okresech Mit­tel­sach­sen a Erzge­birgskreis ve Spolkové repub­lice Německo, pří­pad­ně dalších, které o spoluprá­ci v rám­ci sdružení požá­da­jí.

Německá část eurore­gionu https://www.euroregion-erzgebirge.de/


Aktuality

Eurore­gion Krušno­hoří + Sasko

VÝSLEDKY 12. OBĚŽNÉHO ŘÍZENÍ FMP 2014–2020

Výsled­kem hlasování mimo zasedání Lokál­ního řídícího výboru bylo schválení 2 pro­jek­tových žádostí v celkové výši dotace 10.611,82 €, které budou finan­cov­ány z disponi­bil­ních prostřed­ků FMP…
Více

MUZEJNÍ KOMISE JEDNALA VE FREIBERGU

Česká a německá strana komise prošla svou rekon­strukcí a člen­ové komise tak měli možnost spolu osob­ně zase­dat dne 2.5. 2022 ve Freiber­gu a osob­ně se…
Více

KULTURNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA LIDOVOU ŠKOLU UMĚNÍ V OLBERNHAU

Komise se sešla dne 29.3. 2022 v Olbern­hau v Lidové škole umění https://www.vhs-erzgebirgskreis.de/, která má své pobočky v Krušno­horském okre­su v Annaber­gu-Buch­holz, v Aue, v Schwarzen­ber­gu, Stoll­ber­gu a v Zschopau. Čle­ny komise…
Více
Odkazy

Adresa

Eurore­gion Krušno­hoří
Divad­lo Roz­man­i­tostí
Topolová 1278
43401 Most

Předseda euroregionu

Ing. Vlas­tim­il Voz­ka 
Tel.: +420 602 444 132
E‑Mail: vozka@euroreg.cz

Jednatel/Finanční manažer

Ing. Petra Konečná 
Tel.: +420 728 083 001
E‑Mail: konecna@euroreg.cz
Skype: petrakonecna2

Projektová manažerka

Mar­ti­na Ďur­díková
Tel.: +420 607 689 341
E‑Mail: durdikova@euroreg.cz
Skype: mar­ti­nadur­diko­va

Copy­right 2020 Eurore­gion Krušno­hoří
Cre­at­ed by www.jirizrubecky.cz