Spolupráce komor a Euroregionu Krušnohoří

Nefor­mál­ní a přá­tel­ské setkání zás­tupců Průmyslové a obchod­ní komory Chem­nitz, Okres­ní hospodářské komory Most a Eurore­gionu Krušno­hoří v Mostě na Hněvíně bylo pod­nětem k další­mu prohloubení jejich dlou­ho­leté spolupráce. Oce­nili zas­toupení komor v komisích eurore­gionu a jejich přínos­né aktiv­i­ty v přeshraniční spoluprá­ci. Společným tématem se ukazu­je dopravní prob­lemati­ka. Již řadu let pořádá OHK Most a IHK Chem­nitz dopravní kon­fer­ence s názvem Česko-saské ces­ty. Po dohodě se zás­tup­ci IHK Chem­nitz bude tato znač­ka zachová­na a v roce 2017 zre­al­i­zová­na v pořadí již 7. dopravní kon­fer­ence, ten­tokrát na české straně.

Důvo­dem je nejen potře­ba více se věno­vat osob­ní dopravě, což potvrzu­je i dopravní komise Eurore­gionu, ale také akut­ní nedostatek řidičů auto­busů a nák­lad­ních auto­mo­bilů jak na české tak i na německé straně.

Ředitel­ka OHK Jiři­na Pečnerová a jed­na­tel eurore­gionu připraví společný pro­jek­tový záměr v této oblasti. Předse­da OHK Most Ing. Rudolf Jung navrhl propo­jení všech tur­i­stick­ých sdružení, spolků a cen­ter na české straně a jejich napo­jení na Tur­i­stický svaz Erzge­birge, který úspěšně a dlouhodobě spo­ju­je všech­ny part­nery v oblasti tur­is­tiky na saské straně Krušno­hoří.

Zás­tup­ci chem­nitzské komory, prezi­dent IHK Chem­nitz Franz Voigt a jed­na­tel Hans-Joachim Wun­der­lich seznámili české kol­e­gy s prob­lémy se začleňováním migrantů do zaměst­nání a čeští zás­tup­ci je infor­movali o nad­cháze­jících vol­bách do kra­jského zas­tupi­tel­st­va a do sená­tu.

Další­mi tématy společného jed­nání byla ener­geti­ka a vzdělávání.