Komise pro hospodářství a turistiku v Chomutově

V sídle OHK Chomu­tov pro­jed­nala tato aktivní komise 3. úno­ra 2016 pod tak­tovk­ou své předsed­kyně Ing. Ivany Košanové situaci v novém pro­gra­mu přeshraniční spolupráce a aktuál­ní stav real­izace Fon­du malých pro­jek­tů v pro­gra­mu Inter­reg V‑A. V komisi se před­stavi­ly nové členky – Ústecký kraj zde bude zas­tupo­vat Ing. Jana Nedr­dová a Stře­dosaský okres Veroni­ka Oschatz.

Komise již také ale hod­noti­la první pro­jek­ty v tom­to oblíbeném fon­du. Z pěti pro­jek­tů v její kom­pe­ten­ci komise navrhu­je 1 pro­jekt přepra­co­v­at, 1 pro­jekt nedo­poruču­je ke schválení, ve dvou pro­jek­tech doporuču­je rozšíření part­nerů a aktiv­it. O před­ložených pro­jek­tech bude ovšem rozhodovat Lokál­ní řídící výbor. Komise se dále shod­la na svém pro­jek­tovém záměru koop­er­ační burzy pod­niků. Pro­jek­tovou žádost připraví užší pra­cov­ní skupina.

Na závěr zor­ga­ni­zo­vala předsed­kyně komise exkurzi v míst­ním česko-německ­ém pod­niku PULS investiční s.r.o, založené v roce 2007. Je dceři­nou fir­mou pod­niku v Mni­chově, který má pobočky v mno­ha zemích Evropy a Asie. V Chomu­tově je tato mod­erní provo­zov­na zaměře­na na výrobu pul­sních napá­jecích zdro­jů pro zavěšení na DIN liš­ty. Nabízí mno­ho druhů 1‑fázových síťových a 3‑fázových zdro­jů AC/DC nebo vyrovná­vacích mod­ulů. Dále posky­tu­je síťové zdro­je AS-Inter­face, redun­dant­ní síťové zdro­je a mod­u­ly. Přístro­je jsou uplatňovány v oboru stro­jíren­ství, stavbách a dalších zařízení. Při exkurzi tuto obtíž­nou tématiku per­fek­t­ně tlu­moči­la Dr. Rad­ka Hod­i­cová.

Pro čle­ny komise bylo zají­mavé seznámit se s vývo­jem tech­niky v této oblasti a přek­va­pil je velký počet zaměst­nanců a péče, kter­ou jim fir­ma věnu­je, jak o tom infor­moval Dr. Luděk Hod­ic. V závěrečné besedě s vedením firmy se objevily i zají­mavé námě­ty na spoluprá­ci s další­mi fir­ma­mi v eurore­gionu.