Rada Euroregionu Krušnohoří v Oseku

Na prvním jed­nání rady v novém roce v Oseku pro­jed­nali její člen­ové dne 29. led­na 2016 záměr pro­jek­tu rozvo­jové kon­cepce eurore­gionu a doporučili při jejím zpra­cov­ání vycházet z návrhů vzešlých z odborných komisí. Podrob­ně se poté rada detail­ně zabý­vala přípravou Lokál­ního řídícího výboru Fon­du malých pro­jek­tů a šest­nác­ti pro­jek­tový­mi žádost­mi, které radě před­loži­la a oko­men­to­vala pro­jek­tová man­ažer­ka Mar­ti­na Ďur­díková. Pro­jek­ty budou ještě před zasedáním Lokál­ního řídícího výboru hod­no­ce­ny v přís­lušných komisích a jejich stanoviska budou předá­na jak Lokál­ní­mu řídící­mu výboru, tak i radě. Eurore­gion sám připravu­je pro­jekt mediál­ní spolupráce a vytvoření aktu­al­i­zo­vaných webových stránek. Novým člen­em Eurore­gionu Krušno­hoří byla zvole­na obec Lkáň, která je v eurore­gionu ostat­ně zná­ma uspořádáním soutěže mladých hasičů v min­ulém pro­gramovém období. Rada se také připravu­je na val­nou hro­madu. Stanovi­la její ter­mín na 1. duben 2016 a uloži­la jed­nateli vypra­co­v­at výroční zprávu a Mgr. Papare­govi a Ing. Hlinkovi uloži­la provést její korek­tu­ru. Podrob­ně bude val­ná hro­ma­da připrave­na na svém příštím zasedání 26. 2. 2016 v Duch­cově. Po devíti letech se rada věno­vala odměňování pra­cov­níků jed­na­tel­ství a stanovi­la jas­ná pravid­la. Jed­nání rady se poprvé zúčast­nil její nový člen, staros­ta Bran­do­va Jiří Mooz, a také se jí zúčast­nili dva hosté. Bc. Eva Maříková, jed­natel­ka Des­ti­nační agen­tu­ry Krušné hory, před­stavi­la čin­nost této agen­tu­ry propagu­jící ces­tovní ruch v Krušno­hoří a její připravo­vané pro­jek­ty. Spolupráce s eurore­gionem by mohla vyústit v člen­ství agen­tu­ry v našem eurore­gionu. Druhý host, Ing. Pavel Hajš­man, vedoucí odd­ělení v odboru regionál­ního rozvo­je Ústeck­ého kra­je, před­stavil připravo­vané pro­jek­ty Ústeck­ého kra­je, které mají spo­ji­tost s eurore­gionem. Na toto téma se živě disku­to­va­lo. Staros­ta Loun Radovan Šaba­ta infor­moval o vytvořeném sdružení na pod­poru rychlost­ní sil­nice R7 a oce­nil pod­poru eurore­gionu v tom­to záměru.

Na oseck­ém jed­nání se člen­ové rady rozloučili s Ing. Kateři­nou Mazánkovou, která byla Klášter­cem odvolá­na a koop­to­vala mís­to ní na návrh Klášter­ce jeho staros­tu Ing. Droz­da. Rada neza­pom­něla ale ani na kulaté narozeniny finanční man­ažerky Ing. Petry Konečné.