Projekty připraveny k posouzení v komisích

Na společné poradě obou jed­na­tel­ství prověři­ly pro­jek­tové koordiná­torky a finanční man­ažerky s jed­natelem Eurore­gionu Krušno­hoří na společném jed­nání v Mostě dne 27. 1. 2016 celkem 16 pro­jek­tů ve Fon­du malých pro­jek­tů, které budou odeslány do přís­lušných komisí. V nich budou pro­jek­tové žádosti posouzeny po odborné stránce a z hlediska efek­tiv­i­ty přeshraniční spolupráce. Poté budou stanoviska jed­notlivých komisí eurore­gionu předá­na členům Lokál­ního řídícího výboru, který k nim při bodovém hod­no­cení vždy přih­líží. Reg­is­trace podaných pro­jek­tů končí 9. 2. 2016 a Lokál­ní řídící výbor zasedá v Mostě dne 24. 2. 2016. O pro­jek­tech se v letošním roce bude rozhodovat dále 25. 5. ve Freiber­gu, 7. 9. v Mostě a 30. 11. ve Freiber­gu. Ročně má každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci v tom­to oblíbeném Fon­du malých pro­jek­tů průměrně 300 000 EUR. Celkem je k dis­pozi­ci v součas­ném pro­gramovém období 1 211 000 EUR. O přidělení dotace rozho­du­je česko – saský společný Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů s hlasem porad­ním.

Na společné poradě obou jed­na­tel­ství v Mostě neza­pom­něli jejich pra­cov­ní­ci ani na kulaté narozeniny finanční man­ažerky Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Petry Konečné.