Novoroční setkání v Saské kontaktní kanceláři v Praze 21. 1. 2016

Nád­h­erný večer proži­lo více než 120 poz­vaných hostů z oblasti poli­tiky a hospodářství a čet­ní zás­tup­ci veře­jnos­ti jak z české, tak i ze saské strany v kon­tak­t­ní kanceláři Svo­bod­ného stá­tu Sasko v Praze u příleži­tosti novoročního setkání 2016. Čest­né hosty na saské recep­ci přiví­ta­la vedoucí této kanceláře v Praze, Stephanie Rehm, bývalá stát­ní min­istryně Svo­bod­ného stá­tu Sasko s Dr. Davi­dem Michelem. Přiví­tali min­is­tra financí ČR Ing. Andreje Babiše, a rovněž saského min­is­tra financí Prof. Dr. Geor­ga Unlan­da. Za čest si považo­vali ale i další čest­ní hosté, že se mohli toho­to novoročního setkání zúčast­nit. Byl to tře­ba velvys­lanec Spolkové repub­liky Německo Dr. Arndt Frei­herr Frey­tag von Lor­ing­hoven, gen­erál­ní konzul České repub­liky v Drážďanech Dr. Jiří Kuděla, prezi­dent saského zem­ského účet­ního dvo­ra Prof. Dr. Karl-Heinz Binus, a rovněž ředi­tel zem­ské tele­vizní stan­ice MDR v Drážďanech San­dro Viroli.  Ve své řeči půso­bivě pop­sal Prof. Unland his­torické vztahy obou zemí prostřed­nictvím hor­nictví, a poté tyto vztahy nas­měroval do budouc­na, k budoucí­mu pro­jek­tu rychlost­ní železnice z Berlí­na do Prahy skrz Krušné hory. Min­istr Babiš na jeho řeč navázal a ofi­ciál­ně slí­bil, že chy­bějící úsek dál­nice D8 do Prahy bude v roce 2016 dostavěn. Nabá­dal také k tomu, aby prob­lém uteče­necké krize nevedl k vzá­jem­ným nedorozuměním. O mimořád­né a náročné hudeb­ní pod­bar­vení toho­to večera se zaslouži­ly stu­den­tky hudeb­ní školy Johann Sebastián Bach z Lip­s­ka. Smyč­cové kvarte­to vys­tupu­jící pod jménem „Con Pas­sione“ zahrá­lo díla Mozar­ta, Mendel­sona, Strausse a Johna Milese a vyvola­lo u posluchačů pravé nadšení. Novoroční setkání v kon­tak­t­ní kanceláři v Praze se již sta­lo společ­nou živou tradicí, a také krás­ným impulsem, jak si vzá­jem­ně vyměňo­vat názo­ry, nava­zo­vat nové kon­tak­ty a stá­va­jící upevňo­vat. V tom­to duchu se již dnes těšíme na novoroční setkání 2017.