Velké projekty

Podávání velkých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu česko-saské spolupráce Inter­reg V‑A usnadňu­jí konzul­tace Manue­ly Prchalové, pra­cov­nice Saské rozvo­jové banky; tato ban­ka pro­gram admin­istru­je. Za česk­ou stranu posky­tu­je poraden­ství také Ústecký kraj. Manuela Prchalová připravu­je pod­kla­dy pro rozhodování Mon­i­torovacího výboru pro­gra­mu, je pověře­na poraden­stvím pro žadatele a má bohaté zkušenos­ti s pro­jek­ty od zahá­jení česko-saské spolupráce. Navíc je vel­mi dobře jazykově vybavená. Konzul­tace probíha­jí stří­davě na obou stranách hran­ice a po pros­in­cové konzultaci v Chomu­tově násle­dovala 11. 1. 2016 konzul­tace v Annaber­gu. Využili ji pro­jek­toví part­neři měst Most a Schlet­tau, ale i mnozí další zájem­ci o podání společných pro­jek­tů. O dalších ter­mínech konzul­tací se můžete infor­mo­vat na http://www.sn-cz2020.eu/cz/termine/aktuelle_termine/aktuelletermine.jsp