Konference projektu ChemMultimodal

Kon­fer­ence v rám­ci pro­jek­tu Chem­Mul­ti­modal proběh­la v hotelu Clar­i­on Con­gress Hotel 19. dub­na 2017 v Ústí nad Labem za účasti třinác­ti part­nerů ze sed­mi evrop­ských zemí, a celkem se jí zúčast­ni­lo 105 odborníků a hostů. Zahájil ji hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček a moderoval ji Ing. Jan Six­ta. Vedoucím part­nerem pro­jek­tu je Min­is­ter­st­vo pro ekonomiku, vědu a dig­i­tal­izaci Sas­ka – Anhalt­s­ka. Vys­toupili zde jeho 2 zás­tup­ci, dále i part­neři z Rak­ous­ka, Sloven­s­ka a v násled­né diskusi i z Maďars­ka, Itálie, ale přede­vším zás­tup­ci dopravních firem. Před­stave­na zde byla prob­lemati­ka kom­bi­no­vaných přeprav, růst jejich podílu a převod dopravy ze sil­nic na železni­ci, pří­pad­ně na řeky. Mělo by se pod­pořit rozšíření poč­tu kon­te­jnerových vlaků, nové sys­témy překladišť, vybavení kori­dorů pro pod­poru nebezpečných nák­ladů. Provoz na ter­minálech by měl vést ke snížení emisí skleníkových plynů.