Nové partnerství

Jed­nou z mno­ha aktiv­it odborných komisí eurore­gionu je i pomoc při vyh­ledávání a nava­zování part­ner­ství. Kromě part­ner­ství obcí a měst je to i pomoc spolkům a sdružením při nava­zování part­ner­ství. Sociál­ní komise sto­jí i při navázání spolupráce sociál­ních ústavů v Mostě a v Krušno­horském okrese. Měst­ská sprá­va sociál­ních služeb Sozial­be­triebe Mit­tleres Erzge­birge gGmbH a Měst­ská sprá­va sociál­ních služeb v Mostě – příspěvková orga­ni­zace tak v sobě naš­ly vhod­né part­nery pro budoucí spoluprá­ci. Po první návštěvě zařízení Sozial­be­triebe v Olbern­hau, které se zúčast­ni­la náměstkyně primá­to­ra Ing. Marké­ta Stará s předse­dou sociál­ní komise Eurore­gionu Krušno­hoří Ing. Kar­lem Giampaolim, doš­lo 13. říj­na 2017 ke konkrét­ním návrhům spolupráce. Ředi­tel Sozial­be­triebe Mit­tleres Erzge­birge gGmbH Andreas Haustein navrhl jed­nání v novém domě seniorů Senioren­res­i­denz “Am Markt” v Marien­ber­gu. Dohod­nu­ty zde byly výměny zkušenos­tí pra­cov­níků v prá­ci se senio­ry a společné aktiv­i­ty seniorů. Nový ředi­tel Měst­ské správy sociál­ních služeb v Mostě Ing. Mar­tin Strakoš a Ing. Bla­hoslav Číčel z Diakonie ČCE v Mostě, člen sociál­ní komise eurore­gionu, s sebou již přive­zli konkrét­ní námě­ty, které díky jazykové­mu vybavení Ing. Číčela mohli budoucí part­neři spolu s jed­natelem eurore­gionu podrob­ně pro­jed­nat