Nové partnerství

Jed­nou z mno­ha aktiv­it odborných komisí eurore­gionu je i pomoc při vyh­ledávání a nava­zování part­ner­ství. Kromě part­ner­ství obcí a měst je to i pomoc spolkům a sdružením při nava­zování part­ner­ství. Sociál­ní komise sto­jí i při navázání spolupráce sociál­ních ústavů v Mostě a v Krušno­horském okrese. Měst­ská sprá­va sociál­ních služeb Sozial­be­triebe Mit­tleres Erzge­birge gGmbH a Měst­ská sprá­va sociál­ních služeb … Pokračování tex­tu Nové part­ner­ství