TECHNODAYS v Chomutově

Letošní, v pořadí již 6. ročník úspěšného veletrhu Techn­o­days se uskutečnil ve dnech 26. – 28. 4. 2018 v Měst­ském diva­dle v Chomu­tově. Možnost prezen­to­vat svou společnost a její nabíd­ku, co do svých pro­duk­tů, služeb i pra­cov­ních poz­ic využi­lo i ten­tokrát na tom­to letošním prestižním veletrhu TECHNODAYS, jed­né z nejvýz­nam­nějších akcí v našem regionu s vysok­ou návštěvnos­tí množství firem, stu­den­tů a výz­načných hostů. Jako vždy se zúčast­ni­la part­ner­ská saská hospodářská komo­ra Indus­trie- und Han­del­skam­mer Chem­nitz.  Letošní ročník se také více zaměřil na návštěvnost stu­den­tů střed­ních škol, zúčast­ni­lo se jich na 1500, doplněno o žáky zák­lad­ních škol v poč­tu 1300. Zor­ga­ni­zo­vat tak obrovsk­ou akci vyžadova­lo značné úsilí a návštěvní­ci se v rozhovorech při exkurzi obdi­vně vyjadřo­vali o prá­ci chomu­tovské komory a její ředitelky Ing. Ivany Košanové. Vytčený cíl této akce se určitě splnil. Žáci 8. – 9. tříd zák­lad­ních škol, střed­ních škol, rodiče, neza­měst­naní i široká veře­jnost, ti všich­ni se seznámili s nabíd­k­ou tech­nick­ých oborů a řeme­sel prostřed­nictvím prezen­tace firem, při­blíži­la se jim provázanost nabízených učeb­ních oborů s konkrét­ní pop­távk­ou firem na trhu práce. Tech­nická povolání jsou nyní po této velkolepé letošní prezentaci v Chomu­tově při­tažlivější a rozhodování žáků i jejich rodičů zcela jistě směrem k tech­nick­ým oborům poz­i­tivně ovlivní.