Muzea a kulturní památky

Nová člen­ka komise pro muzea a kul­turní památky Eri­ka Wün­sch zor­ga­ni­zo­vala jed­nání této aktivní komise eurore­gionu ve svém domovském Tkalcov­ském muzeu v Oed­er­anu. Komise hod­noti­la a poté doporuči­la ke schválení 2 pro­jek­ty ve Fon­du malých pro­jek­tů a jeden velký pro­jekt v Mon­i­torovacím výboru. Pro čle­ny komise byly vel­mi zají­mavé, ale také pod­nět­né, infor­ma­ce z muzeí eurore­gionu, z jejich rekon­strukcí, výs­tav a plánů do budouc­na. Podrob­ně se také zabý­vala přípravou rozvo­jové strate­gie eurore­gionu ze pohle­du muze­jnictví a kul­turních památek. Vysoce komise oce­ni­la příspěvky Mgr. Pron­tekerové, ředitelky chomu­tovského muzea a Dr. Blaschke­ho z annaber­ského muzea do této strate­gie. Eri­ka Wün­sch poté seznámi­la pří­tom­né s úspěš­nou real­iza­cí pro­jek­tu Zaniklá tex­til­ní řemes­la v Krušno­hoří. Na závěr se komise pod jejím vedením detail­ně seznámi­la s Tkalcov­ským muzeem.