Komise pro kulturu a mládež

Ten­tokrát se obrátili člen­ové komise na jed­natele, aby dojed­nal její jed­nání v oblíbeném rekreačním areálu Lesná, známé­mu z mno­ha vel­mi poz­i­tivně oceňo­vaných společných česko– saských akcí. Komise se zde 30. srp­na infor­movala o real­izaci Koop­er­ačního pro­gra­mu Česká repub­li­ka — Svo­bod­ný stát Sasko do roku 2020, o stavu čer­pání prostřed­ků na velké pro­jek­ty v Mon­i­torovacím výboru i na malé pro­jek­ty ve Fon­du malých pro­jek­tů. K hod­no­cení bylo komisi před­loženo 5 malých pro­jek­tů, z nichž větši­nou hlasů byly tři doporuče­ny, dva většinu hlasů nezískaly. O pro­jek­tech bude rozhod­nu­to ale s koneč­nou plat­nos­tí 12. září na zasedání Lokál­ního řídícího výboru v Mostě. Tradiční akcí komise je advent­ní kon­cert eurore­gionu. Uskuteční se ten­tokrát v Annaber­gu-Buch­holzi a přípra­va probíhá úspěšně. Byly vybrány sbo­ry, stanoven ter­mín i mís­to kon­cer­tu.  Dlouhá diskuse byla vede­na o Ceně Eurore­gionu Krušno­hoří za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Komise je pověře­na společným vedením eurore­gionu návrhem Ceny a její přípravou.  Nakonec se komise shod­la na dvou kan­didátech. Jed­ním je dlou­ho­letý člen kul­turní komise a nyní i předse­da německé části sportovní eurore­gionu Diet­mar Bas­t­ian a za česk­ou stranu doporučili senioři z obou stran eurore­gionu Ger­tu Lip­tákovou, orga­nizá­torku aktivní spolupráce seniorů Ose­ka a Frauen­steinu. V nefor­mál­ních rozhovorech se člen­ové české části komise živě zají­mali o události v Chmem­nitz v sou­vis­losti s demon­strace­mi pro­ti vraždícím migrantům.  Na závěr seznámil Antonín Herzán, předse­da horského klubu Lesná, čle­ny komise s aktivi­ta­mi na Lesné, které jsou vel­mi oblíbené veře­jnos­tí na obou stranách a člen­ové komise se s nimi seznámili na  prohlíd­ce areálu.   Na jed­nání ale člen­ové komise neza­pom­něli ani na narozeniny pro­jek­tové man­ažerky Matriny Ďur­díkové.