Rada jednala na Červeném Hrádku

Jed­nání Rady Eurore­gionu Krušno­hoří na Čer­veném Hrád­ku je pro její čle­ny vždy nejen pří­jem­né, ale i pod­nět­né. Dne 31. srp­na se pod tak­tovk­ou místopředsedy Eurore­gionu Krušno­hoří, mosteck­ého primá­to­ra Mgr. Jana Papar­e­gy, člen­ové rady i hosté seznámili s čin­nos­tí jed­na­tel­ství za uplynulé období od posled­ního jed­nání rady. Vel­mi poz­i­tivně oce­nili Zprávu o audi­tu Min­is­ter­st­va financí ČR, oper­ace č. SN-CZ-CZ/O/006 Společný fond malých pro­jek­tů Eurore­gionu Erzgebirge/Krušnohoří. Vysvětleno bylo také trest­ní ozná­mení, které podala starost­ka Rokle Rena­ta Kobzanová. Poukáza­la na rozdíl mezi pláno­vaný­mi a čer­paný­mi prostřed­ky v pro­jek­tu. Všech­ny výda­je byly řád­ně prověře­ny a vysvětle­ny. Pod­stat­ným bodem byly ovšem před­ložené pro­jek­ty do Lokál­ního řídícího výboru. Eurore­gion spravu­je ten­to fond a cítí za něj velk­ou odpověd­nost. Na jed­nání již byla také předá­na stanoviska přís­lušných komisí a rada se s nimi shodu­je. Zabý­vala se také velký­mi pro­jek­ty, které budou pro­jed­návány na Mon­i­torovacím výboru v září. Jed­ná se větši­nou již jen o náhrad­ní pro­jek­ty, prostřed­ky na velké pro­jek­ty jsou vyčer­pány vel­mi rych­le, ačko­liv pro­gram trvá do roku 2020. Na závěr jed­nání seznámil staros­ta Jirko­va Ing. Radek Šte­j­nar čle­ny rady za velkého záj­mu s pro­jek­tový­mi záměry na zámku Čer­vený Hrádek i v obci.