Česko – saská setkávání

Ten­to pro­jekt je pod­pořen z pro­gra­mu na pod­poru přeshraniční spolupráce v koop­er­ačním pro­gra­mu Česká repub­li­ka-Sasko 2014 – 2020 ve Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge

Pro­jekt Česko – saské návštěvy byl zakončen 3. září work­shopem ve zcela zaplněném kon­fer­enčním sále na nedalekém saském zámku Augus­tus­burg. Účast­níky work­shopu zde seznámi­la Ing. Jiři­na Pečnerová, ředitel­ka Okres­ní hospodářské komory Most, která je lead­part­nerem, s dosavad­ní real­iza­cí pro­jek­tu. Pro­jek­tovým part­nerem je Průmyslová a obchod­ní komo­ra Chem­nitz, kter­ou zde zas­tupo­vali Diet­mar Richter a Michaela Holá.  Oni také work­shop na saské straně připrav­ili. Po úvod­ních slovech násle­dovaly prezen­tace dalších part­nerů, zapo­jených do pro­jek­tu a neby­ly to jen tur­i­stické spolky, svazy a des­ti­nační agen­tu­ry, ale byli to i zás­tup­ci samo­správ Wolken­steinu a Augus­tus­bur­gu, které mají s rozvo­jem tur­is­tiky hod­ně zkušenos­tí. Na work­shopu byly také před­stave­ny úspěšné velké i malé pro­jek­ty v oblasti tur­is­tiky. O jejich pod­poře z prostřed­ků EU a o možnos­tech podávání pro­jek­tů ve Fon­du malých pro­jek­tů infor­moval pří­tom­né na přání pořa­datelů jed­na­tel Eurore­gionu Krušno­hoří. Part­neři pro­jek­tu a čet­ní hosté se shodli na další vzá­jem­né spoluprá­ci a provázanos­ti. Znovu se prokáza­lo, že spo­jení tur­i­stick­ých spolků a jejich aktiv­it v Krušno­hoří, které na saské straně zastřešu­je tur­i­stický svaz Tourist­musver­band Erzge­birge, je vhod­ným námětem i pro česk­ou stranu. Dále se účast­ní­ci shodli na tom, že je tře­ba více tur­i­stické cíle a atrak­tiv­i­ty propago­v­at, nabízet je společně a vytvářet pod­mínky pro více­den­ní tur­is­tiku, kom­bi­no­vanou v obou částech eurore­gionu.

Pro odborníky v ces­tovním ruchu byla součástí work­shopu vel­mi zají­mavá, pod­nět­ná a podrob­ná exkurze. Zámek Augus­tus­burg byl sask­ou stra­nou vel­mi vhod­ně vybrán, spolu s výs­tavou moto­cyk­lů patří mezi největší saské tur­i­stické atrak­tiv­i­ty a ročně ho navštíví více něž 250 000 hostů