Životní prostředí

Ing. Moni­ka Zeman, zás­tup­kyně ředitele Kra­jského úřadu Ústeck­ého kra­je pro výkon pře­ne­sené působ­nos­ti a vedoucí odboru živ­ot­ního prostředí a zeměděl­ství, zor­ga­ni­zo­vala společné jed­nání komise pro živ­ot­ní prostředí a regionál­ní plánování Eurore­gionu Krušno­hoří s Výborem živ­ot­ního prostředí zeměděl­ství a rozvo­je venko­va Ústeck­ého kra­je. Pod­nětem byl jejich společný zájem o průběh hydrické rekul­ti­vace po těžbě na Mostecku a stížnos­ti na pachové zátěže v příhraničí. Oba tyto sub­jek­ty, usilu­jící o zdravé živ­ot­ní prostředí v nadre­gionál­ním měřítku, se pro­to seš­ly 6. září 2018 v Mostě a jejich člen­ové společně absolvo­vali vysoce odbornou exkurzi na rekul­tivo­vaném jezeře Most pod vedením Ing. Mirosla­va Sei­d­la z Palivového kom­biná­tu Ústí. Ten také zod­poví­dal množství dotazů saských i českých účast­níků. Všich­ni pak měli možnost se zúčast­nit i průzku­mu stavu ryb a jejich druhové sklad­by. Analýza ode­braných vzorků ukáza­la opět na vel­mi dobrou kval­i­tu vody jez­era.  

V druhé části společného jed­nání se člen­ové obou sub­jek­tů seznámili v mosteck­ém muzeu s real­iza­cí pro­jek­tu OdCom — Objek­tivizace stížnos­tí na zápach v Erzge­birgskreis a v Ústeck­ém kra­ji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravot­ních násled­ků. Pro­jekt je real­i­zován s pod­porou Evrop­ské unie, konkrét­ně z prostřed­ků Evrop­ského fon­du pro regionál­ní rozvoj. Před­náše­jící Anja Zschep­pang a Mar­tin Otto, zás­tup­ci lead­part­nera — Tech­nické uni­verz­i­ty v Drážďanech, před­stavili post­up prací a součas­ný stav výzku­mu. Jed­ná se zatím o výs­tupy ze tří mon­i­torovacích stan­ic, dotazníkových akcí a tele­fon­ick­ých inter­view, s cílem shromáždit data.  Stížnos­tí na pachovou zátěž na saské straně v posled­ních letech úda­jně ubývá. Celkem se dá říct, že spoko­jenost se stavem ovz­duší po rozsáh­lých inves­ticích v devadesátých letech je na české straně větší než na saské straně. V diskusi doplni­la MUDr. Eva Rych­líková post­up prací na české straně v tom­to společném pro­jek­tu a podrob­ně vysvětlila použí­vané metody zdravot­nick­ého výzku­mu na české straně. Účast­níky diskuse přek­va­pi­la malá infor­movanost oby­va­tel­st­va. V Sasku např. 58 % oby­va­tel neví, kam se v pří­padě pachové epi­zody obrátit, ze zbylé části využi­lo tuto možnost jen 9 občanů.  V Mostě se v roce 2000 slavnos­t­ně otevře­lo Eko­log­ické cen­trum pro Krušno­hoří, které bylo založeno právě pro tyto úče­ly. Zás­tupce eko­log­ick­ého cen­tra ale na tom­to důležitém jed­nání chy­běl. Právě do eko­log­ick­ého cen­tra by ale měl směřo­vat společný pro­jekt infor­movanos­ti. Komise pro živ­ot­ní prostředí Eurore­gionu Krušno­hoří pověři­la pro­to svého předse­du, Dr. Jiřího Rotha, aby se obrátil na vedení společnos­ti VÚHU, pro­tože eko­log­ické cen­trum je jeho součástí.  Jed­nání v muzeu výborně tlu­moči­la Mgr. Petra Polesná.