Lokální řídící výbor schválil 5 projektů

Toto společné rozhodovací grémi­um pro Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A na svém zasedání 12. září 2018 v Mostě obdrže­lo k rozhodování celkem 7 pro­jek­tových žádostí. Schváleno bylo 5 pro­jek­tů a 2 pro­jek­ty byly větši­nou hlasů zamít­nu­ty. Znovu se ukazu­je, jak důležité je navržené pro­jek­ty pře­dem konzul­to­vat s finanční a pro­jek­tovou man­ažerk­ou. Za Cen­trum pro regionál­ní rozvoj ČR se zasedání zúčast­ni­la Ing. Lenka Klognerová a za saský Správní orgán Koop­er­ačního pro­gra­mu Česko-saské spolupráce Inter­reg V‑A její nejvyšší před­stavi­tel a předse­da Mon­i­torovacího výboru Dr. Roger Mack­eldey. Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je Eurore­gion Krušno­hoří, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období zbývá na české straně již jen omezený objem financí (61 000 EUR), poněkud více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně (660 000 EUR). O přidělení dotace rozho­du­je česko – saský společný Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly větši­nou zohled­něny. Jed­nání výborně tlu­moči­la, jako obvyk­le, Luise Zelenková. Člen­ové Lokál­ního řídícího výboru neza­pom­něli ale ani na narozeniny svého čle­na, mosteck­ého primá­to­ra Mgr. Jana Papar­e­gy. Infor­ma­ce o Fon­du malých pro­jek­tů naleznete na našich stránkách http://euroreg.cz 

Schválené pro­jek­ty LŘV 12.9.2018