Sportovní hry dvou euroregionů

Děti ze Sas­ka a z Čech si společně uži­ly sportovní hry, které se kon­aly 14. září, a ve kterých soupeři­ly Eurore­gion Elbe/Labe a Eurore­gion Krušnohoří/Erzgebirge.  Počasí se nakonec umoudři­lo, a tak jejich sportovní hry proběh­ly v pří­jem­ném teplém pozd­ním létě. Jed­notlivá družst­va bylo možné rozpoz­nat podle barevných dresů, které dorazi­ly spolu s účast­níky her na jejich zahá­jení ve velké sportovní hale ve sportovním parku Chemik Lovosice. Za domácí a hos­titele zaháji­la hry prezi­den­t­ka Eurore­gion Labe Ing. Věra Nechy­bová, poté mís­tostaros­ta Lovosic Vladimír Šuma a ředi­tel Eurore­gionu Labe Mgr. Vladimír Lip­ský. Jménem Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge přiví­tal mladé sportovce Mgr. Zdeněk Piš­to­ra, předse­da sportovní komise toho­to eurore­gionu. A mladí sportov­ci se pak hned pustili do soutěží v těch­to dis­ci­plínách: házená, vole­jbal, kopaná a lehká atleti­ka. Na závěr násle­dova­lo vyh­lášení výsled­ků, předání diplomů a medailí. Ale žád­ní poražení tu nebyli, vždyť společné soutěže na mez­inárod­ní úrovni stá­ly za tu ces­tu sem.

Výsled­ky:

Házená

 1. Krušno­hoří CZ
 2. Elbe D
 3. Labe CZ

Volejbal/ Vol­ley­ball

 1. Elbe D
 2. Labe CZ
 3. Krušno­hoří CZ
 4. Erzge­birge D

Atletika/Leichatlethik

 1. Erzge­birge D
 2. Labe CZ
 3. Elbe D

Fotbal/ Fußball

 1. Krušno­hoří CZ
 2. Elbe D
 3. Labe CZ
 4. Erzge­birge D

Celkový vítěz /Gesamtsieger

Elbe D 12 b + Labe CZ 10 b = 22b/ bodů

Krušno­hoří ČR 10 + Erzge­birge 6 = 16b/ bodů