Tematická setkávání

Aby se našel vhod­ný nástroj práce s veře­jnos­tí pro náš koop­er­ační pro­gram, poz­val Společný sekre­tar­iát pro­gra­mu Inter­reg V‑A Sasko-Česká repub­li­ka své part­nery dne 13. září na setkání do Freiber­gu. Zás­tup­ci Správního orgánu a Saské rozvo­jové banky disku­to­vali s eurore­giony a se zás­tup­ci českých kra­jů o zpra­cov­ání kon­cepce nové formy akcí s námětem „Tem­at­ická společná setkávání“.

Záměrem je seznámit odborníky, zás­tupce záj­mových orga­ni­za­cí a nov­ináře s přík­la­dy dobré praxe přeshraniční spolupráce, a přede­vším vytvořit příleži­tosti pro vzá­jem­nou výměnu zkušenos­tí. Z pohle­du na nové pro­gramové období se dá očeká­vat právě z těch­to tem­at­ick­ých propo­jení part­nerů vysoká při­daná hod­no­ta. Zpra­cov­ání kon­cep­tu proběh­lo ve vel­mi kon­struk­tivní a přá­tel­ské atmos­féře, což se poté odrazi­lo i v konečném výsled­ku. Již na podz­im roku 2019 by měla být tem­at­ická vzá­jem­ná setkávání dobře připrave­na a měla by se pak stát součástí přeshraniční spolupráce.