SPO-NA

V Litvínově na zámku se 17. září 2018 sešli zás­tup­ci nefor­mál­ního sdružení v oblasti ces­tovního ruchu v Ústeck­ém kra­ji s názvem SPO-NA.

Vzniklo z ini­cia­tivy Okres­ní hospodářské komory Most na zák­ladě mem­o­ran­da o spoluprá­ci a jeho název je zkratk­ou pro společné návštěvy. Sdružení SPO-NA je zaměřeno na vzá­jem­nou provázanost a spoluprá­ci part­nerů v ces­tovním ruchu. Samozře­jmě jde i o přeshraniční provázanost s part­nery v Sasku, se který­mi již byly real­i­zovány mno­hé pro­jek­ty. Ten posled­ní, s názvem Česko ‑saské návštěvy, byl také před­mětem litvínovského jed­nání. Byl dotován z Fon­du malých pro­jek­tů Eurore­gionu Krušno­hoří a ses­tá­val ze dvou work­shopů, v Mostě a na zámku Augus­tus­burg. Work­shopy byly spo­je­ny s vel­mi zají­mavý­mi před­náška­mi, exkurze­mi a výmě­nou zkušenos­tí.  Doš­lo samozře­jmě i k prohloubení dosavad­ních part­ner­ství. Spona také připravu­je návrh soutěže o nejlepší pro­jekt v oblasti tur­is­tiky, její orga­ni­zace se ujala Des­ti­nační agen­tu­ra Krušné hory se svou ředitelk­ou Evou Maříkovou. Připravu­je se další pokračování spolupráce se saský­mi part­nery, opět ve Fon­du malých pro­jek­tů. Zájem  o člen­ství ve Sponě pro­jevili další part­neři z Chomu­tovs­ka. Zají­mavý je námět využití infor­mačních tab­ulí měst pro prezentaci tur­i­stick­ých atrak­tiv­it či záměr Des­ti­nační agen­tu­ry Krušné hory vytvořit kalendári­um, ve kterém by se prezen­to­valy tur­i­stické akce a zabráni­lo se tak jejich pří­pad­né duplic­itě.