Agrární spolupráce

Pro­jekt ve Fon­du malých pro­jek­tů s tím­to názvem umožnil 18. září 2018 setkání zeměděl­ců nejen z Eurore­gionu Krušno­hoří, ale i z celého kra­je. Jed­nání proběh­lo v zasedacím sále výs­taviště Zahra­da Čech v Lit­o­měřicích.

Spolupráce českých a saských zeměděl­ců trvá již 25 let a pro­jekt umožnil nejen rozsáh­le­jší výměnu infor­ma­cí a zkušenos­tí, ale také prohloubení dosavad­ních dobrých a užitečných kon­tak­tů.  Předsed­kyně zeměděl­ské komise Eurore­gionu Krušno­hoří Lud­mi­la Holadová seznámi­la pří­tom­né s dosavad­ní real­iza­cí pro­jek­tu, přede­vším soutěž v orbě, a poté je podrob­ně seznámi­la se situ­ací v zeměděl­ství v důsled­ku sucha. Zeměděl­cům pomůže v jejich těžké situaci stát, min­istr zeměděl­ství ČR při­jede dokonce i do Mostu. Předse­da německé části zeměděl­ské komise eurore­gionu Wern­er Bergelt pak před­stavil vel­mi podrob­ně situaci na saské straně, což zau­ja­lo i míst­ní regionál­ní tele­vizi. Jeho před­náš­ka vyvolala velk­ou odbornou diskusi. Ukáza­lo se, že je situ­ace v zeměděl­ství obdob­ná na obou stranách hran­ice, a dosavad­ní spolupráce se ukáza­la jako vel­mi přínos­ná. Vysoce odborné jed­nání tlu­močil Ing. Roman Honzík z Výzkum­ného ústav ros­tlin­né výro­by, v. v. i. v Chomu­tově.

Po jed­nání si všich­ni s velkým zájmem prohlédli výs­tavu Zahra­da Čech.