Revitalizace území jezera Most

Revi­tal­izace území jez­era Most

Jeze­ro Most vzniklé zatopením zbytkové jámy bývalého hně­douhel­ného lomu Ležáky – Most před­stavu­je neprů­toč­nou vod­ní plochu o výměře 309,4 ha. Max­imál­ní hloub­ka jez­era je 75 m, celkový objem vody v jezeře činí 70,5 mil. m3 při kótě provozní hladiny 199 m n. m. Napouštění bylo zahá­jeno v říjnu roku 2008 a v září roku 2014 bylo jeze­ro dop­uštěno na koneč­nou kótu provozní hladiny. Sanace a rekul­ti­vace v této oblasti zajišťu­je od roku 2004 stát­ní pod­nik Palivový kom­binát Ústí (PKÚ, s. p.).

V součas­né době je jeze­ro Most v režimu ověřo­vacího provozu. Jeho okolí právě prochází revi­tal­iza­cí, která je posled­ní fází pro­ce­su zahlazení násled­ků hor­nické čin­nos­ti, a pro­to lze zatím území využí­vat jen částečně. Zpřís­tup­nění celé oblasti pro veře­jnost je plánováno po dokončení hlavních revi­tal­iza­čních pro­jek­tů. Níže uve­dené pro­jek­ty mají za cíl připrav­it území po rekul­ti­vaci pro jeho budoucí zejmé­na rekreační využití.

Real­i­zo­vané pro­jek­ty

Již v průběhu napouštění byla real­i­zová­na naučná stez­ka s tem­at­ick­ý­mi infor­mační­mi tab­ule­mi. Pro veře­jnost byla otevře­na dne 1. 6. 2009. Trasa naučné stezky začíná u areálu „Nového hřbito­va“, situo­vaného v soused­ství pře­sunutého kostela Nanebevzetí Pan­ny Marie a pokraču­je přes rekul­tivo­vané „Jižní svahy“ bývalého lomu až k uklidňo­vací nádrži při­vaděče z PVN, tj. k mís­tu vývěru vody z potrubí do otevřeného příkopu vedoucího k hlad­ině jez­era.

V roce 2013 doš­lo k vyz­načení cyk­lo­trasy v pros­toru převážně lesnicky rekul­tivo­vané Střim­ické výsyp­ky. Jed­ná se o cyk­lo­tra­su IV. třídy s označením 3113, vedoucí z Mostu do Braňan po východ­ních svazích bývalého lomu.

Rozpra­co­v­ané pro­jek­ty

V odpověd­nos­ti PKÚ, s. p. je v součas­né době rozpra­cov­áno 226 ha ostat­ních rekul­ti­vací ve fázi pěsteb­ní péče o založené porosty. Do konce roku 2018 bude dokonče­na obno­va dvou přís­tupových komu­nikací k jezeru Most (na jihozá­padě a v sev­erní oblasti), které se napo­ju­jí na novou komu­nikaci Most-Mar­ián­ské Radčice, jež je momen­tál­ně ve výs­tavbě.

Hlavní revi­tal­iza­ční pro­jek­ty jsou v odpověd­nos­ti Statutárního měs­ta Mostu. Jed­ná se o obnovu sil­nice III/2565 Most-Mar­ián­ské Radčice, která povede kolem jez­era, zlepší jeho dos­tup­nost a spo­jí měs­to Most s obce­mi ležící­mi sev­erním směrem, tj. Mar­ián­ské Radčice a Braňany. Společně s komu­nikací je vede­na po celé trase také cyk­li­stická stez­ka. Druhým pro­jek­tem je zpřís­tup­nění jižních svahů lokali­ty a přive­dení inženýrských sítí k jezeru.

Posled­ním rozsáh­lým pro­jek­tem je vytvoření odd­y­chové pobřežní zóny v jižní části jez­era. V rám­ci toho­to pro­jek­tu je plánová­na real­izace terén­ních úprav pro vybu­dování pláží a zařízení pro vol­nočasové aktiv­i­ty (dět­ské hřiště, hřiště na plážový vole­jbal, stoly na stol­ní tenis apod.). Zároveň bude vybu­dová­na obslužná komu­nikace, cyk­lostez­ka, chod­níky pro pěší a zpevněná plocha pro osazení stánků s občer­stvením. Pro zlepšení zpřís­tup­nění vod­ní plochy budou instalovány plovoucí pontonové prvky (mola) a plovoucí eko­mo­la pro ochranu biotopů a hnízdění vod­ního ptact­va.
Jeze­ro Most a lidé

Výz­nam­nou událostí pro jeze­ro Most bude jeho otevření široké veře­jnos­ti. PKÚ, s. p. pro­to začal přemýšlet o tom, jakým způ­sobem seznámit oby­vatele okol­ních měst a obcí, návštěvníky, laick­ou i odbornou veře­jnost z Čech a Evropy s his­torií a součas­nos­tí rekul­tivo­vaného území, které bude využíváno přede­vším pro vol­nočasové a rekreační aktiv­i­ty. PKÚ, s. p. pro­to oslovil za pomo­ci Eurore­gionu Krušno­hoří svého part­nera z německé Tech­nické uni­verz­i­ty – hor­nické akademie ve Freiber­gu s cílem najít společné téma, které by jednodu­chou for­mou při­blíži­lo lidem his­torii česko-saského příhraničí dotčeného těžbou nerost­ných surovin. Po něko­li­ka jed­náních vznikl pro­jekt Nová tvář společné kra­jiny, na jehož real­izaci se bude finančně spolupodílet Společný fond malých pro­jek­tů Pro­gra­mu spolupráce na pod­poru přeshraniční spolupráce mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko 2014 – 2020 v rám­ci cíle „Evrop­ská územ­ní spolupráce“. Z Evrop­ské unie, konkrét­ně z Evrop­ského fon­du pro regionál­ní rozvoj, budou v rám­ci pro­jek­tu pod­poře­ny aktiv­i­ty směřu­jící k výměně zkušenos­tí a znalostí z oblasti rekul­ti­vace a revi­tal­izace území postiženého těžbou a k společné diskusi o možnos­tech jeho dalšího využití. Výs­tu­pem společné práce v rám­ci pro­jek­tu bude při slavnos­t­ním otevření jez­era Most vydání a před­stavení společné česko-německé infor­mační a vzdělá­vací brožury, která jednoduchým a zají­mavým způ­sobem poskytne čtenářům pohled na pos­tup­nou přeměnu společné kra­jiny v její součas­nou tvář, pro­tože pro další rozvoj území dotčeného nejen těžbou je důležité znát i jeho his­torii.

Ing. Tomáš Budín