Sociální komise v terapeutické komunitě

Na jed­nání sociál­ní komise Eurore­gionu Krušno­hoří byla hlavním tématem prob­lemati­ka závis­lostí.  Již v min­u­losti se komise tím­to aktuál­ním přeshraničním prob­lémem čas­to zabý­vala a 4. říj­na 2018 uskutečni­la své jed­nání pří­mo v Ter­apeutické komu­nitě WHITE LIGHT I. v Mukařově. Vybral ji předse­da komise Ing. Karel Giampaoli jako jed­no z výz­nam­ných dobro­vol­nick­ých pro­tidro­gov­ých zařízení v Ústeck­ém kra­ji.  Prá­ci se závis­lý­mi mladý­mi lid­mi před­stavili PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc a jeho manžel­ka Mgr. Ivana Radimecká. Oba jsou zak­la­datelé komu­ni­ty, vynika­jící­mi odborníky s boha­tou mez­inárod­ní praxí a držitelé mno­hých vědeck­ých ocenění. V násled­né obsáh­lé diskusi si čeští a saští odbor­ni­ci vyměňo­vali své zkušenos­ti a manželé Radimečtí odpoví­dali na množství dotazů. Zají­mavé pro všech­ny samozře­jmě byla úspěšnost odvykání závis­lostí, ať již na drogách či na herní závis­losti (tzv. látkové a nelátkové závis­losti). V pří­padě této komu­ni­ty je to až 60 pro­cent, což je velký rozdíl v porovnání se stát­ní­mi zařízení­mi, kde je úspěšnost jen kolem 30 pro­cent. Na exkurzi se poté všich­ni seznámili s konkrét­ní čin­nos­tí komu­ni­ty, se zaměst­náním klien­tů a byli i svěd­ky nácviku divadel­ní hry, která se připravu­je k setkání absol­ven­tů. Setkání klien­tů s absol­ven­ty se pořádá každým rokem a přis­pívá k jejich sil­né moti­vaci.

http://wl1.cz/terapeuticka-komunita/