Develop

Již od roku 1995 je člen­em naše­ho eurore­gionu společnost Devel­op. Dne 9. 10. 2018 uspořá­dala již 16. ročník “i‑dnů”. Letošní ročník byl i pohle­dem do budouc­na. Ve spoluprá­ci se společnos­tí 365 Kon­i­ca Minol­ta zde před­stavi­la ino­v­a­tivní pro­duk­ty i další novinky z rodiny „365“, tedy Office 365, Microsoft 365. K vidění byly tradiční tiskové pro­duk­ty a s nimi spo­jené pro­duk­ty soft­warové. V areálu Benedikt se setkali nejen zákazní­ci, ale i mno­ho přá­tel a příznivců této společnos­ti.