Nové partnerství seniorů

Další part­ner­ství, které vzniklo v Eurore­gionu Krušno­hoří, je part­ner­ství seniorů z Mostu a Marien­ber­gu. V Mostě ho zaštiťu­je Měst­ská sprá­va sociál­ních služeb a na saské straně je to orga­ni­zace spo­jených sociál­ních zařízení s názvem Sozial­be­triebe Mit­tleres Erzge­birge. Tato orga­ni­zace ses­tává z pečo­va­tel­ských domů zahrnu­jící měs­ta a obce Olbern­hau, Zschopau, Marien­berg, Schnee­berg, Dörn­thal a Werns­dorf. A právě rezi­dence seniorů v Marien­ber­gu Senioren­res­i­denz „Am Markt“ je part­nerem připravo­vaného pro­jek­tu s Měst­sk­ou správou sociál­ních služeb v Mostě už i pro­to, že Most a Marien­berg jsou part­ner­ská měs­ta. Senioři obou zařízení i jejich pra­cov­ní­ci chtějí prožít společně krušno­horské Vánoce, pře­dat si navzá­jem zkušenos­ti a poz­natky a v neposled­ní řadě se seznámit s tradice­mi a vánoční­mi zvyky na druhé straně Krušných hor. Pro­jek­tový záměr spolu part­neři něko­likrát pro­jed­ná­vali, posled­ní jed­nání v Mostě 17. 10. již vyústi­lo v podání pro­jek­tu, který by začí­na­jící spoluprá­ci měl pod­pořit. Vánoční atmos­féru si mostečtí i marien­berští senioři už vychut­na­jí společně.