Rada Euroregionu Krušnohoří v Mostě

Na svém říjnovém zasedání se sešla rada 12. 10. 2018 na rad­ni­ci v Mostě. Zabý­vala se přípravou zasedání Lokál­ního řídícího výboru, které se ten­tokrát uskuteční v listopadu ve Freiber­gu a hod­noti­la dosavad­ní real­izaci Fon­du malých pro­jek­tů, určeného pro pod­poru setkávání lidí ve společném příhraničím regionu. Eurore­gion spravu­je ten­to oblíbený fond a cítí za něj velk­ou odpověd­nost, pro­to je přípra­va na něj vždy­cky důk­lad­ná. Finanční man­ažer­ka Ing. Petra Konečná radu seznámi­la se staven čer­pání toho­to fon­du a kon­sta­to­vala, že na české straně zbý­va­jí již omezené prostřed­ky ve výši cca 60 000 EUR, zatím­co na saské straně je to cca 600 000 EUR.
Značná část jed­nání rady se byla věnová­na samozře­jmě výsled­kům komunál­ních voleb a rada připrav­i­la alter­na­tivy fun­gování eurore­gionu v této pře­chod­né době. Rada ve svém složení by měla pokračo­vat až do val­né hro­mady v březnu, kdy proběhne vol­ba nové rady.