Muzea a kulturní památky

Vznikne krušno­horský okruh zámků eurore­gionu?
Na jed­nání komise muzea a kul­turní památky v muzeu na rad­ni­ci v Chomu­tově 22. říj­na 2018 bylo na pro­gra­mu hod­no­cení dosavad­ních čet­ných pro­jek­tů, ale i záměry nových pro­jek­tů. Komise se seznámi­la s real­iza­cí dvou velkých pro­jek­tů. První spočívá ve spoluprá­ci archivů a druhý je zaměřen na tradiční hračkářsk­ou výrobu na obou stranách Krušno­hoří, který připrav­i­lo Oblast­ní muzeum Most se Spolkem Olbern­hauského muzea. Nová vedoucí hor­nick­ého muzea ve Freiber­gu Andrea Riedel, která je novou členk­ou komise, před­stavi­la záměr pro­jek­tu mapu­jícího prob­lematiku těž­by uranu. Komise pro­jekt podaný ve Fon­du malých pro­jek­tů, který vyústí v putovní výs­tavu a dvo­j­jazyč­nou pub­likaci, doporuči­la ke schválení. Na jed­nání byly před­stave­ny součas­né aktiv­i­ty komise, z nich zau­jal např. propa­gační mater­iál kul­turních památek měs­ta Olbern­hau, který před­nesl Frank Lehmann. Ten komisi ale také oznámil, že na jaře 2019 ode­jde do důchodu. V komisi pra­co­v­al od jejích počátků v roce 1993. Velká diskuse násle­dovala o záměru prezen­tace zámků v eurore­gionu, kter­ou ini­ci­u­je jed­na­tel eurore­gionu na zák­ladě pod­nětů oby­va­tel. Jak poz­na­me­nala ředitel­ka chomu­tovského muzea Mgr. Pron­tekerová, eurore­gion by si zasloužil obdobu „Zámků na Loiře“. Ten­to pro­jek­tový záměr člen­ové komise připraví na příští jed­nání. V násled­né prohlíd­ce chomu­tovského muzea obdi­vo­vali nejen saští, ale i čeští člen­ové komise pok­la­dy pozd­ně gotick­ého sochařství, vnitřní areál muzea, restau­rovaný kos­tel sv. Kateřiny, ale i Fialův pohy­blivý betlém.