Euregio Egrensis

Na val­nou hro­madu Eure­gia Egren­sis byl pozván jed­na­tel naše­ho eurore­gionu. Oba eurore­giony spolu dlouho úzce spolupracu­jí a do budouc­na plánu­jí společné pro­jek­ty, jako je např. společná rozvo­jová strate­gie, provázanost v pro­jek­tu svě­tového dědictví Mon­tan­re­gion a velké možnos­ti skýtá spolupráce v ces­tovním ruchu. Eure­gio Egren­sis je jed­ním z prvních eurore­gionů v ČR, ses­tává z české, saské a bavorské části. Po jeho založení ale doš­lo k přerušení jeho čin­nos­ti, která se obnovi­la po nás­tupu nového jed­natele Ing. Lubomíra Kováře a dosáh­la pak i daleko vyšší úrovně. Na jed­nání val­né hro­mady v Chodově 26. 10. 2018 byla pro­jed­ná­na dosavad­ní čin­nost sdružení, zprá­va kon­trol­ní a revizní komise a pro­jed­náno bylo další zaměření a aktiv­i­ty toho­to úspěšného eurore­gionu. Pro náš eurore­gion byl zají­mavý způ­sob jeho hlasování. Hla­su­je se podle poč­tu oby­va­tel měs­ta či obce, za kaž­dou tisí­cov­ku jeden hlas. Pro Egren­sis byla zají­mavá práce našich odborných komisí v posu­zování pro­jek­tů a v ini­ciaci pro­jek­tových záměrů.