Drážďanské slavnostní setkání

U příleži­tosti stát­ního svátku České repub­liky se uskutečni­lo 29. říj­na 2018 v Tříkrálovém kostele v Drážďanech setkání přá­tel česko-saské spolupráce. Za česk­ou stranu vys­toupi­la nová gen­erál­ní konzul­ka v Drážďanech JUDr. Marké­ta Meiss­nerová, náměstek min­is­tra zahraničí Mar­tin Smolek a Tomáš Jan Podi­vín­ský, bývalý gen­erál­ní konzul v Drážďanech, který je od 8. led­na 2015 mimořád­ným a zplnomoc­něným velvys­lancem ČR v Berlíně. Vzác­ným hostem byl saský min­istr pro evrop­ské záleži­tosti Oliv­er Schenk. Setkání v pří­jem­né atmos­féře prohloubi­lo dosavad­ní přá­tel­ské vztahy a napo­moh­lo navázání nových. Setkávání u příleži­tosti stát­ního svátku ČR v Drážďanech se již sta­lo dlou­ho­le­tou tradicí, na které se prezen­to­valy české kra­je. Letos to byl Liberecký kraj. Mezi hosty byl i hejt­man Ústeck­ého kra­je Oldřich Bubeníček, zás­tup­ci spolupracu­jících insti­tucí, eurore­gionů i účast­ní­ci společných pro­jek­tů mládeže.