Sociální komise netradičně a kulinářsky

V Lounech se sociál­ní komise sešla 31. říj­na niko­liv na rad­ni­ci, ale u své aktivní členky Táni Tkadlečkové. Táňa je široko daleko známá jako vynika­jící kuchař­ka a komise se o tom přesvědči­la. Ale skvělé jíd­lo neby­lo hlavní náplní loun­ského jed­nání. Komise připrav­i­la námě­ty jed­nání pro příští rok, do kterých pri­or­it­ně zařadi­la výměnu zkušenos­tí z komu­nit­ního plánování, dobro­vol­nick­ou prá­ci a její finan­cov­ání, inte­graci znevýhod­něných skupin oby­va­tel, aktiv­i­ty důchod­ců a dro­gov­ou závis­lost. Náplní práce bude nadále hod­no­cení pro­jek­tových žádostí a ini­ci­ace pro­jek­tů v sociál­ní oblasti. Komise zpra­co­v­ala svůj příspěvek do rozvo­jové strate­gie eurore­gionu a ten­to příspěvek patří mezi ty nejk­val­it­nější. Pod mot­tem „Žít, pra­co­v­at a bydlet v eurore­gionu“ podrob­ně rozpra­co­v­ala jed­notlivá téma­ta. Rozvo­jová strate­gie bude zpra­cov­á­na vybra­nou agen­tur­ou a zahrne i soused­ní eurore­giony. V nefor­mál­ní části jed­nání si člen­ové vyměnili zkušenos­ti přede­vším z využívání prostřed­ků na sociál­ní prá­ci.