Agrární spolupráce

Zeměděl­ské komise Eurore­gionu Krušno­hoří zor­ga­ni­zo­vala work­shop zeměděl­ců z Čech a Sas­ka ve statku Rößler Hof v obci Burkhardts­dorf v rám­ci pro­jek­tu ve Fon­du malých pro­jek­tů pro­gra­mu Inter­reg. Obě strany si předaly podrob­né infor­ma­ce o důsled­cích sucha a o opatřeních na pod­poru zeměděl­ců v obou zemích. Výmě­na zkušenos­tí byla spo­je­na i s infor­ma­ce­mi o cenách zeměděl­ských komod­it a jejich vývo­ji. V obou zemích je značná nespoko­jenost s rozrůs­ta­jící se byrokracií. Saská strana infor­movala o svých zkušenos­tech s přímým prode­jem ze dvo­ra, o čemž se všich­ni mohli přesvědčit pří­mo na místě a využít ho. Na násled­né exkurzi v tom­to přík­lad­ném sel­ském statku shlédli účast­ní­ci work­shopu auto­mat­ick­ou dojící linku, sýrár­nu, bio­ply­novou stani­ci, chov krav a ovcí. Další aktiv­i­tou pro­jek­tu bude slavnos­t­ní setkání zeměděl­ců v Mostě u příleži­tosti 25 let Agrární komory Most a výročí 100 let České repub­liky