Komise pro kulturu a mládež

Jako obvyk­le měla komise nejvíce pro­jek­tů ze všech odborných komisí eurore­gionu. Na jed­nání v měst­ské kni­hovně ve Freiber­gu 13. listopadu jich hod­noti­la celkem 6. Komise je posu­zo­vala vel­mi pečlivě a po obsáh­lé diskusi doporuči­la čtyři, dva pro­jek­ty k při­jetí pro rozhodování Lokál­ního řídícího výboru nedo­poruči­la. Komisi opouští dosavad­ní předse­da její německé části Wolf­gang Kalus a novou členk­ou se stává Julia Pikos z kul­turního zařízení Mit­tel­säch­sis­che Kul­tur GmbH se sídlem v Freiber­gu. Zají­mavá byla infor­ma­ce o úspěšně dokončené rekon­struk­ci his­torické budovy freiber­ské kni­hovny a jejím provozu, se kterým se člen­ové komise seznámili na exkurzi.