Sport

Sportovní hry dvou eurore­gionů, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, budou 13. září 2019 v Mit­twei­dě. Rozhod­ly o tom sportovní komise obou těch­to eurore­gionů na společném jed­nání 20. listopadu 2018 právě v tom­to saském městě.  Čle­ny komisí přiví­tal staros­ta Mit­twei­dy Ralf Schreiber a celé jed­nání natáčela saská regionál­ní tele­vize. Kon­struk­tivní zasedání řídil předse­da sportovní komise Eurore­gionu Erzge­birge Diet­mar Bas­t­ian, který převezme za své zás­luhy o rozvoj přeshraniční spolupráce 29. listopadu v Mostě Cenu Eurore­gionu Krušno­hoří. Komise poz­i­tivně zhod­noti­ly eurore­gionál­ní sportovní hry v Lovosicích 2018, nejen jejich výbornou orga­ni­zaci, ale přede­vším jejich poz­i­tivní ohlas na veře­jnos­ti. Klad­ně lidé hod­notí přede­vším to, že v nich nebo­ju­jí Češi pro­ti Něm­cům, ale eurore­gion pro­ti eurore­gionu. Zás­tup­ci Mit­twei­dy navrhli před­běžný pro­gram her 2019, který byl schválen a detail­ní pro­gram obě komise připraví na svém jed­nání v březnu 2019. Jed­ná se zatím o kopanou, vole­jbal, lehk­ou atletiku a házenou. Prezen­to­vat se budou ale i další sporty. Na závěr člen­ové komise navštívili sportovní areál.

  Pat­nác­ti­tisí­cové měs­to Mit­twei­da patří od okres­ní reformy v Sasku 2008 do naše­ho eurore­gionu, připo­ji­lo se tak k hraničním okresům a rozvíjí přeshraniční spoluprá­ci přede­vším se svým part­ner­ským městem Česk­ou Lípou. Pro sportovní hry je vel­mi dobře a mod­erně vybaveno, má vynika­jící sportovní orga­ni­zaci a takové cen­trál­ní uspořádání, které umožňu­je real­i­zo­vat všech­ny čtyři pláno­vané sporty na jed­nom místě. Celý sportovní areál prošel nedávno důk­lad­nou rekon­strukcí a jeho provoz finan­cu­je měs­to.