Agrární spolupráce a 25 let Agrární komory Most

 

Pro­jekt Agrární spolupráce

Kon­fer­ence českých a saských zeměděl­ců dne 22. listopadu v Mostě byla spo­je­na s oslavou 25 let Agrární komory Most. Její ředitel­ka Lud­mi­la Holadová, předsed­kyně zeměděl­ské komise Eurore­gionu Krušno­hoří, podala obšírnou zprávu o stavu regionál­ního zeměděl­ství a potrav­inářského průmys­lu a poděko­vala všem spolupracu­jícím part­nerům za dosavad­ní úspěš­nou spoluprá­ci. Její spolupředse­da Josef Kubiš, člen prezidia AK ČR, ředi­tel AGRO Jesenice u Prahy, její zprávu doplnil o další zají­mavé infor­ma­ce. O stavu zeměděl­ství na saské straně eurore­gionu infor­moval jed­na­tel rol­nick­ého sdružení Bauern­ver­band Ezge­birge Wern­er Bergelt. Za Ústecký kraj poděko­vali Agrární komoře Most a jmen­ovitě Lídě Holadové náměstek hejt­mana Ústeck­ého kra­je Stanislav Rybák, předse­da komise pro zeměděl­ství a venkov Ústeck­ého kra­je Miroslav Andrt a předse­da kra­jské agrární komory Jaroslav Brož­ka. Poděkování jí dále vyslovili zás­tup­ci všech pří­tom­ných part­nerů, např. staros­ta měs­ta Mez­i­boří Petr Čer­ven­ka, zás­tup­ci Eurore­gionu Krušno­hoří a samozře­jmě zás­tup­ci saských zeměděl­ců.