Předvánoční komise

Předse­da německé části komise pro hospodářství a tur­is­tiku Math­ias Lißke poz­val komisi ten­tokrát na před­vánoční jed­nání do Crot­ten­dor­fu, známé­mu výrobou vánočních fran­tišků. Vyrábějí se zde 80 let a celý objekt se stal oblíbeným výlet­ním místem pro rodiny s dět­mi. Ces­tovní ruch byl také hlavním tématem jed­nání komise. Její člen­ové doporučili ke schválení dva pro­jek­ty v oblasti tur­is­tiky a detail­ně se seznámili s čin­nos­tí Tur­i­stick­ého svazu Krušno­hoří (Touris­musver­band Ezge­birge), kter­ou prezen­to­vala jeho jed­natel­ka Veroni­ka Hiebel. Dosavad­ní spolupráce toho­to tur­i­stick­ého svazu s eurore­gionem a český­mi des­ti­nační­mi agen­tu­ra­mi se vel­mi osvědči­la a doufe­jme, že bude pokračo­vat i po odchodu této schop­né a pra­cov­ité jed­natelky na vyšší post na úrovni tur­i­stick­ého mar­ketinku celého Sas­ka. Po jed­nání násle­dovala exkurze ve vánoční atmos­féře.