Lokální řídící výbor schválil 13 projektů

Toto společné rozhodovací grémi­um pro Fond malých pro­jek­tů v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko Inter­reg V‑A na svém zasedání 28. listopadu 2018 ve Freiber­gu obdrže­lo k rozhodování celkem 14 pro­jek­tových žádostí. Schváleno bylo 13 pro­jek­tů, jeden pro­jekt nedosáhl požadovanou hrani­ci 50 bodů. Za Cen­trum pro regionál­ní rozvoj ČR se zasedání zúčast­ni­la Ing. Lenka Klognerová a za saský Správní orgán Koop­er­ačního pro­gra­mu Česko-saské spolupráce Inter­reg V‑A Yvonne Schön­lein. Za MMR ČR se zasedání zúčast­nili Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát. Fond malých pro­jek­tů, který spravu­je a admin­istru­je Eurore­gion Krušno­hoří, je pro­jek­tem v Koop­er­ačním pro­gra­mu ČR-Sasko I nter­reg V‑A a pod­poru­je přeshraniční spoluprá­ci Sas­ka a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana eurore­gionu k dis­pozi­ci průměrně 230 000 EUR. V součas­ném pro­gramovém období zbývá na české straně již jen omezený objem financí ( 57 000 EUR), poněkud více finančních prostřed­ků zbývá na saské straně (cca. 600 000 EUR). O přidělení dotace rozho­du­je česko – saský společný Lokál­ní řídící výbor s celkovým počtem 16 hla­su­jících členů a 7 členů je s hlasem porad­ním. Pro­jek­ty byly posouzeny v odborných komisích eurore­gionu a jejich názo­ry byly větši­nou zohled­něny.

Přehled schválených pro­jek­tů LŘV 28.11.2018