Společné grémium euroregionu

Na hradě Hněvín v Mostě se sešli 29. listopadu zás­tup­ci obou vrchol­ných orgánů eurore­gionu na společném zasedání. Zhod­notili dosavad­ní prá­ci eurore­gionu, vysoce oce­nili přínos Fon­du malých pro­jek­tů v pro­gra­mu Inter­reg V‑A v prohlubování přeshraniční spolupráce a nastínili záměry do příštího roku. Měla by to být nadále aktivní role odborných komisí, pokračování ve vydávání Info­pres­su a v mediál­ní prá­ci, užší spolupráce s dosavad­ní­mi part­nery a soused­ní­mi eurore­giony. Jako každý rok, i letos byly při této příleži­tosti uděle­ny Ceny Eurore­gionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynika­jící přeshraniční spoluprá­ci. Gertru­da Lip­táková z Oseku ji obdržela za dlou­ho­le­tou prá­ci se senio­ry Oseku a Frauen­steinu a Diet­mar Bas­t­ian z Annaber­gu za dlou­ho­le­tou prá­ci s mládeží v oblasti kul­tu­ry a sportu.