BLATNO A SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2018

Toto psaní musím vzít trochu zeširo­ka. Když jsem před loňským setkáním rodáků do kostela připravo­vala prezentaci fotografií z našich obcí a akcí, doš­lo mi, že možná nastal ten správný čas si trochu “zasoutěžit” s ostat­ní­mi obce­mi v Ústeck­ém kra­ji, dát o sobě v konkuren­ci s ostat­ní­mi trochu vědět, pro­tože je u nás spus­ta krás­ných míst, také díky pomo­ci mno­ha dobro­vol­níků jsou hezké středy obcí a že se u nás děje spous­ta občan­ských aktiv­it, kul­turních a sportovních akcí a téměř ve všech obcích že exis­tu­jí spolky a par­ty lidí, kteří se schází a druží a společně nejen že pomáha­jí se zlepšováním vzh­le­du obcí a již zmíněných středů, návsí, ale sami pro sebe udržu­jí různé tradice, anebo si vytváře­jí nové, díky kterým se lépe pozná­va­jí a vtahu­jí mezi sebe nové oby­vatele. A to je velká cen­nost a zdá­lo se mi, že bych s tím měla něco užitečného udělat.

Od kolegů starostů z Chomu­tovs­ka jsem navíc měla pod­poru v tom, že když k nám zaví­tali, prošli se nebo pro­jeli, utvr­zo­vali mě v tom, že v kra­jské konkuren­ci rozhod­ně máme šan­ci uspět. Rozhod­la jsem se pro­to podat přih­lášku do soutěže Ves­nice roku, připrav­it se na návštěvu hod­noti­tel­ské komise a pří­pad­né umístění dát všem těm, kteří jsou právě v tom­to smys­lu u nás aktivní a činí, jako dárek, poděkování za to, jak pomáha­jí se zkval­itňováním živ­ota v našich obcích, jak dobře si jako celek společně vedeme, jak skvělou dobro­vol­nick­ou prá­ci řada z občanů Blat­na odvádí. Komise se ohlási­la k návštěvě v květ­nu, ale musela jsem požá­dat o spoluprá­ci něko­lik nejakčnějších dobro­vol­níků a spolupra­cov­níků, zás­tupce Klubu +- 60, kro­nikáře, redak­to­ra obec­ního zpravo­da­je a další. Společně jsme naše obce a prá­ci nás všech odprezen­to­vali tak, že Blat­no u hod­notitelů udělala veliký dojem a v srp­nu jsem ve vítězné obci Kytlice na Děčín­sku (Ves­nice roku v Ústeck­ém kra­ji)  převza­la ocenění ZELENÁ STUHA, která se udělu­je obci za péči o zeleň a živ­ot­ní prostředí. Takové konkrét­ní ambice jsme vůbec neměli, a tak pro nás bylo toto ocenění milé přek­vapení, a to zvláště pro­to, že jsme kromě různých diplomů získali také dar ve výši 125 tisíc korun (k vol­né­mu použití) a dotaci ve výši 500 tisíc korun, kter­ou ale musíme investo­vat do zeleně, živ­ot­ního prostředí, úprav veře­jných pros­tranství atp., tedy je účelově vázá­na. Jsou to parád­ní peníze, které se budou samozře­jmě velice hodit.

Kromě toho ale pro nás toto ocenění zna­me­na­lo, že jsme zas­tupo­vali Ústecký kraj v celostát­ním finále, právě v kat­e­gorii Zelená stuha. Čeka­lo nás tedy druhé kolo hod­no­cení. Zás­tup­ci min­is­ter­stev, různých spolků a uni­verz­i­ty se zdrželi přes­ný lim­it, 1,5 hodiny a byli vel­mi pozorní a občas i docela přís­ní a nároční. Na vyh­lášení výsled­ků jsme pak 2.října puto­vali do Sená­tu ČR, kde byly výsled­ky soutěže slavnos­t­ně vyh­láše­ny. A sta­lo se, k naše­mu velké­mu přek­vapení a radosti, že Blat­no obsadi­lo třetí příčku.

Krás­ný výsledek, milá odmě­na za všech­nu tu prá­ci a snažení, ale zároveň pří­val nové energie a chuti pokračo­vat v započaté ces­tě. Příro­da, naše živ­ot­ní prostředí je to nej­cen­nější, co kolem sebe máme a je potře­ba o ně ohledu­plně a s citem pečo­vat. To je jeden z důležitých klíčů ke štěstí a spoko­jenos­ti, k dobré­mu poc­i­tu z mís­ta, kde žijeme, kde máme svůj domov.

Veliké poděkování patří každé­mu, kdo se o pros­tor kolem sebe stará, kdo pomáhá s péčí i za hran­ice­mi svého pozemku a samozře­jmě i za hran­ice­mi Blat­na. 🙂

Ive­ta Rabasová Houfová

starost­ka Blat­na

  foto Pavel Suchopárek a I.Rabasová H.