Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru

Hos­titelem výboru, který rozho­du­je o pro­gra­mu česko-saské přeshraniční spolupráce a o velkých pro­jek­tech, byla 4. pros­ince Katholis­che Pfar­rei St. Petrus v Drážďanech. Na jed­nání prezen­to­valy real­izaci Fon­du malých pro­jek­tů všech­ny čtyři česko-saské eurore­giony, Krušnohoří/Erzgebirge, Nisa, Elbe/Labe a Egren­sis. Za náš eurore­gion uved­la real­izaci toho­to fon­du jed­natel­ka Beate Eben­höh a před­stavi­la dva pro­jek­ty – Soutěž mladých hasičů eurore­gionu v Oseku a Sportovní den seniorů v Annaber­gu-Buch­holzi. Náš eurore­gion byl oceněn za prá­ci komisí a za mediál­ní prá­ci. Důležitý­mi body byly zprávy o stavu real­izace pro­gra­mu, finanční zprá­va, zprá­va o real­izaci Komu­nikační strate­gie 2018 a Komu­nikační plán. Velká diskuse proběh­la o budouc­nos­ti eurore­gionů a Fon­du malých pro­jek­tů. Fond malých pro­jek­tů bude k naší velké radosti pokračo­vat, ale eurore­giony by měly vytvořit společ­nou struk­tu­ru, o které se zatím vedou diskuse. Eurore­giony usilu­jí o jednodu­chou a finančně nenároč­nou struk­tu­ru. Dr. Roger Mack­eldey, vedoucí Řídícího orgánu, bude názo­ry eurore­gionů prezen­to­vat v Evrop­ské komisi. Výbor schválil také pro­jekt Nové ces­ty komunál­ní spolupráce v pros­toru Eure­gia Egren­sis s pod­mínk­ou, že bude provázán s Euregiem Egren­sis.
Závěr ale patřil naše­mu eurore­gionu. Con­stanze Ulbricht, předsed­kyně kul­turní komise, před­stavi­la za velkého záj­mu pro­jekt Stíny na Krušný­mi hora­mi, real­i­zo­vaný for­mou literárních čtení na různých místech, který vyšel knižně jako sou­bor krim­inál­ních příběhů. Con­stanze z něj uved­la dva příběhy. Za doprovo­du citery předčí­tal první příběh z Mostu německy herec a režisér annaber­ského divad­la Gerd Schlott a druhý příběh Kalich smr­ti přečetl česky dlou­ho­letý spolupra­cov­ník naše­ho eurore­gionu, hráč na citeru Michal Müller.
Pro všech­ny pak bylo pří­jem­ným přek­vapením, když Společný sekre­tar­iát rozezpí­val celý Mon­i­torovací výbor pís­ní Tichá noc v němčině i češt­ině.