Členská společnost našeho euroregionu slaví 20 let své existence

Česko – německá obec­ně prospěšná společnost Energie se sídlem v Mez­i­boří a Lan­ge­nau byla založe­na 23. 3. 1998. V počátcích její čin­nos­ti jí pomohli němečtí part­neři z tamějších chráněných dílen při založení podob­né chráněné díl­ny pro postižené v Mez­i­boří. Tato chráněná díl­na nes­louží pouze výrob­ním účelům, ale také jako ter­apie postiženým. Ředi­tel společnos­ti Milan Konečný ji řídí již 12 let. Kdo si vzpomíná na těžké začátky Energie, musí jeho prá­ci vysoko ocen­it. K chráněným díl­nám přiby­lo ještě chráněné bydlení pro 61 osob pří­mo v objek­tu Energie a dalších 13 postižených osob bydlí v bytech, které pro ně Energie obstarala. Milan Konečný ale odchází v pros­in­ci do důchodu. Náš eurore­gion se měl možnost o jeho angažo­vané prá­ci přesvědčit při jed­nání sociál­ní komise pří­mo na místě ale i o tom, jak se zasloužil o prohloubení přeshraniční spolupráce. Ostat­ně i společný pro­jekt s Lan­ge­nau s názvem Najít přátele – překonat hran­ice o tom svědčí. Pře­jeme mu hod­ně pohody v zaslouženém důchodu.