Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří — dvě země — dvě cesty“

 

Oblast­ní muzeum v Mostě ve spoluprá­ci s německ­ým spolkem Fördervere­in des Muse­ums Olbern­hau e.V. bude v násle­du­jících dvou letech mapo­vat pováleč­nou his­torii hračkářské výro­by na obou stranách hran­ice Krušných hor. Krušno­horská hrač­ka je stěže­jním tématem pro oba part­nery. Mostecké muzeum jako vedoucí part­ner na ten­to pro­jekt s názvem „Hračkářský průmysl v Krušno­hoří — dvě země — dvě ces­ty“ získa­lo dotaci z pro­gra­mu přeshraniční spolupráce mezi Česk­ou repub­lik­ou a Svo­bod­ným státem Sasko. Celkový rozpočet pro­jek­tu činí 237.450 €, z toho 85 % poskytne EU.
Pro­jekt krušno­horského hračkářství má za cíl zmapo­vat a zpra­co­v­at pováleč­nou his­torii výro­by dřevěných hraček na české a saské straně Krušných hor a před­stavit ji odborné i široké veře­jnos­ti včet­ně škol­ní mládeže. Výro­ba hraček jako doplňkové odvětví k hor­nictví a násled­ně jejich průmyslová výro­ba jsou součástí společného kul­turního dědictví a její zkoumání pod­poří zápis Mon­tán­ní kra­jiny Krušno­hoří na Sez­nam UNESCO.
His­to­rie německ­ého hračkářství je obsáh­le zpra­cov­á­na, avšak pouze do roku 1945. Výzkum k hračkářské výrobě na české straně téměř chy­bí. K his­torii pod­niků VERO a DEHOR se nepo­daři­lo dohle­dat žád­né pra­me­ny. Úkolem toho­to pro­jek­tu je zaplnit tyto mez­ery na obou stranách hran­ice.
V součas­né době probíhá důk­lad­ný bada­tel­ský průzkum, jsou dohledávány dobové před­mě­ty a doku­men­tace, hleda­jí se pamět­ní­ci, prozk­oumá­va­jí se archivy. Hlavní­mi výs­tupy pro­jek­tu budou odborná pub­likace, putovní výs­ta­va a doku­men­tární film, který mj. bude poskyt­nut školám pro výuku regionál­ních dějin. K větší pop­u­lar­izaci tématu krušno­horského hračkářství přis­pějí webové a face­bookové stránky pro­jek­tu, kde budou pravidel­ně uveře­jňovány aktu­al­i­ty.
Jak uvedl ředi­tel mosteck­ého muzea Mgr. Michal Soukup, pro­jekt se real­izu­je za pět min­ut dvanáct, pro­tože posled­ní pamět­ní­ci jsou vysokého věku a rych­le odcháze­jí. Bez jejich výpovědí bychom nezískali uce­lený pohled na tuto prob­lematiku. Prosíme pro­to širok­ou i odbornou veře­jnost, přede­vším pamět­níky, aby se s námi spo­jili, pokud nám mohou poskyt­nout před­mě­ty, stro­je a zařízení sou­vise­jící s hračkářsk­ou výrobou v Krušných horách. Uvítáme také svědectví for­mou osob­ních vzpomínek. Máte na půdě staré nevyužité dřevěné hračky a chtěli byste pomo­ci pro­jek­tu? Nabíd­něte je Oblast­ní­mu muzeu v Mostě.
V pří­padě záj­mu nás kon­tak­tu­jte na hladka@muzeum-most.cz, nebo tele­fon­icky na 797 998 834.