Jak úspěšná je integrace v Sasku a u nás?

O tom by mohl něco zjis­tit na regionál­ní úrovni pláno­vaný pro­jekt sociál­ních služeb Stoll­ber­gu Leben­shil­fe a Sociál­ního cen­tra sociál­ních služeb Obr­nice. Z ini­cia­tivy Cris­tiana Ahn­era ze stoll­breské rad­nice při­jela del­e­gace z part­ner­ské obce Obr­nice do Stoll­ber­gu, aby pokračo­vala v dosavad­ní spoluprá­ci. Jed­nání proběh­lo v sociál­ním zařízení Leben­shil­fe. Pří­tom­ní se shodli na tom, že připraví malý pro­jekt zaměřený na prob­lematiku inte­grace minorit. Ve Stoll­ber­gu mají zkušenos­ti s imi­granty, které se s úspěchem inte­gru­jí ve škol­ských zařízeních a s pomocí sociál­ní práce. Zás­tup­kyně Sociál­ního cen­tra Obr­nice a školky před­stavi­ly své poz­natky z práce s rom­sk­ou menši­nou. V připravo­vaném pro­jek­tu se počítá s další výmě­nou dětí, ped­a­gogů a se vzá­jem­ný­mi exkurze­mi. Na závěr bude připrave­na na téma inte­grace kon­fer­ence. Pro­jekt podá Leben­shil­fe Stoll­berg.
Po jed­nání násle­dovala exkurze v zák­lad­ní škole a mateřské školce.