Advent v Krušnohoří – 25. Adventní koncert pěveckých sborů euroregionu

V sobo­tu před 2. adven­tem se uskutečnil v kostele Sv. Kateřiny v Buch­holzi tradiční advent­ní kon­cert eurore­gionu, který se koná vždy na různých místech jak na české, tak i na německé straně, a letos je to již 25. ročník. Ve zcela zaplněném kos­tel byli účast­ni­ci a hosté srdečně přivítáni farářk­ou Stef­fi Stark a prvním náměstkem zem­ského rady okre­su Krušno­hoří Andreasem Starkem. Po dvou sólis­tech na ako­rdeon a po dvou sólis­tech s ukázk­ou lidové hud­by, spolu s osmi sbo­ry z české a saské části Krušno­hoří vytvořili pestrý pro­gram. Malým i velkým aktérům se podaři­lo zanechat v pub­liku zvlášt­ní radost­nou před­vánoční atmos­féru spo­je­nou s rozjímáním o událostech min­ulého roku. Mod­erní hudeb­ní prvky, spo­jené s tradičním a křesťan­ským zpěvníkem, evoko­valy vzpomínky na koře­ny lidového umění obou našich zemí. Mezi účast­níky byly jak nové pěvecké sbo­ry, jako např. Kan­torský sbor Sv. Kateřiny, z hos­ti­tel­ského kostela, tak i pravidel­ně na vánočních kon­certech účinku­jící, např. Sbor gym­názia z Zschopau nebo Dět­ský sbor Blecha z Pos­tolo­prt.
Srdečně děku­jeme dlou­ho­letým Con­stanze Ulbricht a Mar­t­ině Ďur­díkové za výbornou přípravu.