Tip na výlet

Mimořád­ná výs­ta­va „Sach­sen Böh­men 7000“ ve Stát­ním arche­o­log­ick­ém muzeu Chem­nitz

V letáčku vydaném pro tuto výs­tavu čteme: Když Wet­tinerové a Jiří z Poděbrad v roce 1459 ve smlou­vě uza­vřené v Chebu stanovili hran­ice mezi Saským kur­fiřstvím a Českým královstvím, zdoku­men­to­vali tak k dnešní­mu dni ty nejs­tarší hran­ice v Evropě.  A od té doby se vyz­naču­je živ­ot v hraničním regionu sna­hou o vol­né přeshraniční­mi vztahy, pocitem sounáleži­tosti a vzá­jem­ným kul­turním pro­línáním.  Tyto mimořád­né vztahy mezi Saskem a Českem jsou návštěvníkům vynika­jícím způ­sobem prezen­továny na této vel­mi zají­mavé výs­tavě pomocí 400 objek­tů. Jsou to staré doku­men­ty, výz­nam­ná umělecká díla, ale i orig­inál­ní zpravo­da­jství o událostech na pražském velvys­lanectví v roce 1989. Výs­ta­va ukazu­je dobu od osídlení naše­ho území až po tur­i­stické vztahy ve 20. sto­letí, s malý­mi před­mě­ty, které si lidé z tehde­jších cest přiváželi, a prezen­tu­je stale­tou čilou výměnu mezi lid­mi v tom­to regionu. Výs­tavu, jejíž koop­er­ační part­ner je Národ­ní galerie Pra­ha, můžete navštívit do konce břez­na.