Předvánoční Marienberg patřil Mostu

Hned dva pro­jek­ty zaměřené na společné vánoční zvyky se real­i­zo­valy v sobo­tu 15. pros­ince v Marien­ber­gu. Most spolu se svým part­ner­ským městem Marien­bergem zde v rám­ci pro­jek­tu Společný advent před­stavil na jevišti bohatý kul­turní pro­gram s půso­bivým vys­toupením žen­ského pěveck­ého sboru Clavis cordi­um,  hudeb­ní skupinou oblíbeného Tomáše Alfer­i­ho a dalších. Spolu s občany Mostu i z dalších českých měst tu bylo českých návštěvníků sko­ro více než domácích.

Pro­jekt Otevřené dvory — Krušno­horské vánoční zvyky a tradice ze Sas­ka a Čech podala orga­ni­zace sociál­ních ústavů Sozial­be­triebe Mit­tleres Erzge­birge gGmbH se svým part­nerem Měst­sk­ou správou sociál­ních služeb v Mostě. Senioři z Mostu a Marien­ber­gu se sešli v nově zrekon­struo­vané rezi­den­ci seniorů na marien­ber­ském náměstí, popoví­dali si o vánočních zvy­cích, ochut­nali saské spe­cial­i­ty, vyslech­li oblíbené pís­ně české skupiny Sor­ti­ment a sle­dovali tradiční krušno­horské řezbářské umění. Po krátké návštěvě marien­ber­ských vánočních trhů si pak společně na závěr zazpí­vali koledy. Další setkání je pláno­vané v Mostě. Poděkování patří pra­cov­nicím Měst­ské správy sociál­ních služeb s ředitelem Mar­tinem Strak­ou za výbornou orga­ni­zaci na české straně a samozře­jmě pra­cov­níkům Senioren­res­i­denz “Am Markt” s ředitelem Andreasem Hausteinem na straně saské.