Posila komise pro kulturu a mládež

Julia Pikos se před­stavi­la komisi na jejím posled­ním zasedání ve Freiber­gu a hned se pro­jevila  jako odbor­nice. Od červ­na 2018 pracu­je ve Stře­dosaském kul­turním cen­tru Mit­tel­säch­sis­chen Kul­tur gGmbH, kde je zod­pověd­ná za mar­ketink a zvlášt­ní pro­jek­ty. Předtím, od roku 2010, orga­ni­zo­vala akce v uměleck­ých školách a poté převza­la na zámku Rochs­burg muzeál­ní ped­a­gogiku. Po vys­tu­dování oboru fotografie stu­dovala na uni­verz­itě v Lip­sku kul­turní vědu. Julii Pikos je 42 let a je matk­ou desetiletého syna.